Aprovada l’actuació urbanística per preservar elements històrics i singulars de la Clota

Amb l’objectiu de protegir i mantenir els trets més característics del barri

Amb l’objectiu de protegir i mantenir els trets més característics del barri

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la modificació del Pla de Millora Urbana de la Clota, vigent des del febrer de 2008. En aquell moment el pla va coincidir amb l’inici de la crisi que va paralitzar l’activitat urbanitzadora i constructiva sense que s’iniciés la transformació de sòls prevista per la iniciativa particular.

Deu anys després, l’Ajuntament de Barcelona ha decidit fer aquesta modificació del Pla de Millora Urbana amb la voluntat d’ajustar alguns aspectes de l’ordenació prevista, per tal de preservar millor les característiques d’aquest barri, protegint paisatge i patrimoni. El pla afecta a l’àmbit comprès entre l’avinguda de l’Estatut, l’edifici residencial existent a l’avinguda de l’Estatut, el carrer de Marcel·lí i els espais lliures del parc Central de la Clota i del carrer Jorge Manrique, abastant una superfície de 16.219 metres quadrats.

Durant aquest mandat, el Govern municipal ha realitzat un estudi d’auscultació del paisatge i del patrimoni del barri que ha permès estudiar el seu valor agrícola, hídric (pous, regs, rieres, etc..) i social, a més dels antics camins, l’antiga parcel·lació i les restes d’antics murs que queden a la Clota. Fruit d’aquests estudis s’ha comprovat que el planejament vigent posava en risc aquest patrimoni existent, atès que proposava un nou vial que modificava substancialment la topografia i malmetia part del paisatge i el patrimoni històric. A partir d’aquí s’ha treballat per modificar aquest planejament i posar en valor el paisatge urbà d’aquest àmbit de la ciutat.

L’objectiu d’aquesta intervenció és la modificació de l’estructura urbana de la zona residencial, amb la voluntat d’apropar les edificacions previstes a l’avinguda de l’Estatut, allà on hi ha activitat, i en canvi alliberar espais perquè l’entorn més proper del parc Central de la Clota passi a estar lliure d’edificacions i alhora quedi restringit l’accés rodat cap aquest parc. A banda, es potenciarà el traçat dels camins medievals de Sant Cebrià i de Sant Genís i els equipaments en aquests eixos. El pla també preveu crear un vial interior de servei que permetrà substituir el vial actualment projectat i mantenir el sostre actual. La modificació s’ha treballat amb els veïns i residents del barri.

Entre els diferents punts a protegir cal destacar els antics camins medievals de Sant Genís i Sant Cebrià, que estructuraven el conjunt d’antigues masies i parcel·lari agrícola, com Can Marcel•lí, Can Travi i Can Gallart. Sobre l’eix del camí d’Horta també es van situar masies, algunes de les quals es van reconvertir en finques residencials de la burgesia barcelonina com la de Martí-Codolar (Can Gausachs), entre d’altres. La Clota també es caracteritza per les antigues rieres, els safareigs i les basses lligades a la cultura de l’activitat bugadera típica del barri d’Horta.