Perfil del contractant

Informació administrativa

En el perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i altres ens dependents. També hi trobareu el plec de clàusules administratives generals, els plecs model de clàusules administratives particulars de l'Ajuntament de Barcelona i les instruccions internes de contractació de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils dependents.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.

Les persones interessades a conèixer l'activitat contractual municipal o a participar-hi trobaran, en el perfil de contractant, els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques; els terminis de presentació de proposicions; i altres informacions essencials de cada procediment.

Institut Municipal d'Hisenda:

Anuncis d'informació prèvia 

  • En aquest moment no hi ha cap anunci en curs.

Licitacions

  • En aquest moment no hi ha cap licitació en curs.

Adjudicacions

  • En aquest moment no hi ha cap adjudicacó en curs.

Fomalització d'ajudicacions

Perfil de contractant de l'Ajuntament de Barcelona

Altres gestions

(*) A la visió unificada actualment no es disposa de la informació de les entitats assenyalades amb (**) a l'apartat de cerca de licitacions.

NOTA: Per constituir la Garantia definitiva caldrà indicar la referència del Contracte. Aquesta informació es troba al Perfil de Contractant, al detall de la licitació, amb identificador "Codi contracte".

De conformitat amb l'article 91.3.b) de la llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, les garanties provisionals que es prestin per aval o per certificat de contracte d'assegurança de caució o per certificat d'immobilització de valors anotats, es dipositaran davant l'òrgan de contractació, en lloc de la Tresoreria municipal.

 

Darrera actualització 15/09/2016