Mesures en relació a ICIO, IAE i fraccionaments

ICIO – Bonificació per foment de l'ocupació

L’Ajuntament de Barcelona aplicarà una bonificació del 30% de la quota per construccions, instal·lacions i obres realitzades en els locals afectes a l’exercici d’una activitat econòmica de la qual el subjecte passiu n’és titular, quan concorri:

  • que aquesta activitat s’hagi iniciat dins els dos anys anteriors a la sol·licitud de la llicència d’obres o urbanística, o
  • que hagi incrementat la mitjana de la seva plantilla al municipi en un 10% o més entre l’exercici anterior a la sol·licitud de la llicència i el precedent.

Més informació a l’Ordenança fiscal 2.1 de l’ICIO (art. 7.1C).

IAE - Bonificació per a les empreses que hagin incrementat la seva plantilla

L’Ajuntament de Barcelona aplicarà una bonificació del 20% en la quota de l’IAE a aquelles empreses que hagin incrementat en un 10% o més la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit, en relació a l'exercici immediat anterior a aquell en el qual es sol·licita la bonificació.

Més informació a l’Ordenança fiscal 1.4 de l’IAE (art. 7.6 ) modificada per acord del Plenari de 15 de març de 2013, BOP 25 de març 2013.

Fraccionaments – garanties

L'Ajuntament de Barcelona, sensible a la crisi econòmica, quan es justifiquin problemes de tresoreria, no exigirà garanties als fraccionaments que no superin els 24.000,00 €, com a màxim a 36 mesos.

Més informació a l’Ordenança fiscal general (art.127.1)

Darrera actualització: 10/01/2014