Objectes de ferro de procedència arqueològica

Tractament d’objectes de ferro procedents del jaciment del mercat del Born mitjançant banys químics de sulfit alcalí en calent per tal d’accelerar el procés.

Direcció i coordinació: Lídia Font, Anna Lázaro i Carla Puerto, del Servei de Conservació Preventiva i Restauració del Museu d’Història de Barcelona
Restauradores: Ana Isabel Citores i Marta Golobardes
Anàlisis de laboratori: Arte-Lab, SL
Any: 2009-2010

Objectes de ferro del jaciment del Born

Objectes de ferro de procedència arqueològica abans del tractament mitjançant banys de sulfit.(©MUHBA)

Estudi de l’estratigrafia dels productes d’alteració. (©A.Citores-M.Golobardes-MUHBA)
 

Elaboració de suports rígids amb gasa Dynacast Extra® (gasa de fibra de vidre impregnada amb resina de poliuretà).(©A.Citores-M.Golobardes-MUHBA)

S’han aplicat 3 banys de 4 setmanes de durada cadascun en una solució de 6,3 g Na2SO3 (0,05 M) + 4 g NaOH (0,1 M) per un litre d’aigua desmineralitzada. (©MUHBA)

Cubeta amb tapa hermètica sobre dos agitadors-escalfadors per mantenir la solució en agitació constant a uns 55 ºC.(©MUHBA)

Es controla i mesura periòdicament la temperatura, el contingut en clorurs i el pH, així com la conductivitat del ferro.(©MUHBA)

Neutralització amb aigua desmineralitzada a 55 ºC emprant agitadors. Tres canvis d’aigua al llarg de 6 dies i comprovació de la salinitat i del pH.(©MUHBA)

Exemples abans i després del tractament. (©A.Citores-M.Golobardes-MUHBA)
 

Exemples abans i després del tractament. (©A.Citores-M.Golobardes-MUHBA)