La fundació d’una colònia romana

Com es creava una colònia en l’època romana?

Com era una ciutat romana? Com actuaven els romans cada vegada que fundaven una colònia? Durant l’activitat es construeix una restitució hipotètica de la ciutat romana situant els espais i edificis més significatius. La visita i taller inclou un recorregut pel subsòl arqueològic de la Plaça del Rei.

Objectius

  • Explicar els elements urbanístics i arquitectònics que configuren la ciutat romana.
  • Analitzar un territori i el traçat de la seva estructura urbana d’origen romà. Estudiar la forma, la funció i la situació dels edificis característics de la ciutat romana.
  • Interpretació i representació de l’espai.

Relacions curriculars

  • Anàlisi diacrònica o sincrònica d’algun fet social i cultural (habitatge, vestit, utillatge) en diverses cultures, a partir del treball cooperatiu i l’ús de les TIC.
  • Ús de la periodització convencional i de les formes convencionals de datació i identificació de la durada, la simultaneïtat i la successió d’esdeveniments històrics.
  • Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, patrimonials) per contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions humanes.

Materials

  • Elements específics de suport al desenvolupament de la visita i taller.

Punts de la visita

  • Espai específic per al desenvolupament del taller.
  • MUHBA Plaça del Rei: subsòl (muralla romana, intervallum, bugaderia, factoria de salaó de peix i instal·lació de vi).

Tipologia d’activitat:

visita i taller

Nivells recomanats:

cicles inicial, mitjà i superior de primària

Lloc:

MUHBA Plaça del Rei

Període històric:

època romana

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

89 euros per grup (màxim: 20 alumnes). A partir de 20 alumnes, 4’45 euros per alumne/a.