Les Portes
de Collserola

Objectiu del concurs

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc de l’Esquema Director de les Portes de Collserola va convocar el passat mes de setembre un concurs de projectes d’ampli abast, per estudiar i ordenar la relació entre la ciutat i la Serra. A tal efecte, es van definir 16 eixos de relació en el vessant barceloní de la Serra de Collserola, definits com a Portes, que inclouen àmbits de cinc Districtes.

Aquest concurs pretèn assolir un triple objectiu:

1. L’ordenació dels espais lliures de transició entre el medi natural i urbà.

2. La definició i localització d’equipaments de barri entre la ciutat i el Parc

3. La renaturalització de la ciutat, definint aquells corredors verds que facin la funció de connexió entre el Parc i la ciutat, ordenant els sistemes d’accés i fent que la natura penetri a la ciutat.

S’ha buscat que els equips interdisciplinars seleccionats al concurs, treballin idees d’àmbits diversos, centrades en els conceptes:

  • Medi natural
  • Espais públics
  • Mobilitat
  • Accessibilitat
  • Aparcaments
  • Equipaments
  • Millora de barris
  • Elements urbans
  • Infraestructures

El resultat del concurs permetrà el desenvolupament de l’Esquema Director, la concreció d’un Programa d’Actuacions, i l’elaboració de figures de planejament, i execució de projectes concrets a curt, mig i llarg termini.

© 2020 Ajuntament de Barcelona