El ayuntamiento toma medidas contra la pobreza energética

Fruit de la ILP impulsada per la PAH i l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), el passat 6 d’agost va entrar en vigor la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar la pobresa energètica i l’emergència habitacional. Aquesta norma estableix mesures per impedir el sobreendeutament hipotecari i instrumenta l’accés a un habitatge digne i a subministraments bàsics per part de persones en risc d’exclusió residencial. Per donar compliment a aquesta normativa, el govern municipal presentarà al proper Consell Plenari una Mesura de govern per afrontar la pobresa energètica i l’emergència habitacional. Les actuacions es plantegen en quatre àmbits:

 

1. Prevenció de desnonaments i garantia de reallotjament en casos de vulnerabilitat

Aquest objectiu requereix disposar dels mecanismes per conèixer amb suficient antelació els processos que poden donar lloc al llançament de persones en risc d’exclusió residencial. El protocol vigent de comunicació amb els jutjats deixa poc marge temporal per fer intervencions d’acompanyament i mediació, per la qual cosa s’està treballant en la propera signatura d’un nou conveni amb els operadors jurídics.

2. Evitar els talls de subministraments bàsics que afectin a persones en situació de vulnerabilitat

La llei 24/2015 consagra l’obligació de les empreses de subministrament d’aturar els talls que afectin a persones en situació de vulnerabilitat. Par tal de fer efectiu aquest deure, el govern municipal treballa en un nou protocol per signar amb aquestes empreses. Es posarà en marxa també al novembre un dispositiu de reforç contra la pobresa energètica que donarà cobertura, en la seva fase pilot, als tres districtes que concentren una major afectació: Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. Les seves funcions seran la detecció dels riscos de pobresa energètica, gestió de conflictes per impagaments, gestió per a l’aturament de talls, gestió d’ajuts i assessoraments per tal de reduir la factura energètica o promoure la rehabilitació per millorar l’eficiència energètica.

3. Impuls de la cessió obligatòria d’habitatges buits

L’Ajuntament disposa ja de les dades del Registre d’Habitatges Buits de la Generalitat, que llista 2.591 pisos al conjunt de la ciutat propietat de bancs i fons d’inversió i que porten un mínim de dos anys sense comprador ni llogater, segons declaren les pròpies entitats. La majoria dels habitatges buits es concentren en aquells districtes més afectats per la situació d’emergència habitacional (Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu i Ciutat Vella), segons l’anàlisi que els serveis municipals han fet per identificar aquells habitatges d’entitats financeres on no hi consta ningú empadronat.

És en aquests districtes, juntament amb el barri del Carmel, on també hi ha una elevada concentració d’habitatges buits, on el Grup de Treball sobre Pisos Buits, reunit el passat 1 d’octubre, va acordar prosseguir de manera prioritària amb les inspeccions i posterior imposició de multes coercitives i sancions.

4. Creació d’una unitat de prevenció de l’exclusió residencial i la pobresa energètica

El govern municipal ha acordat constituir una Unitat de Prevenció de l’Exclusió Residencial i la Pobresa Energètica, vinculada formalment a la xarxa d’oficines d’habitatge i que treballarà de manera coordinada amb els serveis socials, centralitzant la gestió de tots aquells casos en què sigui aplicable la Llei 24/2015. La unitat estarà integrada per tècnics d’habitatge, mediadors, treballadors socials, advocats, inspectors i administratius, amb la voluntat que la seva ampliació sigui progressiva fins a arribar a disposar d’un equip de 20 professionals en dos anys. Les seves funcions principals seran l’assessorament a les persones afectades, la tramitació i gestió d’ajuts per a habitatge, la mediació amb entitats financeres, l’elaboració d’un cens únic de desnonaments i la diagnosi sobre la situació social de cada cas, per tal d’assumir-ne la gestió, excepte en aquells casos on, a banda del risc de pèrdua d’habitatge, es detectin altres problemàtiques paral·leles que requereixin del seguiment de serveis socials.