Impuls al comerç de Trinitat Nova

L'Ajuntament ha publicat una línia d'ajuts per dur a terme accions de millora de la imatge exterior, d'eficiència energètica i d'accessibilitat en els comerços del barri de la Trinitat Nova.

L’Institut Municipal del Paisatge Urbà atorgarà subvencions als titulars dels establiments comercials del barri de la Trinitat Nova destinades a accions de millora del paisatge de la ciutat. També es pretén fomentar l’accessibilitat, la supressió de barreres arquitectòniques dels establiments comercials i, en el marc d’estratègia general de Barcelona de transició cap a la sobirania energètica, establir millores d’eficiència energètica.

En el procés d’elaboració de la proposta han col·laborat la Direcció de Comerç, el Districte de Nou Barris, Barcelona Activa, el Pla de barris i l’Agència de l’Energia, com també l’Associació de Comerciants de la Trinitat Nova.

Les sol·licituds que es presentin es subvencionaran en un percentatge màxim d’un 90% de l’import total de l’actuació, de conformitat amb l’establert a les bases. El 65% del finançament prové de les aportacions de la Direcció de Comerç i el 25% restant de l’IMPU, que al seu torn aportarà l’assessorament tècnic al llarg del procés. És per això que prèviament ha realitzat un estudi dels establiments i s’han redactat unes fitxes tècniques de suport de les actuacions que cal abordar.