Barcelona elabora un pla de mandat per convertir la ciutat en referent de Drets Humans : Servei de Premsa

Barcelona elabora un pla de mandat per convertir la ciutat en referent de Drets Humans

27/06/2016

Enllaç mesura

 

Barcelona ha elaborat un pla de mandat per convertir la ciutat en referent dels Drets Humans, tant en l’aplicació de les pròpies polítiques públiques, i per tant, en el de les pròpies ordenances municipals, com també en la defensa dels drets de la ciutadania davant de l’aplicació normativa de qualsevol altra administració.

La mesura, presentada avui pel tinent d’alcaldia de Ciutadania, Transparència i Participació, Jaume Asens, preveu també que la ciutat reforci la seva presència en fòrums internacionals de defensa dels Drets Humans perquè aquesta es converteixi en una “carta de presentació internacional de la ciutat que sigui equiparable al posicionament que avui tenim en d’altres àmbits, com els esports o la innovació”, ha dit Asens.

Sota el títol ‘Barcelona Ciutat de Drets’, la mesura recopila diferents accions que es desenvoluparan durant aquest mandat per promoure aquest model de ciutat “diversa, intercultural i polièdrica on totes les persones tinguin un accés real, efectiu i en condicions d’igualtat a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat”.

La mesura compta amb un pressupost d’1 milió d’euros anual i es desenvoluparà durant tot el mandat. Els eixos principals sobre els que se sustentarà es basaran en combatre discursos de l’odi i discriminació, promoure l’exercici de la plena ciutadania, defensar els drets civils i l’ús de l’espai públic. El document ha estat elaborat per la Direcció de Drets de Ciutadania, que dirigeix Aida Guillén.

Els principals punts que contempla són:

Elaborar informes jurídics sobre normatives d’altres administracions que puguin afectar els Drets Humans. La mesura preveu que es facin entre un i dos informes a l’any, i les àrees prioritàries seran les concernides a temes d’estrangeria i de plena ciutadania. Aquests informes es realitzaran de manera conjunta i conveniada amb entitats especialistes sobre el tema. Aquesta acció també contempla les campanyes de difusió necessàries per fer conegut el contingut dels informes presentats.

Campanya “Barcelona, Ciutat de Drets”. Amb l’objectiu de ser una ciutadania informada sobre quins són els seus drets i, en conseqüència, sobre què pot reclamar i reivindicar, la mesura proposa diferents campanyes, tan generals com particulars sobre els drets a la ciutat de Barcelona i que tindrà com a fil conductor la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i que reunirà les accions que des de les diferents àrees ja s’estan duent a terme. Aquesta campanya tindrà una imatge i uns elements de difusió que serviran per identificar els diferents projectes, accions o mesures que es realitzen amb posterioritat i que tinguin els mateixos objectius. La campanya Barcelona Ciutat de Drets es llançarà a principis de 2017.

Plans de formació. La mesura destaca la necessitat de ser una ciutadania que no només conegui els seus drets, sinó que també sàpiga com exercir-los. En aquest sentit, la mesura preveu l’elaboració d’un pla de formació en drets humans, basat en la pràctica i exercici real dels drets, durant el 2016, que s’implementarà al 2017 i 2018.

Aquest pla de formació inclourà diverses propostes formatives adaptades a diferents públics i col·lectius i es farà de manera coordinada i conveniada, si s’escau, amb les entitats de drets humans que ja fan formació sobre aquests temes. Temàticament es tractaran, entre d’altres, els drets reconeguts a la ciutat, el principi d’igualtat i no discriminació, els mecanismes de garantia existents i com fer-los servir o les obligacions municipals.

Per altra banda, tant important com tenir una ciutadania informada i formada, és tenir una administració municipal amb treballadors i treballadores informades i formades. És per això que la mesura també inclou l’elaboració d’un pla de formació en drets humans adreçat al personal del propi ajuntament, en coordinació amb les àrees i districtes i amb recursos humans, per tal d’integrar aquest pla en l’oferta formativa habitual. La proposta de pla de formació vindrà precedida per una anàlisi de necessitats formatives que faci optimitzar els esforços i recursos dedicats.

Xarxa de persones i entitats defensores de drets humans. Cap transformació es produeix sense una mobilització social, i cap mobilització social es produeix sense una societat civil enfortida. Sota aquesta premissa, la mesura inclou la creació d’una Xarxa de persones i entitats defensores de drets humans a la ciutat de Barcelona, que tindrà com a objectiu la promoció d’una vertadera cultura de drets humans a la ciutat. L’administració municipal posarà a consideració de la Xarxa les polítiques en matèria de drets humans que vulgui impulsar; funcions d’enfortiment de la pròpia Xarxa. La Xarxa es crearà al 2016 i decidirà el seu pla de treball per implementar els propers anys.

Revisió de la normativa i protocols municipals segons estàndards de drets humans. Es revisarà la normativa municipal susceptible d’afectar a aspectes de drets humans per tal de fer propostes de millora segons estàndards internacionals. Aquesta metodologia s’aplicarà en primer lloc a l Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana I es preveu tenir una proposta per febrer 2017.

Celebració 20è aniversari de la I Conferència Europea de Ciutats pels Drets Humans. L’any 1998 se celebrava a Barcelona una conferència internacional que va aplegar més de 70 ciutats europees i més de 200 entitats d’arreu del continent, i que va suposar l’inici del moviment municipalista de referència en matèria de drets humans. A la conferència es va adoptar el “Compromís de Barcelona”, text programàtic que va ser la base de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat aprovada a Saint-Denis dos anys desprès i que en l’actualitat han signat més de 400 ciutats europees. L’any 2018 se celebrarà el 20è aniversari d’aquella primera conferència i pot ser el moment polític adient per fer una nova trobada internacional que posi sobre la taula, un cop més, que l’administració local, davant la ineficàcia i la manca de voluntat política de les organitzacions internacionals i dels estats, assumeix les seves obligacions en matèria de drets humans i fa un pas endavant per protegir els drets de la seva ciutadania. La Conferència, de caire internacional, se celebrarà a finals de 2018.

Potenciació de l’Oficina per la No Discriminació (OND). Se li dóna un nou impuls a aquest servei com a mecanisme de garantia de drets humans a nivell local. Es millorarà la tasca d’atenció i assessorament a persones víctimes de vulneracions de drets humans, amb nous protocols d’atenció, la posada en marxa d’una base de dades més potent i l’augment de la difusió del servei, tant entre la ciutadania com a l’intern de l’ajuntament. Aquest servei haurà de dotar-se de més personal i caldrà l’assessorament jurídic especialitzat que es contractarà. A més, s’activarà un servei de Litigi estratègic: l’OND, com a actor privilegiat en la vigilància de vulneracions de drets humans, podrà personar-se en determinats casos que es consideren estratègics i que la seva resolució pugui suposar un canvi o transformació profunda, tant de la societat com de la política. Aquesta funció es reservarà a les prioritats temàtiques establertes i sempre en coordinació amb Serveis Jurídics centrals. També està previst que faci informes especialitzats que tindran com a objectiu la detecció de problemes estructurals que provoquen vulneracions de drets humans i la proposta de millores per revertir-los. Aquests informes, majoritàriament jurídics, seran realitzats per experts que es contractaran. L’OND treballarà de forma especialment intensa les prioritats temàtiques: discurs de l’odi i discriminació, drets civils i llibertats públiques en l’ús de l’espai públic, i Plena ciutadania. No obstant, no es descarta poder ampliar la llista durant el mandat per tal de donar resposta a possibles futurs problemes que es detectin.

Participació activa en Xarxes Internacional de Defensa DDHH. Es potenciarà la presència de Barcelona en aquelles xarxes relacionades amb els temes de la mesura.Compartiu aquest contingut