Òrgans de govern

Els districtes són òrgans de gestió territorials creats per desconcentrar la gestió, descentralitzar la participació ciutadana i aplicar una política municipal orientada a corregir els desequilibris i representar els interessos dels diferents barris i zones del municipi.

En la seva gestió hi intervenen el Consell del Districte, l'òrgan de representació i participació col·lectiva del Districte, la Junta de Portaveus, formada pels portaveus dels grups polítics presents en el Consell del Districte, la Comissió de Govern del Districte, òrgan executiu en el qual es derimeixen els afers que s'han de debatre en les sessions plenàries del Consell del Districte, i les comissions consultives, que tenen una funció informativa i de base participativa.

Vegeu informació més detallada en cadascun dels enllaços següents: