Establiments comercials

La campanya per a la protecció i millora del paisatge urbà ofereix un programa d'ajuts adreçat de manera específica a aquelles persones titulars de locals comercials i d'activitats professionals o de serveis.

Els locals comercials on es desenvolupi l'activitat hauran de tenir una superfície de fins a 500 m2. En el cas d'establiments de concurrència pública, bars, restaurants i similars, hauran de ser de menys de 50 places.

Els titulars d'activitats que no siguin de nova implantació en locals comercials amb les característiques definides podran acollir-se a la totalitat d'actuacions subvencionables.

Els titulars d'activitats de nova implantació en locals comercials amb les característiques definides podran acollir-se únicament a les actuacions de supressió de barreres arquitectòniques i de retolació en català.

Adequació de la imatge exterior i retolació comercial dels establiments comercials ja existents i instal·lació de retolacions exteriors en català en locals nous o ja existents.

Actuació adreçada a promoure la millora de l'accessibilitat en els locals comercials en què no sigui d'obligat compliment la normativa sobre aquesta matèria.

Actuació dirigida a la reubicació dels aparells d'aire condicionat, així com instal·lacions, conduccions i altres elements tècnics.

Millora de les condicions higienicosanitàries dels establiments de concurrència pública. Actuació adreçada a bars, restaurants o establiments similars que vulguin adequar els banys i/o les cuines dels seus locals.

Comprèn aquelles actuacions adreçades a insonoritzar el focus o l'origen del soroll i/o les vibracions causades pel funcionament d'aparells d'aire condicionat, extractors, ventiladors, cambres frigorífiques, compressors, bombes, torres de refrigeració o d'altres aparells mecànics necessaris per a l'activitat autoritzada.