A tràmit les regulacions de terrasses dels entorns de la Sagrada Família, la rambla del Poblenou i el carrer d’Enric Granados : Servei de Premsa

A tràmit les regulacions de terrasses dels entorns de la Sagrada Família, la rambla del Poblenou i el carrer d’Enric Granados

02/06/2016

 

La Comissió Tècnica de Terrasses ha informat favorablement aquest dijous la proposta de distribució prèvia de les terrasses dels entorns de la Sagrada Família, i les ordenacions singulars de terrasses de la rambla del Poblenou i del carrer d’Enric Granados. Es tracta d’espais amb normativa específica que s’han dissenyat amb l’objectiu de garantir l’equilibri d’usos i fer compatibles que la ciutadania gaudeixi de l’espai públic i l’activitat de les terrasses.

Els criteris seguits per elaborar les regulacions han estat garantir el flux de vianants, els accessos de veïns al comerç, el pas de vehicles d’emergència i serveis i les condicions d’accessibilitat, així com preservar el gaudi visual, un endreçament global i la visió dels edificis de concurrència pública i les plantes baixes comercials.

Un cop la Comissió Tècnica de Terrasses hi ha donat el vistiplau, ara les tres normatives s’elevaran a signatura del regidor del Districte corresponent. Després se sotmetran a un període d’exposició pública de 30 dies hàbils perquè tots els ciutadans o les parts implicades hi puguin presentar al·legacions, i finalment l’aprovació definitiva la farà la Comissió de Govern.

En totes tres ordenacions el Govern municipal ha seguit un procés participatiu amb tots els actors que conviuen als entorns dels àmbits corresponents. Així, s’han mantingut reunions amb les entitats veïnals i representants dels restauradors per consensuar al màxim possible la proposta i els criteris ordenadors de l’espai.

 

Entorns de la Sagrada Família

En el cas dels entorns de la Sagrada Família, es pretén reordenar l’ús de l’espai públic d’un àmbit on en els darrers anys no ha parat d’augmentar l’afluència de turistes que visiten el temple. Hi ha al voltant de 3,2 milions de visitants a l’any a l’interior del temple, i 10 milions de visitants anuals en tot l’entorn. L’alta presència de visitants ha generat una sèrie de disfuncions en la vida veïnal i la saturació en l’ús de l’espai públic.

El sector de restauració té una presència important a la zona, amb 49 locals amb terrassa situats dins l’àmbit d’ordenació i amb més concentració al tram del carrer de Sardenya, entre Mallorca i València. Els trams del carrer de la Marina i de Sardenya des de l’avinguda Diagonal fins al temple són les zones on es concentra el flux de visitants procedent de les parades d’autocars habilitades.

La distribució prèvia, doncs, pretén resoldre aquestes disfuncions i proporcionar una ordenació correcta de l’espai ocupat per les terrasses. Així, s’ha plantejat alliberar tots els elements urbans possibles de les voreres, i s’han establert els criteris següents:

– No s’admetran terrasses a les voreres del perímetre del temple i els xamfrans dels quatre encreuaments corresponents.

– Als trams dels carrers de Sardenya i de la Marina, s’ampliarà puntualment la vorera amb deu plataformes desmuntables que s’instal·laran al cordó d’estacionament en calçada i encabiran en total 30 taules i 120 cadires. Es tracta d’una prova pilot que començarà amb les quatre primeres plataformes al carrer de la Marina i que es durà a terme paral·lelament a la tramitació de l’ordenació, per verificar la idoneïtat de l’element. Hi haurà agrupacions de dues taules com a mínim, i el màxim es determinarà per l’amplada de la mateixa plataforma.

– S’estableix una amplada de vorera lliure de 4,5 metres als trams que formen part de la ruta des de les parades d’autocar habilitades a la Diagonal, i a les voreres dels carrers de Provença i Mallorca davant del temple.

– Quant als parcs, es delimitarà un àmbit d’ocupació màxima vinculat a la guingueta del parc.

– A la resta de zones s’aplicaran els paràmetres estàndards de l’Ordenança de terrasses.

Segons aquests criteris, es preveu reduir fins a 92 taules i 368 cadires l’ocupació màxima en tot l’àmbit –actualment hi ha 193 taules–. S’hi admetran mòduls bàsics d’una taula i quatre cadires d’1,50m x 1,50m en tota l’ordenació excepte a les plataformes en calçada, on els mòduls s’adaptaran a la dimensió del cordó d’aparcament ocupat i seran d’1,30m x 2,00m.

Pel que fa al mobiliari, a les plataformes provisionals només s’admetran taules i cadires, ja que les jardineres quedaran integrades en la mateixa estructura. Al carrer de Provença només s’admetran taules i cadires, i a la resta de l’àmbit, també para-sols i jardineres entre la terrassa i la calçada.

 

Rambla del Poblenou

L’àmbit d’aplicació de l’Ordenació de la rambla del Poblenou inclou tot el passeig situat entre la gran via de les Corts Catalanes i el passeig de Calvell, incloent-hi tots els xamfrans dels carrers transversals. En els darrers anys, el passeig s’ha vist sensiblement afectat per l’ocupació important de taules, cadires, para-sols i altres elements de les terrasses.

Per donar-hi solució, es proposa ocupar només el costat de Besòs del passeig central, i alliberar els encreuaments fins al pas de vianants, els espais frontals que donen a passatges o carrers, un espai central a cada un dels trams i els espais frontals d’edificis o espais d’ús públic o d’interès especial.

La distribució proposada pretén fixar el nombre màxim de taules de la rambla i dels seus xamfrans. D’aquesta manera es vol aconseguir més tranquil·litat per als vianants i veïns, i proporcionar vistes més àmplies i nítides del passeig.

Es preveu una ocupació màxima de fins al 40% de l’amplada del passeig, i en tot l’àmbit s’admetran un total de 524 taules i 2.096 cadires. Aquesta proposta permet encabir la demanda actual, de 462 taules, i ampliar-la, si bé hi ha reducció de taules en alguns trams concrets.

S’establirà un màxim de 8 taules per establiment i local. En cas que en algun tram del passeig central de la rambla el nombre total de taules per atorgar superi el topall establert per tram, s’aplicarà una reducció del màxim de 8 a 6 taules per establiment, i se sortejarà l’ús de les taules restants fins al topall en mòduls de dues taules.

Quant a elements i mobiliari, les taules seran preferentment d’alumini o acer inoxidable, sempre del material menys sorollós possible, i hauran d’incorporar tacs de goma a les potes. S’admetrà un para-sol per cada 4 taules o fracció llevat del xamfrà, on seran de dimensions reduïdes i un per cada dues taules. Es permetrà l’ús d’una sola pissarra, faristol o element equivalent, i no s’hi podran utilitzar jardineres, testos, paravents, mobles auxiliars, mampares ni bujols.

 

Carrer d’Enric Granados

L’ordenació singular d’Enric Granados comprèn la totalitat del carrer i els xamfrans i les parcel·les. Tot l’àmbit es divideix en 9 trams, i cada un d’ells té un límit de 25 taules excepte el primer, de Diagonal-París, que n’admet 35.

En total, doncs, el carrer d’Enric Granados preveu un màxim de 235 taules i 940 cadires, cinc taules menys que les 240 actuals. L’espai lliure del carrer és d’aproximadament 16.330 m2, i l’àrea d’ocupació màxima prevista per les terrasses és del 502,65m2, un 3% del total.

Es preveu la distribució dels vetlladors a cada vorera en una sola filera de taules, en tres grups de 3+3 taules, per evitar l’efecte barrera i, alhora, preservar zones lliures amb tota l’amplada de vorera. En cap punt les terrasses podran superar el 50% d’amplada de la vorera. Al conjunt de xamfrans que incorpora l’àmbit es preveuen dos grups de taules en línia.

Aquesta distribució s’aplica a tots els trams exceptuant els de Diagonal-Paris i Consell de Cent-Diputació. En el primer es preveu una franja amb doble filera de taules al costat de Besòs i dos grups més adossats al parterre del xamfrà amb el carrer de París, costat de Llobregat. En el segon, en canvi, els vetlladors es distribuiran en una sola filera.

Les taules i cadires hauran de ser unitàries per cada terrassa, i s’admetran para-sols plegables i alineats entre si. No s’hi admetran jardineres, pissarres ni cap altre mobiliari auxiliar, ni l’ancoratge a terra de cap dels elements.Compartiu aquest contingut