Subvención del 50% del IBI para familias con pocos recursos

 

El termini per a la sol•licitud d’aquestes subvencions s’obrirà el dia 5 d’octubre i finalitzarà el 4 de novembre de 2016. El tràmit es podrà fer online i a les OACs.

 

Requisits per sol•licitar la subvenció

 

 — Ser propietari o llogater d’un habitatge d’ús habitual a Barcelona. En el cas dels llogaters, cal tenir repercutit en el rebut del lloguer l’impost de béns immobles.

 

— La persona sol•licitant i els membres de la unitat familiar han d’estar empadronats al domicili per al qual es demana la subvenció, com a mínim des de l’1 de gener de 2016.

 

— Els sol•licitants, juntament amb les persones empadronades a l’habitatge, han de tenir uns ingressos anuals bruts màxims determinats. (es pot consultar la informació al fulletó informatiu).

 

 — Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta d’administracions.

 — Ni els sol•licitants ni altres persones empadronades al mateix domicili no poden disposar d’altres propietats i immobles, arrendats o no.

— Aquesta subvenció és incompatible amb altres ajuts percebuts pel mateix concepte.

 Com sol•licitar la subvenció de l’ibi

S’ha d’omplir el model de sol•licitud,en el qual han de constar les dades següents:

 — Nom, cognoms, NIF del sol•licitant, telèfon, adreça electrònica i adreça postal.

 — Si el sol•licitant és propietari o llogater.

 — Identificació de les persones que conviuen al mateix habitatge.

 — Declaració responsable

       > del pagament de l’impost de béns immobles.

       > d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta d’administracions.

       > acreditació legal de discapacitat, en cas que n’hi hagi.

 — Autorització  expressa perquè l’Ajuntament comprovi les dades de la sol•licitud i el compliment dels requisits per atorgar la subvenció.

 Documentació que cal aportar

 — Document de sol•licitud emplenat i signat.

 — En el cas dels llogaters, fotocòpia del contracte de lloguer i dels rebuts on figura repercutit l’import de l’IBI. Els llogaters del

Patronat Municipal de l’Habitatge poden presentar un certificat acreditatiu del compliment d’aquests requisits.

 On

 — On line al web: www.barcelona.cat/tràmits

 — Presencialment a les OAC’s i a l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona