Manteniment

Neteja - Inspeccions - Edificis

La pols és un focus d’alteració, absorbeix humitat i propicia la bioalteració a més d’ennegrir les superfícies. La neteja periòdica especialitzada manté els materials lliures de pols.

D’altra banda, la inspecció periòdica dels espais arqueològics, sales de reserva i objectes en exposició permet detectar qualsevol degradació que s’hagi produït en un estat incipient i poder actuar per evitar que s’estengui o empitjori.

El museu vetlla per la conservació dels edificis que n’acullen les col·leccions mitjançant controls periòdics en què es revisa l’estat de cobertes i baixants en col·laboració amb el Departament de Manteniment.

En el cas dels edificis històrics, s’estudien les alteracions de la pedra, s’elabora una diagnosi precisa i es proposen i valoren les tasques de restauració necessàries.

Neteja mensual del jaciment de la plaça del Rei. Es fan dues neteges a l’any del total de 4.000 m² de superfície.

La neteja de pols es realitza un cop a l’any amb utillatge adient i molta cura per evitar l’abrasió de la superfície.

La neteja periòdica és especialment important en el cas dels objectes que s’exposen sense vitrina. (©Jordi Mota-MUHBA).

Dossier de seguiment de l’estat del jaciment arqueològic per fer l’avaluació i adoptar mesures correctives.

Inspeccions periòdiques d’objectes en exposició per a la detecció precoç de possibles degradacions.(©Jordi Mota-MUHBA).

Inspeccions periòdiques dels objectes a les sales de reserva. S’hi incorporen els suports i materials amortidors necessaris.

Estudi de les alteracions de la pedra de la Casa Padellàs.
 
 

Els edificis protegeixen les col·leccions. Se n’inspeccionen regularment les cobertes i els sistemes de desguàs. Inspecció del terrat del Saló del Tinell.

Les àrees arqueològiques sota la cota de carrer requereixen la vigilància del segellat del paviment i el control de la xarxa d’aigua i clavegueram.