Insonorització

Comprèn aquelles actuacions adreçades a insonoritzar el focus o l'origen del soroll i/o les vibracions causades pel funcionament d'aparells d'aire condicionat, extractors, ventiladors, cambres frigorífiques, compressors, bombes, torres de refrigeració o d'altres aparells mecànics necessaris per a l'activitat autoritzada.

En podran gaudir els titulars de locals industrials, comercials o de serveis situats en zones d'habitatges que tinguin permís d'activitat i produeixin sorolls i/o vibracions que causin molèsties a tercers.

S'exclouen explícitament aquells casos en què l'adequació sigui conseqüència de la instal·lació d'un negoci nou.

La quantitat de la subvenció pot arribar fins a un 25% del cost de les obres.