Dades més significatives de l'atenció al ciutadà a l'Institut Municipal d'Hisenda

Ús del web

Evolució de les visites al web de l'Institut Municipal d'Hisenda i de les pàgines consultades durant el període 2001 a 2017

Atenció al ciutadà en els diferents canals els anys 2016 i 2017

Atenció telemàtica

L'any 2017, es caracteritza per un increment dels tràmits telemàtics, segons es pot veure en el quadre següent:

Tràmits 2017 2016 % Variació
Autoliquidacions i estimacions de plusvàlua 134.405 100.723 33,44
Padró electrònic (IBI, IVTM, IAE+Residus) 112.848 113.560 -0,63
Altres tràmits automàtics: (cites, duplicats, carpetes i impresos domiciliacions i autoliquidacions IVTM, IBI Notaris) 431.099 358.680 20,19
Notificació i identificació de conductors d'infraccions de circulació 54.242 44.322 22,38
TOTAL TRÀMITS AUTOMÀTICS 732.594 617.285 18,68
Altres tràmits iniciats telemàticament 100.355 78.589 27,70
TOTAL TRÀMITS TELEMÀTICS 832.949 695.874 19,70

Atenció presencial

ANYS 2017 2016 % Variació
TOTAL VISITES 62.619 60.470 3,55

En relació a aquestes xifres és de destacar la implantació de la cita prèvia obligatòria per ser atès a l'IMH a partir de l'1 de febrer del 2017, augmentant a 62.619 les visites ateses durant l'any 2017.

Cites concertades

ANYS 2017 2016 % Variació
TOTAL 43.019 12.788 194,11

El nombre de cites concertades s'ha vist incrementat, per la implantació de la cita prèvia obligatòria per a tots els tràmits de la hisenda municipal.

S'exceptuen els tràmits de: lliurament de documentació al Registre, acreditació de la representació a requeriment de l'Ajuntament en relació amb al·legacions o recursos, obtenció de còpia de rebuts amb incidències de pagament i de duplicats en període voluntari de pagament que s'efectuen a la Recepció de l'IMH.

Distribució dels tràmits per canals d'atenció

En les dades següents es pot visualitzar l'increment o disminució, segons els canals, dels tràmits d'hisenda.

Canals d'atenció 2017 2016 % Variació
IMH (Presencial + No presencial 324.888 338.186 -3,93
Tramitació telemàtica 828.741 692.579 19,66
Oficines d'atenció als ciutadans dels districtes 85.842 85.560 0,33
Plataforma telefònica - 010 253.698 245.518 3,33
Quioscos 7.253 2.530 186,68
Dispositius mòbils 4.712 2.490 89,24
TOTAL TRÀMITS HISENDA 1.505.134 1.366.863 10,12

S'observa, un increment dels tràmits fets telemàticament, així com a través del 010 i mitjançant dispositius mòbils.

Temps de resposta de les queixes, en dies

Dies en respondre Nombre de queixes 2017 Percentatge %
Menys de 5 1.361 92
Entre 6 i 10 74 5
Entre 11 i 15 30 2
Més de 15 15 1
TOTAL 1.480 100

L'any 2017 s'han resolt 1.480 queixes, és a dir, la totalitat de les queixes que ens han dirigit els ciutadans, un 9,9% menys respecte de l'any 2016.

Tot i que el compromís és respondre les queixes en un termini màxim de 15 dies, un 92% es contesten en menys de 5 dies; el 5% entre 6 i 10 dies; i el 2% entre 11 i 15. Només l'1% s'ha respost en més de 15 dies; són casos en els quals s'ha requerit una investigació més acurada de la situació que ha motivat la queixa.

Data d'actualització: 10/07/2018