Criteris d'intervenció paisatgística

Es tracta d’anàlisis detallades del paisatge existent en un àmbit determinat. Són objecte d’especial atenció aquells àmbits que pateixen una major pressió d’usos, que tenen un interès patrimonial concret o que són referents identitaris per a la ciutadania . Persegueixen un coneixement del paisatge estudiat i proporcionen pautes per a les intervencions que s’hi duguin a terme.

L’objectiu, a més de tenir aquell paisatge adequat a la norma i disponible per al gaudi ciutadà en bones condicions, és que puguin servir per fer divulgació de les qualitats del paisatge; en definitiva, que pugin ser referent a l'hora d’emprendre actuacions amb la idea de la recuperació arquitectònica i l’endreçament urbà.