You are here

Es faciliten les dades del 2017 corresponents a l’empresa municipal Bagursa i a l’Institut Municipal d’Urbanisme, abans de la reorganització.

 

Els pressupostos inicials i liquidats corresponents a l’empresa municipal Bagursa i a l’Institut Municipal d’Urbanisme, abans de la reorganització, estan publicats al portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb la de la resta d’organismes autònoms i societats mercantils, segons correspongui.

Mitjançant aquests enllaços, es pot accedir a les dades de l’empresa municipal Bagursa (20172016, 2015, 2014 i 2013) i de l’Institut Municipal d’Urbanisme (20172016, 2015, 2014 i 2013), abans de la reorganització.

Es faciliten les dades corresponents a l’empresa municipal Bagursa i a l’Institut Municipal d’Urbanisme, abans de la reorganització.

L'Institut Municipal d'Urbanisme no atorga cap subvenció.

Els convenis vigents, subscrits per l'IMU amb altres entitats públiques o privades, es poden trobar a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona/ Registre de convenis.