Ús excepcional

L'ús excepcional del paisatge urbà, en especial per a activitats publicitàries, requereix autorització municipal expressa a fi de controlar-ne l'impacte paisatgístic, sense perjudici de la llicència d'obres o de la llicència municipal que siguin legalment procedents.

La publicitat de qualsevol tipus a les lones o paraments de protecció dels edificis en construcció o rehabilitació integral sols podrà ser autoritzada com a ús excepcional. Aquesta mateixa norma serà d'aplicació a la realització d'activitats publicitàries en tanques i lones de protecció d'obres de reforma o rehabilitació d'edificis que estiguin ocupats totalment o parcialment.

Aquest ús sempre serà limitat en el temps, i portarà associada una compensació per l'impacte paisatgístic que genera, que serà destinada directament a la millora d'un element concret del paisatge urbà.

L'autorització paisatgística es considera implícita en el conveni de col·laboració i té la consideració, en qualsevol cas, de llicència municipal de publicitat, i s'exigirà en tots els supòsit d'ús excepcional del paisatge urbà mitjançant publicitat, tant si aquesta troba el suport en una propietat privada com en el domini públic.