Les elits de Barcino. Les domus romanes de Sant Honorat i Avinyó, 15

Visita conjunta a dues domus que varen pertànyer a personatges importants de la Barcelona romana: la domus d’Avinyó del segle I dC i la domus de Sant Honorat construïda al segle IV. A través de la visita a les dues domus musealitzades es coneixerà com era la casa de les elits romanes, les particularitats de l’arquitectura domèstica a Barcino, els diferents usos dels espais domèstics i els elements decoratius que les ornaven. Així mateix es durà a terme una reflexió sobre com l’habitatge és un reflex de la societat del moment. La visita a les restes arqueològiques es complementa amb el visionat d’interactius que reconstrueixen com eren  les domus de Barcino .

Objectius:

  • Conèixer a través de les restes arqueològiques conservades les estructures domèstiques de les domus, els habitatges de les elits en època romana.
  • Explicar l’ús que es donava als diferents espais  domèstics  i la funció de representació social de les domus.
  • Comparar diferents models domèstics per extreure’n característiques comunes i trets diferencials específics de cadascuna de les domus estudiades  per reflexionar  sobre com els habitatges son un reflex de les estructures civils de cada societat, així com dels gustos personals dels seus propietaris.
  • Distingir les particularitats de l’arquitectura domèstica a la ciutat de  Barcelona en època romana en comparació a altres domus de l’Imperi romà.
  • Comparar per establir canvis i continuïtats sobre els models de vida en època romana i avui en dia en relació a les estructures domèstiques i els seus habitants.

Relacions curriculars:

  • Ús de la periodització convencional i de les convencions de datació i identificació de la durada, simultaneïtat i successió d'esdeveniments històrics.
  • Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, patrimonials) per contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions humanes.
  • Caracterització d'algunes societats de diferents èpoques històriques a partir de l'anàlisi de les formes d'organització social. Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d'altres èpoques històriques.
  • Anàlisi de l'evolució d'algun element patrimonial de l'entorn proper, a partir del treball cooperatiu, i comunicació de la informació per mitjà dels recursos de les TIC, mostrant valoració i respecte per les manifestacions del patrimoni.

 

 

Tipologia d’activitat:

visita 

Nivells recomanats:

cicle superior de Primària

Punt de trobada:

MUHBA Plaça del Rei

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

95 euros (Preu grup. Inclou fins a 25 alumnes màxim)