L’Ajuntament amplia en 2,8 milions d’euros el pressupost per a beques menjador el curs 2015/16 : Servei de Premsa

L’Ajuntament amplia en 2,8 milions d’euros el pressupost per a beques menjador el curs 2015/16

29/07/2015

L’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona ha acordat ampliar en 2.882.870 milions la dotació pressupostària per a beques menjador el curs 2015/16, amb l’objectiu de garantir la cobertura de necessitats i ampliar la quantia dels ajuts que reben les famílies en situació de major vulnerabilitat. Així, més de 6.000 famílies amb un baix nivell de renda o amb una necessitat social greu, que fins ara rebien un ajut ordinari de 3 euros diaris, passaran a percebre l’ajut extraordinari de 6 euros diaris per tal de cobrir la pràctica totalitat del cost del servei de menjador.

La convocatòria del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) vigent per al curs 2015/16 estableix dos períodes de presentació de sol·licituds, del 8 al 19 de juny –en què s’han registrat ja al voltant de 22.000 peticions– i del 7 al 18 de setembre. Poden optar als ajuts les unitats familiars amb una renda anual no superior a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC, 2014), calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar, sempre que utilitzin diàriament el servei de menjador.

El criteri de renda atorga a cada sol·licitud una puntuació general d’entre 1 i 15 punts, a la qual s’afegeix una puntuació complementària per situacions específiques, que fins ara determinaven l’accés a l’ajut extraordinari de 6 euros:

– Per situació de necessitat social greu: 4 punts
– Per condició de família nombrosa general: 1 punt
– Per condició de família nombrosa especial: 2 punts
– Per condició de família monoparental general: 1 punt
– Per condició de família monoparental especial: 2 punts
– Per tenir un o més infants en acolliment: 1 punt
– Per situació de discapacitat d’un o més membres de la unitat familiar (alumne, pare, mare, tutor, tutora o germans): 1 punt.

 

Tipus d’ajuts de menjador

Les bases per a l’atorgament de beques menjador que aprova el Consorci estableixen la següent tipologia d’ajuts:

– Ajut extraordinari: fins a un màxim de 6 euros/dia. S’atorgava fins ara a les sol·licituds amb 15 punts generals i 4 complementaris.
– Ajut ordinari: fins a un màxim de 3 euros/dia. Per a totes aquelles sol·licituds que compleixen els requisits de la convocatòria i no assoleixen el llindar de l’ajut extraordinari.
– Ajut complementari per minorar el cost del personal de serveis de menjador i esbarjo per a:
* l’alumnat matriculat en un centre públic d’educació especial
* l’alumnat escolaritzat en una USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial) que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 60% o que acrediti manca d’autonomia pel que fa a l’alimentació
Aquest ajut es pot atorgar amb independència que a l’alumne/a se li hagi adjudicat un ajut ordinari o extraordinari de menjador.

En la darrera convocatòria es van concedir els següents ajuts:

De les sol·licituds tramitades el curs passat, 9.171 disposaven dels 15 punts de renda, de les quals 4.210 van obtenir l’ajut extraordinari i 4.961 l’ordinari. Amb l’ampliació de la dotació pressupostària acordada, totes les sol·licituds amb 15 punts passaran a disposar ara de l’ajut extraordinari. Hi accediran també aquelles famílies que, amb una baremació de renda d’entre 11 i 14 punts, hagin estat identificades pels serveis socials com a casos de necessitat social greu. En la convocatòria anterior, 1.033 sol·licituds responien a aquesta categoria.

 

Distribució territorial dels ajuts 2014/15 per districte

 

Dades de les darreres convocatòries

 

Distribució de la despesa

Les aportacions extraordinàries de l’Ajuntament de Barcelona de les últimes 6 convocatòries han garantit progressivament la cobertura de totes les sol·licituds que complien els requisits de la convocatòria.

La convocatòria oberta per al curs 2015/16 té una dotació pressupostària inicial de 8.500.000€. D’aquest pressupost 6.000.000€ són aportació del Consorci i 2.500.000 d’aportació extraordinària de l’Ajuntament, que ja té compromesos 3.000.000€ més per cobrir el nivell de demanda del curs anterior. Amb els 2,8 milions addicionals que ara s’acorden, la despesa total prevista per al curs 2015/16 serà de 14,3 milions d’euros, un 24% més que el curs anterior.Compartiu aquest contingut