Ús natural i ús excepcional

Són usos naturals del paisatge aquelles activitats i elements que es considera que no provoquen una distorsió greu en el dret col·lectiu a gaudir d'un paisatge adequat per al desenvolupament de la vida ciutadana. Per poder fer un ús natural del paisatge només cal seguir les disposicions de l'Ordenança i demanar la llicència o autorització municipal corresponent.

Són usos excepcionals del paisatge els usos que només poden ser expressament autoritzats per l'Administració municipal, que superin la intensitat màxima establerta per l'Ordenança per als usos naturals.