Guia del contribuent i calendari 2017

 • Calendari
 • Impostos, taxes i preus públics
 • Com puc contactar
 • Com puc pagar
 • Carta de serveis
 • Col·laboració de gremis
 • Professionals de la gestió
 • Consell tributari
 • Accés dades

Calendari

Imprimir el calendari (PDF)

Calendari del Contribuent 2016

Béns immobles

Data de pagament dels rebuts domiciliats
03/02/2017
03/05/2017
04/09/2017
04/12/2017
Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament
03/05/2017
Data de pagament del padró electrònic
03/07/2017
Període de cobrament dels rebuts no domiciliats
del 01/02/2017 al 01/04/2017
Quan l'últim dia de pagament és festiu, el termini s'allarga fins al primer dia hàbil següent

Vehicles

Data de pagament dels rebuts domiciliats
06/06/2017
Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament
06/06/2017
Data de pagament del padró electrònic
03/05/2017
Període de cobrament dels rebuts no domiciliats
del 01/03/2017 al 01/05/2017
Quan l'últim dia de pagament és festiu, el termini s'allarga fins al primer dia hàbil següent

Activitats econòmiques

Data de pagament dels rebuts domiciliats
04/12/2017
Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament
22/12/2017
Data de pagament del padró electrònic
22/12/2017
Període de cobrament dels rebuts no domiciliats
del 01/10/2017 al 01/12/2017

Residus

Data de pagament dels rebuts domiciliats
04/12/2017
Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament
22/12/2017
Data de pagament del padró electrònic
22/12/2017
Període de cobrament dels rebuts no domiciliats
del 01/10/2017 al 01/12/2017

Guals

Data de pagament dels rebuts domiciliats
11/05/2017
Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament
11/05/2017
Període de cobrament dels rebuts no domiciliats
del 15/02/2017 al 15/04/2017
Quan l'últim dia de pagament és festiu, el termini s'allarga fins al primer dia hàbil següent

Terrasses a la via pública

Data de pagament dels rebuts domiciliats
11/05/2017
Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament
11/05/2017
Període de cobrament dels rebuts no domiciliats
del 15/02/2017 al 15/04/2017
Quan l'últim dia de pagament és festiu, el termini s'allarga fins al primer dia hàbil següent

Plusvàlua

30 dies hàbils a partir de la data de transmissió.

6 mesos a partir de la data de defunció (herències) prorrogables a 1 any si es sol·licita per escrit dins dels 6 primers mesos.

Quan l'últim dia de pagament és festiu, el termini s'allarga fins al primer dia hàbil següent

Caixers automàtics d'entitats financeres, oberts a la via pública

Autoliquidació anual de l'1 de juny al 30 de juny ambdòs inclosos.

Si l'inici es produeix posteriorment, en el termini de 30 dies hàbils des de l'inici de l'aprofitament.


Impostos, taxes i preus públics

Impost sobre béns immobles

Han de pagar aquest impost els propietaris, usufructuaris o concessionaris de qualsevol bé immoble o propietat (pis, plaça de garatge, traster, botiga, casa, despatx, etc.).

En cas de transmissió, el nou propietari ha de pagar l'impost a partir de l'any següent.

Més informació sobre aquest impost


Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Han de pagar aquest impost tots els propietaris de vehicles donats d'alta a la ciutat de Barcelona.

Per a les baixes, les modificacions o els canvis d'adreça, cal anar a la Prefectura Provincial de Trànsit (Gran Via, 184).

Més informació a www.dgt.es o al telèfon 932 986 539.

Més informació sobre aquest impost


Impost sobre activitats econòmiques

Han de pagar aquest impost les empreses o entitats que han obtingut un import net de la seva xifra de negocis igual o superior al milió d'euros durant el penúltim exercici.

Les altes, baixes o variacions de quotes municipals, provincials i nacionals s'han de presentar a l'Agència Tributària. Informació: al telèfon 901 335 533 i al web www.agenciatributaria.es

Més informació sobre aquest impost


Preu públic per la recollida de residus

Han de pagar aquest preu públic, per la prestació del servei de recollida de residus, les persones, empreses o entitats, tant públiques com privades, titulars de les activitats generadores de residus comercials i industrials que produeixin residus i que no acreditin la contractació d’un servei de recollida pròpia fet per un transportista inscrit en el registre de transportistes de residus de Catalunya que lliuri les diferents fraccions residuals a gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

La gestió dels classificats com "grans generadors" (els que generen més de 900 l/dia de rebuig i orgànica conjuntes o més de 900 l/setmana de les fraccions paper / cartró, vidre o envasos lleugers, amb independència de la superfície, es gestiona a la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus, amb el tràmit “Enquesta de generació de residus” a través del servei telefònic 900 70 20 30 o Internet.

Més informació sobre aquest impost


Impost sobre l'increment del valor dels terrenys (plusvàlua)

Ha de pagar aquest impost la persona que ven un pis, una plaça de garatge, un traster, una botiga, una casa, etc., per l'increment del valor que ha experimentat el terreny mentre n'ha estat propietària.

En cas d'herència o donació, és el nou propietari qui ha de pagar l'impost.

Més informació sobre aquest impost


Guals

És la taxa que grava l'ús restringit de la via pública (vorera) per a l'entrada i la sortida de vehicles dels edificis.

Per la gestió de les altes o baixes, cal adreçar-se al districte municipal corresponent al lloc on està situat el gual.

Més informació sobre aquest impost


Taxa per la utilització privativa de la via pública

La taxa s'ha de pagar quan s'ocupi part de la via pública (per exemple: la terrassa d'un bar).

Més informació sobre aquest impost


Animals de companyia i animals salvatges en captivitat

Han de pagar aquesta taxa les persones propietàries o posseïdores d'un animal de companyia (gats, gossos, fures i altres animals salvatges en captivitat).

El pagament d'aquesta taxa s'ha de fer, una sola vegada durant la vida de l'animal, per poder inscriure'l al Registre censal d’animals de companyia i animals salvatges en captivitat.

Aquest tràmit es pot fer per Internet, per telèfon o presencialment a les Oficines d’atenció ciutadana dels districtes amb cita prèvia) i a l’Oficina de Protecció dels animals de Barcelona, c. Avinyó, 32, baixos. Només cal entrar al web www.bcn.cat/tramits, o trucar al telèfon gratuït 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona).

Més informació sobre el cens d'animals al web Àrea de Medi Ambient i Serveis urbans.


(*) Consulteu les condicions del servei d’atenció telefònica al web ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic.

Com puc contactar


Per Internet

Informació i tràmits les 24 hores, 365 dies a l'any al nostre web.

L’Institut Municipal d’Hisenda ofereix el servei de tràmits per Internet. És un servei obert a tothom i d’ús obligatori per als professionals de la gestió (de la gestoria, de l’advocacia, de l’assessoria fiscal), i les persones jurídiques (empreses i entitats), que permet fer tràmits d’una manera àgil i senzilla, sense necessitat de desplaçaments.


Per telèfon

 • 010* telèfon gratuït
 • 931 537 010
  Si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona.
 • 93 486 00 98
  Telèfon per a persones amb disminució auditiva.

Per escrit

Es poden presentar escrits o documents a qualsevol dels registres de l’Ajuntament situats a les oficines d’atenció ciutadana dels districtes. També es poden presentar als registres de les administracions públiques d'àmbit superior (autonòmica i estatal), a qualsevol oficina de Correus, si es vol tenir un resguard és preferible que sigui certificat administratiu, i a les oficines consulars o representacions diplomàtiques d'Espanya a l'estranger.


Atenció presencial als districtes

Per a persones físiques, permet demanar informació, aclariments i fer la majoria de gestions a les oficines d'atenció ciutadana dels districtes, cal demanar cita prèvia.

Si voleu saber l'adreça de l'oficina més propera al vostre domicili o a la vostra feina, truqueu al telèfon gratuït 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), consulteu la Guia de la Ciutat o en aquest web.


Autoritzacions

Per demanar certificats, informació sobre deute pendent o formalitzar un fraccionament, si la persona que fa el tràmit no és el titular del deute, haurà d'aportar una autorització i una fotocòpia del NIF/NIE vigent de la persona que autoritza i exhibir el NIF/NIE original i vigent de la persona autoritzada.


(*) Consulteu les condicions del servei d’atenció telefònica al web ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic.

Com puc pagar


Domiciliació dels pagaments

És la manera més fàcil i còmoda d'estar al corrent de les obligacions fiscals sense haver d'estar pendent dels terminis de pagament o de rebre l'avís. Us estalviareu desplaçaments i evitareu la possibilitat de recàrrecs per pagaments fora de termini.

La domiciliació podeu efectuar-la través d'Internet, del telèfon gratuït 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona) i des del Quiosc de tràmits i serveis.

En relació a l'impost sobre béns immobles (per a persones físiques), l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i el preu públic de recollida de residus, la domiciliació té l'avantatge de fer el pagament amb un 2% de bonificació sobre la quota municipal (en 4 fraccions en el cas de l'impost sobre béns immobles). Aquests beneficis seran efectius a partir de l'exercici següent al de la domiciliació bancària.

L'impagament de qualsevol dels rebuts podrà comportar la baixa d'ofici de la domiciliació bancària.


Pagament amb targeta bancària

Podeu efectuar el pagament través d'Internet, del telèfon gratuït 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona)i des del Quiosc de tràmits i serveis i a través del mòbil en l'aplicació mobileID.


Pagaments a les entitats bancàries

Podeu fer-los efectius, dins els períodes indicats, a qualsevol oficina dels bancs relacionats al dors dels documents de pagament.


Pagament fora de termini

Les quotes que no es paguin dins del període voluntari tindran els recàrrecs i interessos assenyalats a la Llei general tributària.


Pèrdua o manca de l'avís de pagament

Si per qualsevol motiu no disposeu de l'avís de pagament d'un impost, una taxa o un preu públic no domiciliat, un cop finalitzat el primer mes del període de pagament, heu de sol·licitar-ne un duplicat a través d'Internet o trucant al telèfon gratuït 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona) i des del Quiosc de tràmits i serveis.


Com pagar si no es té el document de pagament

Si es necessita una còpia del document de pagament, independentment de la situació en que aquest es trobi, període voluntari o executiu (amb recàrrec i, si escau, interessos), a través d'Internet es facilita una còpia per fer el pagament en una entitat bancària o en el mateix tràmit d'Internet, per aquest tràmit es necessita tenir un certificat digital o trucant al telèfon gratuït 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona) en horari de 8 a 23 h.de dilluns a diumenge.

Igualment es poden obtenir còpies dels documents de pagament de multes de trànsit imposades per l’Ajuntament de Barcelona, ja sigui en període voluntari o executiu, a través d'Internet en un tràmit amb certificat digital.


(*) Consulteu les condicions del servei d’atenció telefònica al web ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic.

Carta de serveis

L'Institut Municipal d'Hisenda ha establert una Carta de Serveis amb un seguit de compromisos concrets amb els contribuents i informarà periòdicament sobre el seu grau de compliment.

Consulteu el nostre compromís amb el contribuent.

Col·laboració dels gremis

Els gremis i les associacions integrats al Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona i a PIMEC Comerç, es consideren col·laboradors de la Hisenda Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

Professionals de la gestió

Si sou professionals de la gestió (de la gestoria, de l’advocacia, de l’assessoria fiscal, etc.) heu de fer els vostres tràmits o obtenir informació a través d'aquest web.

La Carpeta del Professional és una aplicació Portal gratuïta que permet, prèvia autorització del contribuent:

 • Accedir a les principals dades dels clients, que té l’Institut Municipal d’Hisenda
 • Dur a terme electrònicament la majoria dels tràmits i finalitzar-los
 • Fer domiciliacions per lots
 • Adjuntar telemàticament documentació associada al tràmit
 • Fer el seguiment dels tràmits
 • Disposar d’un portal de gestió de clients

Per tenir accés a la Carpeta del professional només cal:

 • Pertànyer a un col·legi o associació que hagi signat un conveni de col·laboració amb l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona
 • Estar adherit a un d'aquests convenis (l'adhesió es fa directament al col·legi o associació)
 • Disposar de signatura electrònica

Si no podeu fer el tràmit sol·licitat o tenir la informació necessària a través d'Internet, és imprescindible que demaneu una cita per ser atesos a l'Institut Municipal d'Hisenda, per Internet.

D’acord amb les Lleis relacionades a continuació, les Administracions Públiques poden obligar les empreses i els professionals de la gestió a utilitzar mitjans informàtics:

Emparats per aquestes Lleis, l'Ajuntament de Barcelona va incloure aquesta obligatorietat a l'Ordenança fiscal general.


(*) Consulteu les condicions del servei d’atenció telefònica al web ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic.

Consell tributari

El Consell Tributari es va crear el 1988 com a òrgan extern d'assessorament i control dels recursos en matèria tributària. Du a terme les seves funcions amb independència i objectivitat, impulsa, investiga i resol els recursos presentats.

El Consell Tributari va néixer com a instrument per millorar l'actuació de l'Ajuntament en matèria tributària i, a la vegada, per augmentar les garanties i els drets dels ciutadans. Es tracta d'un òrgan independent i objectiu, ja que, d'una banda, els seus membres no depenen de l'Administració municipal, i de l'altra actuen exclusivament d'acord amb criteris jurídics.

Adreça:
Ronda Sant Pau, 43-45 1r
08015 Barcelona
Tel. 93 402 78 15
Fax 93 402 78 48

Accés a dades

Al web de l'Institut Municipal d'Hisenda, qualsevol ciutadà, empresa o entitat pot veure al moment, a través de la Carpeta del Ciutadà o de les Empreses i Entitats, les seves dades fiscals i els darrers impostos i multes pagats o pendents.

Els professionals de la gestió adherits al conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal d’Hisenda, a través de la Carpeta del Professional i prèvia autorització dels clients, poden accedir a les principals dades dels seus clients, que té l’Institut Municipal d’Hisenda.

Si no teniu signatura electrònica, a qualsevol districte o a l'Institut Municipal d'Hisenda amb cita prèvia, us facilitarem de forma gratuïta el certificat digital idCAT amb el qual podreu accedir a la carpeta.

L'idCAT és un certificat digital per a persones físiques emès per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert) que assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques i garanteix la identitat dels ciutadans mitjançant una signatura electrònica.