Órgans de participació

El Consell Ciutadà del Districte és el màxim òrgan consultiu i de participació del districte. S'hi integren representants de les entitats i associacions, de la resta de consells sectorials de participació del Districte, i també ciutadans i ciutadanes a títol individual.

L'audiència pública de l'estat del Districte té per finalitat potenciar la comunicació periòdica entre el Consell del Districte i la ciutadania i de servir com a instància d'interrelació permanent. S'ha de convocar cada dos mesos com a mínim. Està obert a tota la ciutadania i s'hi pot tractar qualsevol tema.

Les comissions de treball, els consells sectorials i els consells d'equipament són altres òrgans de participació que tenen per finalitat realitzar estudis, activitats i seguiment d'aquestes en àmbits de districte, barri, sector o equipament.