Subvencions 2017

Subvencions relacionades amb impostos, taxes i preus públics.  La finalitat d’aquestes subvencions és la de contribuir amb:

  • La protecció de persones amb circumstàncies que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social.
  • El foment de l’activitat econòmica i empresarial per tal d’incrementar l’ocupació estable i la reducció dels nivells d’atur.
  • La difusió cultural.
  • La protecció de la qualitat del model urbà, a la protecció arquitectònica, històrica i paisatgística de la ciutat.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: Persones amb pocs recursos econòmics

Subvenció del 75% de la quota líquida de l’impost per a les persones propietàries o llogateres de l’habitatge habitual que se’ls repercuteixi l’impost en el rebut del lloguer, que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona i la resta d’administracions i, que reuneixin els requisits detallats a la convocatòria.

Termini per presentar les sol·licituds, del 18 d'abril al 30 de juny de 2017. La Comissió de Govern del dia 15 de juny ha acordat prorrogar el termini fins al dia 31 de juliol.

Més informació:

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: Famílies monoparentals propietàries o llogateres de l'immoble

Subvenció fins al 90% de la quota líquida de l'impost per a les persones titulars de famílies monoparentals, amb fills/es  menors de 21 anys o de 26 si estudien, que siguin propietàries o llogateres de l'habitatge habitual i els/les propietaris/àries els repercuteixen l'impost sobre béns immobles, que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament, resta d'administracions i amb la Seguretat Social i, que reuneixin els requisits detallats a la convocatòria.

Termini per presentar les sol·licituds, del 31 de maig al 30 de juny de 2017.

Més informació:

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: Famílies nombroses llogateres de l'immoble

Subvenció fins al 90% de la quota líquida de l'impost per a persones titulars de famílies nombroses, llogateres de l'habitatge habitual i que els/les propietaris/àries els repercuteixen l'impost sobre béns immobles, que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament, resta d'administracions i amb la Seguretat Social i, que reuneixin els requisits detallats a la convocatòria.

Termini per presentar les sol·licituds, del 31 de maig al 30 de juny de 2017.

Més informació:

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: Persones vídues amb pocs recursos econòmics

Ajut pel 2017 del 50% de la quota líquida de l'impost per a persones vídues amb pocs recursos econòmics i una edat de 65 anys o més, que siguin propietaris/àries i titulars del rebut sobre béns immobles o se'ls repercuteixi la quota en els rebuts del lloguer del seu habitatge habitual, que tinguin uns ingressos bruts, conjuntament amb la unitat de convivència, inferiors al llindar d'ingressos referenciats amb l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Barcelona i la resta d'administracions i, que reuneixin els requisits detallats a la convocatòria.

Termini per presentar les sol·licituds, del 18 de setembre al 31 d'octubre de 2017.

Més informació

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: Establiments culturals dedicats a l'exhibició o comerç cultural de caràcter privat

Subvenció sobre l'import equivalent a la quota líquida de l'impost de l'any 2016 per a les persones físiques o jurídiques, titulars de la llicència d'activitat i de la gestió dels espais beneficiaris de la subvenció tant si tenen el local en règim de propietat com de lloguer si el propietari els repercuteix l'impost en el rebut, que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament, resta d'administracions i amb la Seguretat Social i, que reuneixin els requisits detallats a la convocatòria.

Termini per presentar les sol·licituds, del 4 de setembre al 3 d'octubre de 2017.

Més informació: