Servei de Premsa

Arxiu, Notes de premsa

L’Ajuntament de Barcelona crearà una empresa funerària municipal

Barcelona és una de les ciutats més cares de l’Estat a l’hora de contractar un servei funerari

Amb la creació de la nova funerària públics es pretén rebaixar els preus dels serveis funeraris un 30% mantenint la qualitat del servei

L’Ajuntament té l’objectiu d’adaptar a les noves realitats socials i econòmiques les regulacions municipals de serveis funeraris, cementiris i cremació modificant les ordenances de Serveis Funeraris i de Cementiris

 

L’Ajuntament crearà un operador funerari públic amb l’objectiu de garantir la competència, la qualitat, l’accessibilitat de la ciutadania als serveis funeraris, la baixada de preu mig i l’excel·lència del servei. També es procedirà a l’actualització de les ordenances municipals de Serveis Funeraris i de Cementiris, que daten de l’any 1997.

El Govern presentarà aquesta iniciativa a la propera Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció amb una mesura de govern per actualitzar les polítiques municipals de serveis funeraris.

La creació de la nova empresa funerària pública respon a la voluntat municipal de canviar la política de serveis funeraris modificant les ordenances municipals de Serveis Funeraris i de Cementiris. L’objectiu és crear les condicions per a que baixin els preus d’aquest servei mantenint la qualitat del servei, i adaptar les regulacions municipals dels serveis funeraris i de cementiris a les noves realitats socials i econòmiques, recollint les recomanacions realitzades des de la Síndica de Greuges de Barcelona i de l’Agència Catalana de la Competència.

 

Els serveis funeraris de la ciutat són dels més cars de l’Estat

Actualment, el mercat funerari barceloní es composa, principalment, per dos prestadors de serveis establerts a la ciutat i la intervenció residual i esporàdica d’un o diversos prestadors addicionals que no tenen efectes sobre la competència.

La qualitat dels serveis que les empreses duen a terme a Barcelona és bona, però el preu de la prestació del servei és molt elevat. De fet, Barcelona és la ciutat de l’Estat on és més car un servei funerari estàndard, segons l’Organització de Consumidors i Usuaris, en un estudi realitzat el mes de novembre de 2013 on s’analitzava el cost d’aquest servei en 31 ciutats de l’Estat. Mentre que el preu mig del servei és de 3.600 euros, a Barcelona és de 6.500 euros.

 

Nova empresa funerària municipal

Davant aquesta situació l’Ajuntament crearà una empresa funerària pública amb els següents objectius:

– Garantir la competència amb els actuals dos operadors privats que es troben establerts a la ciutat, i amb aquells altres que puguin operar-hi.
– Establir un model de gestió pública garantit i suportat per l’Ajuntament o entitat filial en què delegui.
– Garantir als ciutadans la possibilitat d’accedir a serveis funeraris accessibles econòmicament i de qualitat.
– Construir almenys un tanatori públic de referència.
– Gestionar aquesta nova oferta pública amb criteris de sostenibilitat econòmica i ambiental, i destinats a la ciutadania.

Aquest servei municipal operarà amb preus més competitius que els que actualment es troben al mercat, sense deixar de ser una empresa sostenible econòmicament. S’ha calculat que es podrà rebaixar el preu actual un 30%.

Aquesta funerària municipal haurà de garantir, d’acord amb el que estableixi l’Ordenança de Serveis Funeraris, els serveis de beneficència, igual que la resta d’operadors establerts a la ciutat, per a persones que acreditin no disposar de mitjans econòmics suficients per sufragar un servei funerari digne.

Actualment l’Ajuntament és propietari del 15% del capital social de Serveis Funeraris de Barcelona S.A. La resta, el 85%, és de Memòra Serveis Funeraris, S.L. Per a poder constituir la nova empresa pública, el consistori haurà de posar a la venda el seu 15% ja que l’Ajuntament ha de deixar de participar en una societat mercantil que es troba majoritàriament en mans privades, i evitar també la incompatibilitat de ser soci d’una empresa que opera en el mateix mercat on ho farà el nou organisme públic.

 

Modificació de les ordenances de Serveis Funeraris i de Cementiris

Les ordenances municipals de Serveis Funeraris i de Cementiris daten de l’any 1997, i des de la seva aprovació s’han succeït canvis en els marcs normatius, que fan imperativa la seva actualització i adequació al context actual.

 

Ordenança de Serveis Funeraris

Les principals modificacions que es volen impulsar amb una nova Ordenança de Serveis Funeraris són:

– Revisió de l’obligació de disposar de tanatori (o sala de vetla) com a conseqüència de la modificació de la Llei de Serveis Funeraris.

– S’haurà d’analitzar la conveniència d’aplicar criteris i requisits per la ubicació de tanatoris o sales de vetlla, donat que Barcelona és una ciutat uns condicionants particulars (disponibilitat de sòl, mobilitat, requeriments urbanístics, etc…).

– Es vetllarà pels drets i garanties dels usuaris i usuàries, atenent a l’experiència dels darrers anys, així com diverses recomanacions reforçant el dret a la informació, la transparència i la llibertat d’elecció, així com el deure d’informació per part de les empreses funeràries, tant en les prestacions com en els preus.

– Reforç de la universalitat i l’accés al servei funerari per part d’aquella part de la ciutadania amb escassetat de recursos, per mitjà de serveis subvencionats i de beneficència. Aquesta obligació serà distribuïda entre els operadors establerts a la ciutat.

Els objectius que s’esperen obtenir de la modificació són:

– Fomentar la competència en el mercat funerari de la ciutat eliminant l’ oligopoli de facto actual.
– Eliminar barreres per a l’entrada de nous operadors funeraris.
– Crear garanties de competència per a nous operadors.
– Disminuir el preu mig del servei funerari a la ciutat.
– Creació de recursos i possibilitats assequibles per a tots els ciutadans, incloent el reforç dels serveis de beneficència.
– Mantenir o augmentar l’estàndard de qualitat de la prestació dels serveis funeraris.
– Augmentar la transparència i dels drets de la ciutadania en tant que consumidors d’un servei sensible.
– Garantir la lliure elecció de prestador i de prestacions.
– Augmentar el control municipal sobre la prestació dels serveis funeraris en benefici de la ciutadania.

 

Ordenança de Cementiris

Les principals modificacions que es volen realitzar a l’Ordenança de Cementiris són:

– Que s’impulsi a partir dels principis rectors d’universalitat, accessibilitat i el dret de les persones usuàries.

– Garantir el dret de les comunitats religioses minoritàries a la concessió de parcel·les als cementiris municipals, sempre sota gestió de l’Ajuntament.

– Millorar el mecanisme de retrocessions, per tal de garantir la disponibilitat de sepultures. De la mateixa manera, establir mecanismes de renúncia de la titularitat.

– L’ordenança s’haurà d’adaptar als nous models de família de la societat actual.

– Promourà que les cendres i les seves urnes romanguin als cementiris potenciant-los com a centres del dol i per prevenir la contaminació a llocs emblemàtics de la ciutat o del País.

– Es revisarà la figura de les concessions breus o lloguers, que s’adaptaran a les prescripcions de policia sanitària mortuòria.

– Es revisarà el règim de concessions, de forma que els titulars tinguin certa preferència.

– Les concessions a perpetuïtat, a tenor del que recull la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, són incompatibles amb l’ordenament jurídic. Per tant, la nova ordenança haurà d’abordar aquest tema, (com ha fet la majoria de municipis de l’Estat, i molts dels de l’entorn de Barcelona).

Aquests canvis pretenen els següents objectius:

– Garantir la gestió dels cementiris i del servei de cremació sota els principis de respecte al medi ambient i de protecció patrimonial i difusió cultural.
– Simplificació dels tràmits
– Inclusió de noves realitats socials, culturals, religioses i civils
– Inclusió de nous models de família.
– Facilitació de tràmits a través de la tramitació electrònica
– Incentivar que les cendres romanguin als cementiris com a preferència
– Actualització de règims de concessió.
– Creació de noves figures jurídiques útils per als titulars de sepultures, i usuaris i usuàries de cementiris.


Enviar enllaç a aquesta pàgina

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.