Informació general - vehicles

Condicions generals de l'adjudicació directa

Les condicions figuren a l'anunci publicat al Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Barcelona, del dia 18 de maig de 2018.

Més informació

Important: s'han modificat les instruccions per constituir el dipòsit i el pagament del preu de l'adjudicació.

Adjudicació

Dia: 21 de juny de 2018

No és un acte públic. El resultat de l’adjudicació es publicarà, a partir del dia 22 de juny i durant 15 dies naturals, al web ajuntament.barcelona.cat/hisenda.

Vehicles de l'adjudicació directa

Els vehicles es troben en els dipòsits municipals. Poden ser examinats tots els dies feiners (de dilluns a dissabte de 9.00 a 19.00 hores) des del dia 4 de juny de 2018 i fins al dia 15 de juny de 2018.

Per fer-ho, cal demanar cita prèvia al dipòsit corresponent (veure annex).

Les visites s’han d’ajustar a les normes establertes per BSM:

 • identificació del visitant davant del vigilant
 • cada visita tindrà una duració màxima de 30 minuts
 • el licitant podrà entrar acompanyat per una sola persona en cada visita
 • només es permetran dues visites per persona en el període de la subhasta, sigui com a licitador o com a acompanyant

Participació en l'adjudicació directa

Poden participar totes les persones amb capacitat d'obrar i que no tinguin impediment o restricció legal.

No pot participar el mateix deutor.

Requisit

Constituir un dipòsit de garantia del 20 per 100 del tipus fixat per a l'adjudicació directa.

Dipòsit de garantia

Per constituir el dipòsit de garantia és imprescindible omplir el "document de constitució de dipòsit ", que es troba exclusivament en aquest web.

Per complimentar el "document de constitució de dipòsit", seguiu les instruccions que s’indiquen a continuació:

 • A la graella de "vehicles per adjudicar" marqueu la casella situada a l’esquerra de la matrícula de cadascun dels vehicles pels quals voleu licitar.

  Els vehicles marcats, i el total de l’import del dipòsit a pagar, es veurà a la part superior dreta de la vostra pantalla.

  En cas de voler eliminar algun dels vehicles seleccionats, premeu sobre la icona que hi ha a l’esquerra de la matrícula. Immediatament comprovareu que desapareix i l’import total del dipòsit ha variat.
 • Després de verificar que la selecció de vehicles és correcta, premeu a "petició de dipòsit".
 • En aquesta pantalla es torna a informar dels vehicles seleccionats i l’import total del dipòsit. Si voleu modificar la selecció, premeu a l’enllaç "taula de vehicles" per poder suprimir i/o incorporar vehicles.

  A continuació heu d’introduir les dades del licitador, que han de coincidir amb les del document acreditatiu (NIF, NIE, passaport o carnet de conduir).

  Si és la primera vegada que participeu en aquest tipus de subhasta, o voleu canviar el compte per a la devolució de l’import del dipòsit del bé que no us resulti adjudicat, heu d’omplir els camps de l’apartat "compte per a la devolució del dipòsit".

  Si ja heu comunicat un compte bancari per participar en una subhasta o adjudicació directa de vehicles anterior, i aquest continua vigent, no haureu d’emplenar les dades del compte.

  Per justificar que el compte bancari està efectivament a nom del titular del "document de constitució de dipòsit" haureu d’anar a la vostra entitat financera per tal que us segellin aquest document, o bé adjuntar còpia d’un document bancari on s’acrediti la titularitat (pot ser fotocòpia de la llibreta on surten les dades del titular, o una impressió de la banca "on line" que contingui les dades requerides).
 • Verificades les dades, premeu a "imprimir la petició", a la part inferior dreta d’aquesta pàgina.

Instruccions per fer el pagament del "document de dipòsit"

Aquest procés consta de dues parts: obtenció del compte d'ingrés i ingrés de l'import del rebut.

1. Termini per sol·licitar el compte d'ingrés:

El termini per sol·licitar el rebut de dipòsit s'iniciarà el dia 04.06.2018 i es tancarà a les 23.59 hores del dia 15.06.2018.

Un cop obtingut el document de petició de dipòsit, heu d'enviar-lo escanejat a l'adreça electrònica, imhsubhastes@bcn.cat, juntament amb:

 • Si és persona física, fotocòpia del NIF, NIE, passaport o carnet de conduir emès per l’Estat Espanyol.
 • Si és persona jurídica, fotocòpia del NIF de la societat.
 • Un compte bancari vigent a nom del licitador, confirmat per l'entitat financera, on fer la devolució del dipòsit constituït en cas de no resultar adjudicatari.

En cas de no poder validar correctament les dades, se us informaria dels defectes trobats per a la seva correcció i nou enviament.

En el termini aproximat de dos dies, rebreu el rebut de constitució de dipòsit, a la capçalera del qual s'indica el compte on fer l'ingrés o transferència del total del rebut.

Aquest compte és exclusiu per aquest rebut i subhasta o adjudicació directa. No es pot reutilitzar per a qualsevol altre dipòsit, ni que sigui del mateix licitador ni subhasta.

Us recomanem que feu la sol·licitud del dipòsit el més aviat possible, ja que, malgrat se us enviï, no teniu obligació de pagar-lo fins a les dates indicades.

2. Terminis per fer efectiu l'ingrés:

 • Si es fa la transferència des d’una altra entitat, s'ha de fer abans de les 14.00 hores del dia 18.06.2018. En cas que l’ingrés o transferència sigui d’un import diferent al del rebut, el licitador quedarà automàticament fora de l'adjudicació directa sense necessitat de cap comunicació.
 • Si es fa l’ingrés directe a l’entitat financera o una transferència abans de les 23.59 hores del dia 19.06.2018. En cas que l’ingrés o transferència sigui d’un import diferent al del rebut, el licitador quedarà automàticament fora de l'adjudicació directa sense necessitat de cap comunicació.

El comprovant de l’ingrés, o transferència, serà el justificant d’haver constituït el dipòsit.

Ofertes

Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat abans de les 14.00 hores del dia 20 de juny de 2018.

Els béns seran adjudicats a la millor oferta que s'hagi presentat i que reuneixi els requisits exigits. En cas d'igualtat, té preferència aquella que s'hagi enregistrat en primer lloc.

No s’admetran ofertes que ho siguin en qualitat de cedir el remat a terceres persones.  En aquest cas es considerarà feta en nom propi.

S'ha de tenir en compte:

 • El sobre amb l'oferta s’ha de presentar al Registre de l'Institut Municipal d'Hisenda.
 • L'oferta s'ha de fer en el model oficial.
 • No s'admetrà cap oferta si no està ben formulada ni si està esmenada o guixada.
 • Si es licita per diversos vehicles, s’ha de fer un sobre per a cada un d’ells. Es rebutjarà l'oferta si no compleix aquest requisit.
 • A l'exterior del sobre s’indicarà el nom del licitador i la matrícula del vehicle pel qual es licita i s'ha d'acompanyar d’una instància on es farà constar les dades de la persona que fa l'oferta, la identificació del vehicle i la data de l'adjudicació directa. Aquesta instància s’ha de registrar en el Registre de l’Institut Municipal d'Hisenda (horari 08.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres) des del dia 4 de juny de 2018 i fins al dia 20 de juny de 2018.

Pagament del preu d'adjudicació

L'adjudicatari dels béns haurà d'ingressar la diferència entre el dipòsit constituït i el preu de l'adjudicació, mitjançant ingrés o transferència bancària, a un compte que se li comunicarà per correu electrònic, dins dels 15 dies naturals següents a la subhasta i fins al dia 6 de juliol de 2018.

El resguard de l'operació, d'ingrés o transferència, serà el comprovant per l'adjudicatari davant de l'Administració.

Recordeu que el termini fa referència a la data de l'apunt del compte bancari.  Queda clar, que el temps que pot trigar una transferència, si es fa des d'una altra entitat financera, ha de quedar dintre del període d'aquests 15 dies.

En cas de no efectuar el pagament, l'adjudicatari perdrà l'import del dipòsit, que s'aplicarà a la cancel·lació del deute, sense perjudici de les responsabilitats en què incorrerà pels perjudicis que origini la manca de pagament del preu de l'adjudicació.

No es notificarà l'adjudicació.

Lliurament de la documentació

Un cop efectuat el remat, tindran a la seva disposició la documentació de l'adjudicació, a partir del dia 17 de juliol de 2018, en aquest Institut, Servei d'Embargaments, 1a planta sala A, de 8.30 hores a 14.00 hores.

Retirada del vehicle del dipòsit

Prèviament a la retirada del vehicle del dipòsit municipal, l'adjudicatari, amb l'acta de l'adjudicació, haurà de demanar el canvi de titularitat del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit. No podrà retirar el vehicle si no acredita, en el dipòsit municipal, que s'ha demanat aquest canvi.

No s'acceptarà el justificant professional de sol·licitud de canvi de titularitat tramitat per gestoria.

Els vehicles adjudicats hauran de retirar-se del dipòsit en el termini de 15 dies naturals a comptar des del dia 17 de juliol de 2018. A partir d’aquests 15 dies es meritaran despeses per l’estada diària en el dipòsit.

El temps màxim per a la retirada de cada vehicle serà de 15 minuts, incloent el temps que requereixi l’adjudicatari per posar el vehicle en marxa o bé ser carregat amb grua per retirar-lo. No es permetrà fer cap mena de reparació a l’interior del dipòsit.

Devolució del dipòsit

Si no hi ha cap incidència en el compte informat al "document de petició de dipòsit", la devolució dels dipòsits als licitadors no adjudicataris es farà d'ofici a partir de les 72 hores de finalització de la subhasta directament al compte bancari aportat en el moment de la constitució del dipòsit.

Si el compte no està informat o és incorrecte, la devolució es demorarà dos mesos a partir de la data de comunicació a l’Institut Municipal d’Hisenda d’un compte correcte.

Per ampliar la Informació consulteu les condicions generals en aquest web.

Per a qualsevol consulta sobre els béns objecte de l'adjudicació directa: Institut Municipal d’Hisenda, planta primera A, Servei d’Embargaments, avinguda del Litoral, 30 de Barcelona. Telèfon: 934 023 806 (dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores).

Data d'actualització: 22/05/2018