Informació general - subhasta de vehicles

Condicions generals de la subhasta

Les condicions figuren a l'anunci que es publica al Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Barcelona, el dia 19 d'octubre de 2018.

Més informació

Important: s'han modificat les instruccions per constituir el dipòsit i el pagament del preu de l'adjudicació.

Dia i lloc de la subhasta

Dia: 22 de novembre de 2018 a les 15.00 hores.

Lloc: Av. Litoral, 30, planta 1a, sala B, 08005 Barcelona

La subhasta és un acte públic, per tant, tindran preferència d’entrada els licitadors, i el públic en general fins a cobrir l’aforament de la sala.

Vehicles de la subhasta

Els vehicles es troben en els dipòsits municipals. Poden ser examinats tots els dies feiners (de dilluns a dissabte de 9.00 a 19.00 hores) des del dia 5 de novembre de 2018 fins al dia 16 de novembre de 2018.

Per fer-ho, cal demanar cita prèvia al dipòsit corresponent (veure annex).

Les visites s’han d’ajustar a les normes establertes per BSM:

 • identificació del visitant davant del vigilant
 • cada visita un màxim de 30 minuts
 • el licitant podrà entrar acompanyat per una sola persona en cada visita
 • només es permetran dues visites per persona en el període de la subhasta, sigui com a licitador o com a acompanyant

Participació en la subhasta

Poden participar totes les persones amb capacitat d'obrar i que no tinguin impediment o restricció legal.

No pot participar el mateix deutor.

Requisit

Constituir un dipòsit de garantia del 20 per 100 del tipus fixat per a la subhasta.

Dipòsit de garantia

Per constituir el dipòsit de garantia és imprescindible emplenar el "document de constitució de dipòsit ", que es troba exclusivament en aquest web.

Per complimentar el "document de constitució de dipòsit", seguiu les instruccions que s’indiquen a continuació:

 • A la graella de "vehicles per adjudicar" marqueu la casella situada a l’esquerra de la matrícula de cadascun dels vehicles pels quals voleu licitar.

  Els vehicles marcats, i el total de l’import del dipòsit a pagar, es veurà a la part superior dreta de la vostra pantalla.

  En cas de voler eliminar algun dels vehicles seleccionats, premeu sobre la icona que hi ha a l’esquerra de la matrícula. Immediatament comprovareu que desapareix i l’import total del dipòsit ha variat.
 • Després de verificar que la selecció de vehicles és correcta, premeu a "petició de dipòsit".
 • En aquesta pantalla es torna a informar dels vehicles seleccionats i l’import total del dipòsit. Si voleu modificar la selecció, premeu a l’enllaç "taula de vehicles" per poder suprimir i/o incorporar vehicles.

  A continuació heu d’introduir les dades del licitador, que han de coincidir amb les del document acreditatiu (NIF, NIE, passaport o carnet de conduir).

  Si és la primera vegada que participeu en aquest tipus de subhasta, o voleu canviar el compte per a la devolució de l’import del dipòsit del bé que no us resulti adjudicat, heu d’emplenar els camps de l’apartat "compte per a la devolució del dipòsit".

  Si ja heu comunicat un compte bancari per participar en una subhasta o adjudicació directa de vehicles anterior, i aquest continua vigent, no haureu d’emplenar les dades del compte.

  Per justificar que el compte bancari està efectivament a nom del titular del "document de constitució de dipòsit" haureu d’anar a la vostra entitat financera per tal que us segellin aquest document, o bé adjuntar còpia d’un document bancari on s’acrediti la titularitat (pot ser fotocòpia de la llibreta on surten les dades del titular, o una impressió de la banca "on line" que contingui les dades requerides).
 • Verificades les dades, premeu a "imprimir la petició", a la part inferior dreta d’aquesta pàgina.

Instruccions per fer el pagament del "document de dipòsit"

Aquest procés consta de dues parts: obtenció del compte d'ingrés i ingrés de l'import del rebut.

 1. Termini per sol·licitar el compte d'ingrés:

  El termini per sol·licitar el rebut de dipòsit s’iniciarà el dia 05.11.2018 i es tancarà a les 23.59 hores del dia 16.11.2018.

  Un cop obtingut el document de petició de dipòsit, heu d'enviar-lo escanejat a l'adreça electrònica, imhsubhastes@bcn.cat, junt amb:

  • Si és persona física:

   Fotocòpia del NIF, NIE, passaport o carnet de conduir emès per l’Estat Espanyol.
  • Si és persona jurídica:

   Fotocòpia del NIF de la societat.
  • Un compte bancari vigent a nom del licitador, confirmat per l'entitat financera on fer la devolució del dipòsit constituït en cas de no resultar adjudicatari.

  En cas de no poder validar correctament les dades, se us informaria dels defectes trobats per a la seva correcció i nou enviament.

  En el termini aproximat de dos dies, rebreu el rebut de constitució de dipòsit, a la capçalera del qual s'indicarà el compte on fer l'ingrés o transferència del total del rebut.

  Aquest compte és exclusiu per a aquest rebut i subhasta o adjudicació directa. No es pot reutilitzar per a qualsevol altre dipòsit, ni que sigui del mateix licitador ni subhasta.

  Us recomanem que feu la sol·licitud del dipòsit al més aviat possible, ja que, malgrat se us enviï, no teniu obligació de pagar-lo fins a les dates indicades.

 2. Terminis per fer efectiu l'ingrés:
  • Si es fa la transferència des d’una altra entitat, s'ha de fer abans de les 14.00 hores del dia 19.11.2018. En cas que l’ingrés o transferència sigui d’un import diferent al rebut, el licitador quedarà automàticament fora de la subhasta sense necessitat de cap comunicació.
  • Si es fa l’ingrés directe a l’entitat financera o una transferència abans de les 23.59 hores del dia 20.11.2018. En cas que l’ingrés o transferència sigui d’un import diferent al rebut, el licitador quedarà automàticament fora de la subhasta sense necessitat de cap comunicació.

El comprovant de l’ingrés, o transferència, serà el justificant d’haver constituït el dipòsit.

Ofertes

No s’admetran ofertes que ho siguin en qualitat de cedir el remat a terceres persones.  En aquest cas és considerarà feta en nom propi.

Les ofertes poden fer-se, a elecció del licitador, presencialment en l’acte de la subhasta o en un sobre tancat que s’ha d’haver presentat abans del dia de la subhasta, en el Registre de l’Institut Municipal d’Hisenda (de 08.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres), sense perjudici de poder millorar l’oferta si és present a la sala el dia de la subhasta. En el cas d’oferta en sobre tancat, s’ha de tenir en compte:

 • L'oferta s'ha de fer en el model oficial.
 • Si es licita per diversos vehicles, s’ha de fer un sobre per a cada un d’ells. Es rebutjarà l'oferta si no compleix aquest requisit.
 • A l'exterior del sobre s’indicarà el nom del licitador i la matrícula del vehicle pel qual es licita i s'ha d'acompanyar d’una instància on es faran constar les dades de la persona que fa l'oferta, la identificació del vehicle i la data de la subhasta. Aquesta instància s’ha de registrar en el Registre de l’Institut Municipal d'Hisenda (de 08.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres) des del 05.11.2018 i fins al dia 21.11.2018.

Pagament del preu d'adjudicació

L'adjudicatari dels béns haurà d'ingressar la diferència entre el dipòsit constituït i el preu de l'adjudicació, mitjançant ingrés o transferència bancària, a un compte que se li comunicarà per correu electrònic, dins dels 15 dies naturals següents a la subhasta i fins al dia 7 de desembre de 2018.

El resguard de l’operació, d’ingrés o transferència, serà el comprovant per l’adjudicatari davant de l’Administració.

Recordeu que el termini fa referència a la data de l’apunt del compte bancari. Queda clar, que el temps que pot trigar una transferència si es fa des d’una altra entitat financera, ha de quedar dintre del període d'aquests 15 dies.

En cas de no efectuar el pagament, l’adjudicatari perdrà l’import del dipòsit, que s’aplicarà a la cancel·lació del deute, sense perjudici de les responsabilitats en què incorrerà pels perjudicis que origini la manca de pagament del preu de l’adjudicació.

No es notificarà l'adjudicació

Lliurament de la documentació

Efectuat el remat, tindran a la seva disposició la documentació de l'adjudicació, a partir del dia 18 de desembre de 2018, en aquest Institut, Servei d'Embargaments, 1a planta sala A, de 8.30 hores a 14.00 hores.

Retirada del vehicle del dipòsit

Prèviament a la retirada del vehicle del dipòsit municipal, l'adjudicatari, amb l'acta de l'adjudicació, haurà de tramitar el canvi de titularitat del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit. No podrà retirar el vehicle si no acredita, en el dipòsit municipal, que s'ha sol·licitat aquest canvi.

No s'acceptarà el justificant professional de sol·licitud de canvi de titularitat tramitat per gestoria.

Els vehicles adjudicats hauran de retirar-se del dipòsit en el termini de 15 dies naturals a comptar des del dia 18 de desembre de 2018. A partir d’aquests 15 dies es meritaran despeses per l’estada diària en el dipòsit.

El temps màxim per a la retirada de cada vehicle serà de 15 minuts, incloent el temps que requereixi l’adjudicatari per posar el vehicle en marxa o bé ser carregat amb grua per retirar-lo. No es permetrà fer cap mena de reparació a l’interior del dipòsit.

Devolució del dipòsit

Si no hi ha cap incidència en el compte informat al "document de petició de dipòsit", la devolució dels dipòsits als licitadors no adjudicataris es farà d'ofici a partir de les 72 hores de finalització de la subhasta directament al compte bancari aportat en el moment de la constitució del dipòsit.

Si el compte no està informat o és incorrecte, la devolució es demorarà dos mesos a partir de la data de comunicació a l’Institut Municipal d’Hisenda d’un compte correcte.

Data d'actualització: 19/10/2018