Control ambiental

Clima - Il·luminació - Control de plagues

Les col·leccions del museu es conserven en condicions de temperatura, d’humitat relativa i de qualitat de l’aire adequades. Per assolir la qualitat ambiental, l’equip de conservació i restauració, juntament amb el de manteniment, treballem plegats en la supervisió i el manteniment de les instal·lacions i dels edificis. Els objectes més sensibles es mantenen en microclimes específics.

La llum deteriora els materials, especialment els de naturalesa orgànica. Per evitar-ho, es controla la intensitat i les hores d’il·luminació acumulades al llarg de l’any i s’elimina el component en radiació ultraviolada, que és el més nociu.

Per mantenir les instal·lacions lliures d’insectes i artròpodes perniciosos, es duu a terme el monitoratge mitjançant trampes. El problema de les aus en els edificis i entorn del museu es controla mitjançant barreres físiques.

Registre i estudi estadístic de les dades enregistrades mitjançant sensors d’humitat relativa i temperatura. (©Jordi Mota-MUHBA)

Les condicions climàtiques dels espais interiors es comparen amb les de l’exterior per poder interpretar els resultats. (©Jordi Mota-MUHBA)

L’estudi estadístic proporciona el coneixement sobre les tendències climàtiques generals, així com de les situacions puntuals de risc.
 

Algunes sales es controlen climàticament aprofitant l’aire exterior quan aquest té les condicions d’humitat i de temperatura adequades, segons un sistema fet a base de sensors.

La sala de reserva de metalls es manté al 40% d’HR mitjançant dos aparells deshumidificadors amb gel de sílice.

Recollida de mostres d’aire per mesurar la presència de fongs i bacteris.
 

Comprovació de la intensitat lumínica amb un luxímetre. Fora de les hores de visita els objectes es mantenen a les fosques. (©Jordi Mota)

Vidre amb filtre del 99% de la radiació UV i finestra amb una cortina per tamisar la llum.
 

Il·luminació sectorialitzada a les sales de reserva, que es mantenen el màxim d’hores possible a les fosques.

Les trampes entomològiques permeten detectar focus de desenvolupament d’insectes i intervenir abans no s’estenguin.

Estudi estadístic dels insectes, a partir del qual s’adapten els protocols d’inspeccions periòdiques.

Auscultació anual de plafons i bigues per al control de corcs i tèrmits.

La desinsectació de les peces de la col·lecció es realitza per anòxia substituint l’oxigen per un gas inert.

La presència i el nombre d’insectes localitzats s’introdueix en una base de dades per poder-ho estudiar.

Als edificis s’estableixen els elements dissuasius necessaris, com ara pues metàl·liques contra les aus o xarxes.