Concurs de cobertes verdes

L’Ajuntament posa en marxa el concurs de cobertes verdes, per tal d’aconseguir 10 nous terrats verds i difondre els beneficis d’aquests tant per la ciutat, com pels edificis a on se situïn.

L’Ajuntament  posa en marxa el concurs de cobertes verdes, per tal d’aconseguir 10 nous terrats verds  i difondre els beneficis d’aquests tant per la ciutat, com pels edificis a on se situïn.

Les cobertes verdes són uns dels elements claus per aconseguir una ciutat més verda i sostenible, tal i com s’estableix en les mesures de govern com Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020 i el Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana.

S’atorgaran subvencions per a l’execució de 10 cobertes verdes a la ciutat, prioritàriament en edificis d’habitatge, però també altres edificis amb un fort impacte paisatgístic o que puguin generar una millora de caràcter col·lectiu i social.

La versió definitiva de les bases reguladores i convocatòria del concurs ha estat publicada al BOPB l’11 de juliol. El dia 13 de novembre serà la data límit per a la presentació de propostes en la fase de preselecció.

S’ha obert una adreça de correu a la qual dirigir-se per tal de resoldre dubtes: concurscobertesverdes@bcn.cat