Informació general - immobles

Condicions generals de l'adjudicació directa

Les condicions figuren a l’anunci publicat al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona del dia 7 d'agost de 2017.
Més informació

Important: s'han modificat les instruccions per constituir el dipòsit i el pagament del preu de l'adjudicació.

Adjudicació

Dia 5 d’octubre de 2017

No és un acte públic.  El resultat de l'adjudicació es publicarà, a partir del dia 6 d'octubre i durant 15 dies naturals, al web ajuntament.barcelona.cat/hisenda

Participació en l'adjudicació directa:

Poden participar totes les persones amb capacitat d'obrar i que no tinguin impediment o restricció legal.

No pot participar el mateix deutor.

Requisit

Constituir un dipòsit de garantia del 20 per 100 del tipus fixat per a l'adjudicació directa.

Dipòsit de garantia

Per constituir el dipòsit de garantia és imprescindible omplir el document de constitució de dipòsit, que es troba exclusivament en aquest mateix web.

Per complimentar el "document de constitució de dipòsit", segueixi les instruccions que s’indiquen a continuació:

 • A la graella d'"immobles per adjudicar" marqueu la casella situada a l'esquerra de cadascun dels immobles pels quals voleu licitar.
  Els immobles marcats, i el total de l’import del dipòsit a pagar, es veurà a la part superior dreta de la vostra pantalla.
  En cas de voler eliminar algun dels immobles seleccionats, premeu sobre la icona que hi ha a l’esquerra. Immediatament comprovareu que desapareix i l’import total del dipòsit ha variat.
 • Després de verificar que la selecció dels immobles és correcta, premeu a "petició de dipòsit".
 • En aquesta pantalla es torna a informar dels immobles seleccionats i l’import total del dipòsit. Si voleu modificar la selecció, premeu a l’enllaç "taula d'immobles" per poder suprimir i/o incorporar immobles.
  A continuació heu d’introduir les dades del licitador, que han de coincidir amb les del document acreditatiu (NIF, NIE, passaport o carnet de conduir). 
  Per justificar que el compte bancari està efectivament a nom del titular del "document de constitució de dipòsit" haureu d’anar a la vostra entitat financera per tal que us segellin aquest document, o bé adjuntar còpia d’un document bancari on s’acrediti la titularitat (pot ser fotocòpia de la llibreta on surten les dades del titular, o una impressió de la banca "on line" que contingui les dades requerides).
 • Verificades les dades, premeu a "imprimir la petició", a la part inferior dreta d’aquesta pàgina.

Instruccions per fer el pagament del "document de dipòsit"

Aquest procés consta de dues parts: obtenció del compte d'ingrés i ingrés de l'import del rebut.

 1. Termini per sol·licitar el compte d'ingrés:
  El termini per sol·licitar el rebut de dipòsit s'iniciarà el dia 18.09.2017 i es tancarà a les 23.59 hores del dia 29.09.2017.
  Un cop obtingut el document de petició de dipòsit, heu d'enviar-lo escanejat a l'adreça electrònica, imhsubhastes@bcn.cat, juntament amb:

  • Si és persona física:
   Fotocòpia del NIF, NIE, passaport o carnet de conduir emès per l’Estat Espanyol.
  • Si és persona jurídica:
   Fotocòpia del NIF de la societat.
  • Un compte bancari vigent a nom del licitador, confirmat per l’entitat financera, on fer la devolució del dipòsit constituït en cas de no resultar adjudicatari/a.

  En cas no poder validar correctament les dades, se us informaria dels defectes trobats per a la seva correcció i nou enviament.

  En el termini aproximat de dos dies, rebreu el rebut de constitució de dipòsit, a la capçalera del qual s'indica el compte on fer l'ingrés o transferència del total del rebut.

  Aquest compte es exclusiu per aquest rebut i subhasta o adjudicació directa. No es pot reutilitzar per a qualsevol altre dipòsit, ni que sigui del mateix licitador ni subhasta.

  Us recomanen que feu la sol·licitud del dipòsit al més aviat possible, ja que, malgrat se us enviï, no teniu obligació de pagar-lo fins a les dates indicades.

 2. Terminis per fer efectiu l'ingrés:
  • Si feu la transferència des d'una altra entitat, heu de fer-la abans de les 14.00 hores del dia 02.10.2017. En cas que l'ingrés o transferència sigui d'un import diferent al del rebut, el licitador quedarà fora de l'adjudicació directa.
  • Si feu l'ingrés directe a l'entitat financera o una transferència abans de les 23.59 hores del dia 03.10.2017. En cas que l'ingrés o transferència sigui d'un import diferent al del rebut, el licitador quedarà fora de l'adjudicació directa.

El comprovant de l’ingrés, o transferència, serà el justificant d’haver constituït el dipòsit.

Ofertes

Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat abans de les 14.00 hores del dia 04.10.2017.

Els béns seran adjudicats a la millor oferta que s’hagi presentat i que reuneixi els requisits exigits. En cas d’igualtat, té preferència aquella que s’hagi enregistrat en primer lloc.

No s’admetran ofertes que ho siguin en qualitat de cedir el remat a terceres persones; en aquest cas es considerarà feta en nom propi.

S’ha de tenir en compte:

 1. El sobre amb l'oferta s’ha de presentar al Registre de l'Institut Municipal d'Hisenda.
 2. L’oferta s’ha de fer en el model oficial.
 3. No s’admetrà cap oferta si no està ben formulada ni si està esmenada o guixada.
 4. Si es licita per diversos immobles, s’ha de fer un sobre per a cada un d’ells. Es rebutjarà l'oferta si no compleix aquest requisit.
 5. A l'exterior del sobre s’indicarà el nom del licitador i l’immoble pel qual es licita i s'ha d'acompanyar d’una instància on es faran constar les dades de la persona que fa l'oferta, la identificació de l’immoble i la data de l'adjudicació directa. Aquesta instància s’ha de registrar en el Registre de l'Institut Municipal d’Hisenda (horari 08.30 a 14.00 hores de dilluns a divendres) des del dia 18 de setembre de 2017 fins al dia 4 d'octubre de 2017.
 6. L’Institut Municipal d’Hisenda es reserva el dret de no adjudicar els béns si les ofertes no superen el 35% del tipus de subhasta.

Pagament del preu d'adjudicació

Dins dels 15 dies naturals següents a l'adjudicació directa i fins al 20 d'octubre de 2017, l'adjudicatari/a dels béns haurà d'ingressar la diferència entre el dipòsit constituït i el preu de l'adjudicació, mitjançant ingrés o transferència bancària, a un compte que se li comunicarà per correu electrònic.

El resguard de l'operació, d'ingrés o transferència, serà el comprovant per a l'adjudicatari davant de l'Administració.

Recordeu que el termini fa referència a la data de l'apunt del compte bancari. Queda clar, que el temps que pot trigar una transferència, si es fa des d'una altra entitat financera, ha de quedar dintre del període d'aquests 15 dies.

En cas de no efectuar el pagament, l'adjudicatari perdrà l'import del dipòsit, que s'aplicarà a la cancel·lació del deute, sense perjudici de les responsabilitats en què incorrerà pels perjudicis que origini la manca de pagament del preu de l'adjudicació.

No es notificarà l'adjudicació.

Lliurament de la documentació

Efectuat el remat, s'iniciaran els tràmits d'atorgament de les certificacions de l'adjudicació per poder fer la inscripció al Registre de la Propietat.

Devolució del dipòsit

Si no hi ha cap incidència en el compte informat al "document de petició de dipòsit", la devolució dels dipòsits als licitadors no adjudicataris es farà d'ofici, a partir de les 72 hores de finalització de l’adjudicació, directament al compte bancari aportat en el moment de la constitució del dipòsit.

Si el compte no està informat o és incorrecte, la devolució es demorarà dos mesos a partir de la data de comunicació a l’Institut Municipal d’Hisenda d’un compte correcte.

Per ampliar la informació consulteu les condicions generals d’aquest web.

Per a qualsevol consulta sobre els béns objecte de l'adjudicació directa: Institut Municipal d’Hisenda, planta primera, sala A, Servei d’Embargaments, avinguda del Litoral, 30 de Barcelona. Telèfon: 93 402 38 02 (dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores)

Darrera d'actualització:05/09/2017