Protecció de dades

Política de Protecció de dades de caràcter personal:

Els tràmits i gestions de l'Institut Municipal d'Hisenda, sol·liciten als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de dur a terme la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per a l'exercici d'aquest drets, els interessats poden presentar un escrit a qualsevol del registres admesos, adreçat al:

Registre General de l'Ajuntament de Barcelona
Pl. Sant Jaume, 1
08002 Barcelona

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD.