Presentació - Estatuts - Organigrama - Carta de serveis

L'Institut Municipal d'Hisenda, fou creat per acord del Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, de data 27 d'abril de 1990, amb la denominació d'Institut Municipal de Recaptació de Barcelona. En data 14 d'octubre de 2005 el Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament va aprovar el canvi de denominació i modificació dels seus estatuts. Publicat al BOP de 15 de novembre de 2005; correcció d'errades publicades al BOP de 13 de desembre de 2005.

L'Institut, és un organisme autònom local, dotat de personalitat jurídica pública i patrimoni independent. Rep de l'Ajuntament el finançament necessari per dur a terme la seva activitat.

L'Institut té com a finalitat la gestió, recaptació, i inspecció dels tributs, preus públics, multes i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms, i d'altres entitats públiques, quan se'ls hi encomanin.

L’Institut Municipal d’Hisenda desenvolupa les tasques necessàries per mantenir i actualitzar tots els continguts d’aquest web.

» Estatuts de l'Institut Municipal d'Hisenda, correcció d'errades

» Organigrama de l'Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona

» Carta de serveis (PDF)