Portar l’aigua a la ciutat

Com s’ha abastit d’aigua Barcelona al llarg dels segles? Perquè es va crear a principis del segle XX el sistema de bombeig de la Casa de l’Aigua?

Les dècades a cavall entre els segles XIX i XX marquen una discontinuïtat essencial en el llarg fil històric que relaciona l’aigua i Barcelona, una autèntica revolució que s’inscriu en el cúmul de canvis que hem anomenat Revolució Industrial. La Casa de l’Aigua de Trinitat Vella, obra de l’arquitecte Pere Falqués, fou construïda per iniciativa municipal. L’edifici tenia la funció de primera estació elevadora de les aigües provinents del Besòs, que havien proveït la ciutat des d’època romana. Aquest espai permet explicar aquesta «revolució de l’aigua», amb fortes implicacions socials, econòmiques, tecnològiques i culturals, que suposà, entre altres coses, la incorporació sistemàtica de l’aigua a l’àmbit domèstic i l’oblit progressiu de les velles cultures de l’aigua.

Objectius

 • Analitzar els canvis d’usos de l’aigua en el pas del període preindustrial (èpoques romana i medieval) a la industrial.
 • Explicar com les infraestructures per a l’abastiment d’aigua contribueixen a la configuració de l’espai urbà.
 • Situar els canvis que suposà la construcció de l’Eixample en l’abastiment d’aigua, la construcció de xarxes de clavegueram i la intervenció de les empreses privades en la gestió de l’aigua.
 • Presentar els conflictes entre els diversos agents socials (públics i privats) per la gestió de l’aigua del Besòs.
 • Reflexionar sobre els canvis que suposà la introducció de l’aigua corrent en l’àmbit domèstic per a la vida dels barcelonins.
 • Entendre el paper testimonial i patrimonial d’un edifici com la Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella en l’entramat de la revolució de l’aigua.

Relacions curriculars

 • Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, patrimonials) per contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions humanes.
 • Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d’altres èpoques històriques.
 • Anàlisi de l’evolució d’alguns elements patrimonials de l’entorn proper, mostrant valoració i respecte per les manifestacions del patrimoni.

Materials

 • Elements específics de suport per al desenvolupament de la visita.

Punts de la visita

 • MUHBA Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella.

Tipologia d’activitat:

visita

Nivells recomanats:

ESO i batxillerat

Punt de trobada:

MUHBA Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella

Període històric:

època romana, antiguitat tardana,  època medieval, època moderna

Durada:

2 hores

Nombre màxim d’alumnes:

25

Preu:

89 euros per grup (màxim: 20 alumnes). A partir de 20 alumnes,  4’45 euros per alumne/a.