Barcino, els orígens de la ciutat

Com evoluciona l’estructura urbanística de la ciutat antiga?

La història de la ciutat antiga fins als primers temps medievals, desgranada al llarg d’un itinerari guiat per les restes arqueològiques. Durant l’itinerari s’explica l’estructura urbanística de la ciutat i alguns aspectes de la vida urbana en l’època romana.

Objectius

 • Situar Barcino, colònia romana establerta prop del mar, en una plana agrícola i en la ruta que conduïa de Roma cap a Tàrraco.
 • Explicar l’origen i els primers temps de la ciutat romana.
 • Analitzar la forma i les característiques econòmiques, socials i polítiques de Barcino al segle III i la seva evolució posterior en l’antiguitat tardana i en els inicis de l’època medieval.
 • Mostrar el pòsit romà en la trajectòria urbana posterior de Barcelona, amb una referència especial al paper de les muralles en la continuïtat urbana i la duradora empremta de Barcino en la definició de l’estructura de l’espai urbà.

Relacions curriculars

 • Identificació i ús de diferents tipus de fonts (materials, iconogràfiques, textuals, orals, cartogràfiques, digitals, etc.), valorant les seves aportacions al coneixement del medi físic i de les formes de vida en el present i el passat.
 • Aplicació de la representació gràfica del temps històric. Ús de la periodització convencional i anàlisi de les maneres de comptar el temps d’altres cultures.
 • Identificació dels factors que van permetre la consolidació de l’Imperi romà i dels que van provocar la seva crisi posterior, aplicant nocions de causalitat.
 • Identificació del llegat cultural del món clàssic i valoració de les seves aportacions.
 • Aplicació de les nocions històriques de canvi, continuïtat i simultaneïtat en alguns exemples del món tardoantic, tot incidint en l’origen i expansió del cristianisme.
 • Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports (convencionals i digitals).
 • Observació directa de les restes principals de la cultura material romana i del patrimoni arqueològic (Tàrraco, Empúries, Barcino, i d’altres en l’entorn més immediat de l’alumne/a) i indirecta d’altres restes materials a Catalunya i a Hispània a través de qualsevol suport, en especial de l’ús de les TIC. Valoració d’aquest patrimoni i del respecte per l’herència clàssica.

Materials

Plànols de les restes arqueològiques conservades a Barcino i de la Barcelona actual per establir canvis i continuïtats en l’urbanisme de la ciutat.

Punts de la visita

 • Adiovisual: Barcino. Un passeig virtual.
 • MUHBA Plaça del Rei: subsòl (muralla romana, intervallum, bugaderia, cardo minor, factoria de salaó de peix, instal·lació de vi i a partir de desembre de 2014 l'aula episcopal).
 • Itinerari: muralles romanes, porta decumana de la plaça Nova, restes de l’aqüeducte, temple d’August.

Tipologia d’activitat:

itinerari i visita

Nivell recomanat:

ESO i batxillerat

Punt de trobada:

MUHBA Plaça del Rei

Període històric:

època romana, antiguitat tardana

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

89 euros per grup (màxim: 20 alumnes). A partir de 20 alumnes, 4’45 euros per alumne/a.