IBI Famílies nombroses. Nota explicativa en relació amb les cartes trameses per la Gerència del Cadastre

La Gerència Regional del Cadastre a Catalunya (Ministeri d’Hisenda i Funció Pública) està comunicant a les persones contribuents que ja poden accedir a la notificació del nou valor cadastral del seu immoble amb efectes 2018.  En aquesta comunicació s’informa també dels canvis en el valor cadastral, així com de l’import del rebut de l’IBI resultant.

Des de l’Ajuntament de Barcelona informem que, en l’import del rebut de l’IBI comunicat pel 2018, encara no hi figura la bonificació per a família nombrosa.

La Generalitat de Catalunya no ens informa fins a finals d’any de la relació actualitzada de titulars de família nombrosa i per això no s’ha pogut incorporar la bonificació al rebut de 2018.

Un cop reconeguda la condició de família nombrosa, l’Ajuntament de Barcelona els aplicarà la corresponent bonificació fiscal en la quota a pagar de l’impost sobre béns immobles de l’exercici 2018, com es fa cada any.