Convocatoria premio Barcelona a la empresa innovadora en conciliación y tiempo.

 

Aquest premi vol reconèixer, promoure i divulgar la tasca de les empre- ses i organitzacions compromeses amb la millora de la gestió del temps per fomentar la conciliació de la vida laboral, personal i social. 

En aquesta 5a edició  es vol reconèixer aquelles persones del món profes- sional que han col·laborat en la generació  i el desenvolupament de pràctiques, projectes i processos que serveixen d’inspiració per conti- nuar avançant en aquest àmbit, que contribueixen a la sostenibilitat de la vida a la ciutat, i que fan que Barcelona esdevingui un referent en matèria de bones pràctiques en usos del temps. Per tant, va adreçat a aquelles empreses que treballen en la implantació  de mesures de conciliació perquè el personal es pugui organitzar el seu propi temps i alhora contri- bueixi a millorar l’organització empresarial.

 Enguany s’ha creat una categoria específica per a les empreses amb una plantilla de més de 250 persones. L’objectiu és que les empreses i orga- nitzacions compromeses amb la millora de la gestió del temps i l’assoli- ment d’un equilibri entre la vida laboral, personal i social puguin presen- tar les bones pràctiques que han adoptat per impulsar una major respon- sabilitat social en l’àmbit de les cures. 

Estem vivint moments  difícils, amb una crisi econòmica i social que genera un alt grau d’incertesa i d’estrès en el món laboral. Per això, ara més que mai, és fonamental  que es creïn i es potenciïn  mesures que contribueixin a millorar  la qualitat  de vida de les persones. I, per això, es vol premiar  aquelles empreses que comparteixen i que construeixen col·lectivament, que generen  coneixements;  és a dir, empreses social- ment responsables que cooperen per fomentar la innovació, la proximi- tat i la sostenibilitat. 

Aquest premi pretén contribuir,  una vegada més, a fer de Barcelona una ciutat de referència pel que fa a empreses compromeses socialment.

 

 

 

 

 

Enlaces y materiales relacionados