Pintures murals romanes de la domus d'Avinyó

Luxosa decoració del sostre de l’habitació o cubiculum del propietari de la casa romana del carrer d’Avinyó. A la part central, rombe amb la representació del rapte de Ganimedes (“el més bell dels mortals”, segons la Il·líada d’Homer) i al seu voltant decoració amb motius florals i sanefes combinats amb motllures.

Restauració de les pintures d’Avinyó, 15
Direcció i coordinació: Lídia Font, Anna Lázaro i Carla Puerto, del Servei de Conservació Preventiva i Restauració del Museu d’Història de Barcelona
Restauradors: Sílvia Llobet, Maria Molinas, Kusi Colonna-Preti, Àlvar Mailan, Núria Deu, Anna Bertral i Lorena Andino, d’ÀBAC, SL
Restitució hipotètica i interpretació de la decoració: Alicia Fernández (Universitat de Múrcia) i Lorenzo Suárez
Any: 2014-2015

Restauració pintures Avinyó

Pintura amb tècnica mixta al fresc i al sec. Quart estil pompeià. Segona meitat del s. I - primera meitat del s. II. Mides: 460 x 250 cm. MHCB-40041.1.(©Pep Parer-MUHBA)

Detall dels motius florals de les pintures romanes de la domus d’Avinyó.(©Àbac-MUHBA)
 
 

Detall dels motius florals de les pintures romanes de la domus d’Avinyó.(©Àbac-MUHBA)
 

Detall d’una sanefa combinada amb motllura de les pintures romanes de la domus d’Avinyó.(©Àbac-MUHBA)

Reconstrucció hipotètica de la decoració que és el punt de partida del treball de restauració realitzat per la Dra. Alici Fernández.
 

El pintor va treballar sobre una fina capa de calç encara tendra i no del tot carbonatada. Els pigments es van barrejar amb un aglutinant orgànic.(©Lídia Font-MUHBA)

Es connecten més de 3.000 fragments i es recupera més d’una quarta part de la decoració.(©Àbac-MUHBA))

Eliminació de gases(acetona)i neteja dels fragments amb aigua gelificada amb agar combinada amb alcohol i acetona.(©Àbac-MUHBA)

Neteja de les restes de resina acrílica aplicada sobre un pigment vermell molt soluble amb tissú impregnat d’acetona.

Consolidació de motllures amb Nanorestore®, nanopartícules de calç disperses en alcohol.(©Àbac-MUHBA)

Cambra d’humitat per potenciar la carbonatació després de la consolidació amb Nanorestore®.(©Àbac-MUHBA)

Ubicació dels fragments a partir de la reconstrucció hipotètica de la decoració del sostre.(©Àbac-MUHBA)

Tasca de localització de fragments acabada.(©Àbac-MUHBA)

Els fragments s’uneixen amb poli(butirat de vinil) (PVB).(©Àbac-MUHBA)

Al revers dels fragments s’estenen 3 capes de morter a base de calç hidràulica, ceràmica triturada i sorres(7:2:3).La segona capa es reforça amb una malla i, a la tercera (7:7),s’afegeix emulsió acrílica.(©Àbac-MUHBA)

Nou suport de la pintura d’Aerolam® de 4,8 cm de gruix reforçat amb bastidor d’acer i argolles a la part superior per facilitar el moviment amb un polispast.(©Àbac-MUHBA)
 

Els fragments s’uneixen amb resina epoxídica Epolam 2001 barrejada amb microesferes de vidre.(©Àbac-MUHBA)

Fragments un cop adherits sobre el suport.(©Àbac-MUHBA)
 

Reblert de llacunes amb Arlita®.(©Àbac-MUHBA)
 

Les llacunes s’omplen amb Arlita®.(©Àbac-MUHBA)
 

Morter de reintegració de calç hidràulica NHL3 amb marbre triturat i sorra de riu (1:2:1).(©Àbac-MUHBA)
 

El morter de reintegració és de calç hidràulica NHL3 amb marbre triturat i sorra de riu (1:2:1).(©Àbac-MUHBA)

Acabats de la fase de reintegració.(©Àbac-MUHBA)
 

Instal·lació de la pintura a la sala expositiva.(©MUHBA)

Detall del motiu central del sostre un cop acabada la restauració.(©Àbac-MUHBA)