Esteu aquí

Llum verda a la transformació de l’entorn del Camp Nou

dimecres, maig 2, 2018 - 11:43

El Plenari del Consell Municipal aprova el nou planejament urbanístic que farà possible el futur Espai Barça i que incorpora els canvis treballats amb el club per millorar l’interès públic i donar resposta a les al·legacions.

El Plenari del Consell Municipal va aprovar provisionalment el passat divendres 27 d’abril, amb els vots a favor del Govern municipal, GMDemòcrata, Cs, ERC, PSC i PP i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) que farà possible el futur Espai Barça. Amb aquest nou pla es generarà nou espai d’ús ciutadà i el FC Barcelona assumirà la millora de l’ordenació i la urbanització dels carrers d’Arístides Maillol i de la Maternitat. Així doncs, el pla ha rebut l’últim vistiplau municipal, i pròximament s’aprovarà definitivament a la Subcomissió d’urbanisme de Barcelona.

El document és fruit del treball realitzat pel Govern municipal tant amb el club com amb les entitats i veïns de les Corts i els grups municipals per consensuar una reordenació urbanística de l’àmbit positiva per al conjunt de la ciutat.

Un espai i unes instal·lacions més permeables i amb més espais verds

Una de les millores més destacades de la transformació que es planteja de l’espai és que el Camp Nou i el conjunt de les instal·lacions del FC Barcelona s’obriran i deixaran de ser una barrera urbana. El recinte s’integrarà en el barri de la Maternitat i de Sant Ramon i serà permeable, amb nous espais privats oberts a l’ús públic sense tancaments que mantindran una continuïtat amb la resta d’espais públics, vials i verds que l’envolten i que fan front al Camp Nou i l’actual Miniestadi.

Amb aquest objectiu, tot el sòl lliure d’edificació de propietat privada que dona front al carrer d’Arístides Maillol, entre la travessera de les Corts i el carrer de Cardenal Roig, serà d’ús públic i s’urbanitzarà adequadament perquè esdevingui un nou àmbit obert a la ciutadania i amb una activitat urbana sostinguda més enllà dels esdeveniments esportius.

Respecte a l’aprovació inicial, les noves zones verdes que es crearan s’han agrupat perquè siguin de majors dimensions i millor qualitat. D’aquesta manera, la zona verda pública creix en més de 23.000 metres quadrats (m2) –abans, l’augment era de 20.000–, i serà de 32.000 m2 en total –abans, 27.500–.

Si bé tot l’espai d’ús públic serà obert i no hi haurà cap tipus de tancament quan no hi hagi partit al Camp Nou, els dies de competició s’habilitarà una tanca per poder dur a terme el control d’accés i evacuació i garantir la seguretat dels assistents. En el document final, es preveu que aquesta tanca es reduirà al màxim a tot el perímetre de l’estadi per fer-la el menys visible possible.

Un millor espai viari i nou traçat per al carrer d’Arístides Maillol

L’MPGM també millora l’ordenació de tot el sistema viari. Les actuacions urbanístiques, que aniran a càrrec del club, contemplen ajustar el traçat del carrer d’Arístides Maillol i ampliar l’espai públic que l’acompanya per tal de connectar millor les instal·lacions amb tot l’entorn. Alhora, es millora la secció del carrer de la Maternitat, tot mantenint l’arbrat actual, i es facilita la relació i el recorregut cívic amb l’avinguda Joan XXIII i la Diagonal.

La secció del carrer de Joan XXIII ha canviat després d’analitzar les al·legacions i, a petició dels veïns, incorporarà un carril de trànsit per augmentar la capacitat viària. En tindrà un per sentit, un tercer carril que serà reversible i un carril bicicleta. I s’elimina el vol de l’estadi sobre l’espai públic del carrer.

En tot l’àmbit, es reordenarà i millorarà l’accés rodat i de vianants, i les voreres perimetrals de les instal·lacions esportives augmentaran la seva amplada. Les reurbanitzacions a l’espai viari s’aprofitaran per implantar carrils bici a Arístides Maillol, Maternitat, Gregorio Marañón i el ja citat de Joan XXIII.

Canvis en la mobilitat per mitigar l’impacte en dies de partit

Un dels punts més debatuts al llarg del procés participatiu ha estat la gestió de la mobilitat de l’entorn, sobretot en dies que coincideixen amb esdeveniments esportius. Per això, el document posa en marxa mesures per millorar l’impacte a la mobilitat del barri que genera la massiva afluència al Camp Nou quan hi ha partit.

D’una banda, se soterra tot l’aparcament actual en superfície per guanyar espai lliure d’ús públic i reduir la presència de motos a les voreres. El nombre de places serà el mateix que les existents actualment. Hi haurà 3.200 places per a cotxes i 1.000 per a motos, i s’afegiran 700 places segures per a bicicletes a l’interior del recinte esportiu. Com a novetat des de l’aprovació inicial, s’estudiarà dedicar una part de l’aparcament per a veïns i veïnes de l’entorn.

També s’habilitarà un pàrquing a sota dels terrenys de joc de la FCBEscola per a autocars de les penyes de 50 places inicials que posteriorment s’ampliaran fins a 70, i estarà integrat dins les instal·lacions del FC Barcelona, amb accés des de l’avinguda de Xile. Així mateix, es reordenarà la urbanització del carrer de Menéndez Pelayo per habilitar l’estacionament d’uns 60 autocars en dies de partit. Aquestes accions permetran recuperar la plaça Bederrida com a parc ciutadà.

Encara en l’apartat de mobilitat, el FC Barcelona es compromet a fer una aportació econòmica anual de 173.491 euros per contribuir al finançament del transport públic de l’àmbit. I s’ha acordat que entrin en funcionament tres noves línies d’autobusos llançadora amb destí a les estacions ferroviàries de Sants-Estació, plaça d’Espanya i Sarrià, que se sumen a les actuals de Verdaguer i plaça de Catalunya, per facilitar els desplaçaments.

Instal·lacions esportives i altres usos

El futur Espai Barça inclou la remodelació del Camp Nou, que donarà pas a una edificació moderna, flexible, eficient energèticament i sostenible mediambientalment. D’altra banda, a l’illa que ocupa ara el Miniestadi s’hi construirà, un cop s’enderroqui, un Nou Palau Blaugrana, un pavelló annex per a les activitats esportives de les seccions del club –bàsquet, handbol, hoquei patins i futbol sala– i altres instal·lacions pròpies de la pràctica esportiva, com la pista de gel i de la FCB Escola, que mantindran la seva activitat en aquesta nova ubicació.

Alhora, es reserva sòl d’equipament esportiu públic per ampliar fins a 1.450 m2 l’equipament esportiu municipal Camp de Futbol Sala Arístides Maillol, situat a la cantonada entre el carrer de Josep Samitier, l’avinguda de Joan XXII i el carrer de Martí Franques. La seva volumetria i integració paisatgística es definiran en un pla especial urbanístic posterior.

Pel que fa a altres activitats no vinculades a la pràctica esportiva, es crearà una zona de tres noves edificacions a l’entorn de la cruïlla del carrer d’Arístides Maillol i l’avinguda Joan XXIII, i a travessera de les Corts amb Joan XXIII hi haurà un quart edifici que concentraran activitat econòmica i els serveis administratius del club, l’Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB) i el Campus Barça. I s’hi permetran nous usos d’oficines, de restauració, comercials en planta baixa i hotelers per dotar d’activitat aquesta zona.

Durant el període d’exposició pública s’ha modificat l’ordenació final i algunes condicions d’ús d’aquests equipaments privats. L’OAB s’ubicarà a l’edifici que fa front a la travessera de les Corts, que tindrà una alçada màxima de planta baixa més tres plantes pis i una quarta planta reculada –una més que a l’aprovació inicial–, i les oficines es concentraran al tercer edifici dels de l’àmbit de Joan XXIII amb Arístides Maillol, que seran de planta baixa més deu plantes pis –amb menys ocupació i alçada que en la inicial perquè inclouran les instal·lacions de coberta.

Pel que fa a la botiga del FC Barcelona, l’accés i el funcionament seran dependents de l’estadi i només vendrà productes del club. L’edifici de serveis serà d’ús administratiu i de gestió del club. Es limitarà la superfície destinada al columbari i es mantindrà el bowling dins de l’àmbit, reduint una part de sostre d’equipament del club.

A la travessera de les Corts, a més, s’enderrocarà un edifici d’habitatges que queda inclòs dins l’àmbit, ja que l’ús de l’edificació és incompatible amb el planejament vigent. El club es farà càrrec dels costos necessaris per reallotjar els residents d’aquest immoble.

Quant a la Masia, s’haurà de fer un pla especial que haurà de respectar el volum original, mantenint l’estructura arquitectònica i la integració paisatgística. Es dedicarà a seu social del club, sense usos de restauració.

Sòls i sostres previstos i costos econòmics

Pel que fa al còmput dels sòls destinats als usos diversos de l’àmbit, la proposta integra un guany evident de sòl públic, amb gairebé 14.681 m2 més que ara. El sòl reservat per a equipaments públics esportius serà d’uns 1.500 m2, i la zona verda pública augmenta en més de 23.150 m2 i serà d’uns 32.050 m2.

Quant al sostre edificable, es reserven 243.400 metres quadrats sobre rasant per als equipaments privats del recinte. Aquest espai donarà cabuda al futur Camp Nou i el Nou Palau Blaugrana, que es destinaran a l’activitat esportiva, i es complementaran amb espais destinats al desenvolupament d’activitats complementàries, culturals, serveis, etc., com ara la Masia o el Museu del FCBarcelona.

La cruïlla d’Arístides Maillol i Joan XXIII és on s’aixecaran noves edificacions d’un sostre total màxim de 28.000 m2 –al document inicial eren 30.000– per situar-hi els usos d’oficines, restauració, comercials i hotelers –aquests últims, d’un màxim de 9.500 m2, 500 menys que el document inicial. Aquest front es complementarà amb un edifici d’equipament d’un sostre de 15.585 m2 on s’ubicaran els serveis d’administració i gestió del club. També es reserven 3.000 m2 per activitats en equipament esportiu.

Econòmicament, el pla no suposa cap cost a la ciutat, ja que el FC Barcelona assumirà tots els costos derivats de les obres d’urbanització dels carrers, els nous espais lliures públics i els nous espais oberts d’ús públic del recinte, que tindran un cost superior als 125 milions d’euros. També es farà càrrec de l’execució dels aparcaments i de les indemnitzacions als residents de l’edifici de travessera de les Corts.

A més, l’Ajuntament podrà rebre fins a 5,95 milions d’euros derivats de l’aprofitament urbanístic sobre els nous usos d’oficines i hotelers previstos en el planejament, que es destinarien a equipaments per al barri. Aquest import ha augmentat respecte a l’aprovació inicial, que era de 5,4 milions, degut a ajustos dels valors de l’aprofitament.

Taula de seguiment de la transformació

El document final també inclou la creació d’una taula per fer seguiment del desenvolupament de l’MPGM i de les millores que es realitzaran a l’entorn. Estarà formada per l’Ajuntament i el veïnat, i donarà continuïtat a l’espai de treball que s’ha articulat fins ara. A més, s’hi estudiaran altres mesures vinculades a l’impuls del teixit comercial de l’àmbit, el desenvolupament de l’equipament esportiu municipal previst, el debat i la participació dels projectes d’urbanització i els plans especials derivats i la definició dels projectes del districte on invertir els recursos provinents de l’aprofitament urbanístic de l’operació.