Guia del contribuent i calendari 2019

Impostos, taxes i preus públics

Impost sobre béns immobles

Han de pagar aquest impost les persones propietàries, usufructuàries o concessionàries de qualsevol bé immoble o propietat (pis, plaça de garatge, traster, botiga, casa, despatx, etc.).

En cas de transmissió, la persona propietària actual, ha de pagar l'impost a partir de l'any següent.

Més informació sobre aquest impost


Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Han de pagar aquest impost les persones propietàries de vehicles donats d'alta a la ciutat de Barcelona.

Per a les baixes, les modificacions o els canvis d'adreça, cal anar a la Prefectura Provincial de Trànsit (Gran Via, 184).

Més informació a www.dgt.es o al telèfon 932 986 539.

Més informació sobre aquest impost


Impost sobre activitats econòmiques

Han de pagar aquest impost les empreses o entitats que han obtingut un import net de la xifra de negocis igual o superior al milió d'euros durant el penúltim exercici.

Les altes, baixes o variacions de quotes municipals, provincials i nacionals s'han de presentar a l'Agència Tributària. Informació: al telèfon 901 335 533 i al web www.agenciatributaria.es

Més informació sobre aquest impost


Preu públic per la recollida de residus

Han de pagar aquest preu públic, per la prestació del servei de recollida de residus, les persones, empreses o entitats, tant públiques com privades, titulars de les activitats generadores de residus comercials i industrials que produeixin residus i que no acreditin la contractació d’un servei de recollida pròpia fet per un transportista inscrit en el registre de transportistes de residus de Catalunya que lliuri les diferents fraccions residuals a gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

La gestió dels classificats com "grans generadors" (els que generen més de 900 l/dia de rebuig i orgànica conjuntes o més de 900 l/setmana de les fraccions paper / cartró, vidre o envasos lleugers, amb independència de la superfície, es gestiona a la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus, amb el tràmit “Enquesta de generació de residus” mitjançant el servei telefònic 900 70 20 30 o Internet.

Més informació sobre aquest preu públic


Impost sobre l'increment del valor dels terrenys (plusvàlua)

Ha de pagar aquest impost la persona que ven un pis, una plaça de garatge, un traster, una botiga, una casa, etc., per l'increment del valor que ha experimentat el terreny mentre n'ha estat propietària.

En cas d'herència o donació, és la persona propietària actual qui ha de pagar l'impost.

Més informació sobre aquest impost


Guals

És la taxa que grava l'ús restringit de la via pública (vorera) per a l'entrada i la sortida de vehicles dels edificis.

Per la gestió de les altes o baixes, cal adreçar-se al districte municipal corresponent al lloc on està situat el gual.

Més informació sobre aquesta taxa


Taxa per la utilització privativa de la via pública

La taxa s'ha de pagar quan s'ocupi part de la via pública (per exemple: la terrassa d'un bar).

Més informació sobre aquesta taxa


Animals de companyia i animals salvatges en captivitat

Han de pagar aquesta taxa les persones propietàries o posseïdores d'un animal de companyia (gats, gossos, fures i altres animals salvatges en captivitat).

El pagament d'aquesta taxa s'ha de fer, una sola vegada durant la vida de l'animal, per poder inscriure'l al Registre censal d’animals de companyia i animals salvatges en captivitat.

Aquest tràmit es pot fer per Internet, per telèfon o presencialment a les Oficines d’atenció ciutadana dels districtes amb cita prèvia) i a l’Oficina de Protecció dels animals de Barcelona, c. Avinyó, 32, baixos. Només cal entrar al web www.bcn.cat/tramits, o trucar al telèfon gratuït 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona).

Més informació sobre el cens d'animals al web Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.


(*) Consulteu les condicions del servei d’atenció telefònica al web ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic.