Òrgans de participació

El Consell Ciutadà del Districte és el màxim òrgan consultiu i de participació del Districte. S'hi integren representants de les entitats i associacions, de la resta de consells sectorials de participació del Districte, i també ciutadans i ciutadanes a títol individual.

L'Audiència Pública de l'estat del Districte té per finalitat potenciar la comunicació periòdica entre el Consell del Districte i la ciutadania i s'utilitza com a instància d'interrelació permanent. S'ha de convocar cada dos mesos com a mínim. Està oberta a tota la ciutadania i es pot tractar qualsevol tema; per això és necessari que les persones i entitats ho sol·licitin per escrit abans que comenci la sessió i que facin constar a la sol·licitud el nom de la persona o entitat i el tema o contingut de la intervenció.

Les comissions de treball, els consells sectorials i els consells d'equipament són altres òrgans de participació té com a objectiu realitzar estudis, activitats i el seu seguiment en àmbits del districte, barri, sector o equipament.