Detall del rebut domiciliat de tributs i preus públics municipals

SEPA (Zona Única de Pagaments per a l'Euro).  Amb l'entrada en vigor d'aquesta normativa europea el dia 1 de febrer de 2014, la informació que envien les entitats bancàries als seus clients en relació als rebuts domiciliats s'ha reduït considerablement.

Per aquest motiu l'Institut Municipal d'Hisenda a través d'internet, de les oficines d’atenció ciutadana i del telèfon 010, ofereix la possibilitat de tenir la informació detallada del càlcul de la quota dels tributs i preus públics següents:

  • Impost sobre béns immobles (IBI)
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
  • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • Preu públic de recollida de residus
  • Taxa per l'ús del domini públic - guals
  • Taxa per l'ús del domini públic - terrasses

Es pot obtenir el detall des de l’any 2014.

Cal tenir en compte que per poder efectuar la tramitació és necessari tenir domiciliat el rebut del tribut o preu públic que es consulti.

Accés al tràmit: Detall del rebut domiciliat de tributs i preus públics municipals.

Darrera actualització:17/01/2018