Les Portes
de Collserola

Les Portes de Collserola a Barcelona:

una iniciativa per posar en valor el parc i renaturalitzar la ciutat.

Selecciona una de les portes per visualitzar les propostes:

Mapa de les portes
1 2 3 4A 4B 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Per posar en valor Collserola, enfortir la presència del parc natural, fer baixar la natura a la ciutat i apropar-la als ciutadans, l’Ajuntament, d’acord amb el Consorci del Parc de Collserola i la Generalitat, ha convocat el concurs Portes de Collserola (octubre 2011).

La intenció del concurs Portes de Collserola és suscitar noves mirades sobre la franja de contacte entre ciutat i parc. Amb la consciència clara que el contacte entre parc i urbs no es pot resoldre amb una simple línia fronterera entre qualificacions urbanístiques a mig vessant, el concurs demana abordar els espais d’interrelació ciutat-muntanya des d’un enfocament geogràfic i una lògica funcional, cercant eixos vertebradors capaços de relligar i articular natura i trama urbana.

Les ‘portes’ de Collserola es defineixen com corredors (amb un 35% del territori al parc i un 65% a la ciutat, aproximadament) en els quals la natura es potencia dins del parc i davalla a la ciutat, en una gran operació de renaturalització. En aquests àmbits geogràfics, els equips concursants són requerits a proposar intervencions integrals, que contemplin tant els espais de valor ecològic a potenciar, el patrimoni arquitectònic, fonts i elements tradicionals a restaurar, i les àrees agrícoles a potenciar, com l’accessibilitat, la connexió dels parcs urbans amb Collserola, la dignificació de certs teixits degradats o els equipaments idonis per afavorir la bona relació ciutat-parc.

112 equips han treballat fent propostes per a les Portes de Collserola. Els resultats són d’un gran interès i, amb diferents enfocaments i solucions, posen clarament de manifest com ciutat i natura es poden beneficiar del contacte. Us convidem a conèixer-los!

© 2019 Ajuntament de Barcelona