Barcelona protegirà 26 cases-fàbrica del Raval edificades entre els segles XVIII i XIX : Servei de Premsa

Barcelona protegirà 26 cases-fàbrica del Raval edificades entre els segles XVIII i XIX

25/06/2017

La Comissió de Govern aprova inicialment la protecció patrimonial d’un conjunt d’edificacions que caracteritzen el desenvolupament del barri des de finals del segle XVIII i bona part del XIX

Els immobles es catalogaran com a elements industrials d’interès patrimonial de nivell B o C per evitar que s’enderroquin i conservar la seva tipologia d’edificació característica que reuneix en una sola peça la fàbrica i la residència

 

El Govern municipal ha iniciat els tràmits per preservar el valor patrimonial d’un conjunt de 26 cases-fàbrica i fàbriques construïdes al barri del Raval, al districte Ciutat Vella, des de finals del segle XVIII i fins bona part del segle XIX. La Comissió de Govern ha aprovat inicialment una Modificació del Pla Especial de Protecció de Patrimoni arquitectònic Històric i Artístic de Ciutat Vella que preveu protegir els immobles com a elements industrials d’interès patrimonial mitjançant la catalogació com a nivell B o C. Ara, el pla es debatrà en la propera Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i continuarà la tramitació de cara a l’aprovació definitiva en el Consell Plenari.

Les cases fàbrica caracteritzen el desenvolupament del barri a partir de finals del segle XVIII. La Barcelona emmurallada va trobar una bona localització per donar resposta a la creixent industrialització urbana en uns sòls de Ciutat Vella, i en especial al Raval, que encara no havien estat ocupats massivament. El model d’implantació industrial en el barri presentava, a més del tipus de fàbrica compacta, una tipologia d’edificació alternativa característica en què, en una mateixa peça, hi havia la fàbrica i la residència. Moltes d’aquestes peces no van ser protegides més enllà del nivell genèric de Ciutat Vella com a D, i s’han anat enderrocant a causa d’iniciatives immobiliàries.

 


Fàbrica Comas, al carrer de la Paloma, 15
El consistori ja va fer un primer pas fa un any de cara a protegir aquests immobles amb la suspensió de llicències d’obra sobre 38 peces industrials encara edificades en aquest àmbit que corrien el risc de ser malmeses. Des d’aleshores, s’ha fet un estudi detallat per conèixer el valor patrimonial d’un total de 64 emplaçaments que inclou, a més de les 38 de la suspensió inicial, altres cases-fàbrica que ja estaven catalogades però que s’ha valorat la seva inclusió al pla per reforçar-ne el nivell de protecció atenent el seu origen com a tipologia industrial.

Del total d’elements estudiats, 7 ja estaven protegits –6 com a B i 1 com C– i es proposa la protecció de 19 més. D’aquests 19, per a 7 d’ells es proposa el nivell B –Bé Cultural d’Interès Local– que, d’acord a la Llei de Patrimoni, tenen un alt grau de significació i importància i s’han conservat amb una gran integritat tipològica i històrico-artística. Els altres 19 rebran una protecció de nivell C, que comporta la seva preservació tot i que poden haver estat sotmesos a transformacions importants que modifiquen la seva integritat original.

Per als edificis protegits, el pla evita que es pugui augmentar el volum edificat i estableix que els espais industrials diàfans s’han de conservar. Pel que fa als usos, es condiciona l’establiment de tots aquells que puguin ser perjudicials per a la conservació dels valors de l’edifici protegit. Per tant, no s’acceptaria la compartimentació en diversos locals d’oficines, comercials, habitatges, etc. I no s’admet habitatge de nova creació en els edificis protegits interiors del pati d’illa ni en planta baixa si comporta l’alteració dels valors espacials de les naus.

 


Àmbit de protecció del pla
A banda, es reforça l’estudi previ per a la resta d’immobles, que al Raval com a la resta de Ciutat Vella queden amb nivell D, ja que el pla indica que caldrà un estudi previ en cas de gran transformació, demolició o rehabilitació que permeti trobar possibles elements a incorporar en els projectes, i deixa la porta oberta a la seva futura protecció en cas que l’interès del conjunt així ho demani.

La relació de cases-fàbriques que es preveu protegir amb nivells B i C al Raval és la següent:

 

 

Per assegurar la conservació de les cases fàbrica mentre es tramita l’aprovació del pla, s’ha acordat també una suspensió de llicències que inclou tots els edificis estudiats preveient que pugui haver elements puntuals d’interès en els elements que no han estat protegits com a B o C. Només s’han exclòs els solars i els edificis substituïts per obra nova recent. Com a resultat, s’ha passat de la suspensió potestativa de 38 elements de fa un any a la proposta de suspensió del pla de 57 elements.

 

Una tipologia arquitectònica amb residència i fàbrica en una mateixa peça

Les cases-fàbrica comptaven amb una tipologia original on una mateixa peça incorporava la residència i la fàbrica en els cossos interiors de la parcel·la, com una peça integral. Aquest model seria substituït per la casa destinada a la producció, que s’acabaria denominant casa fàbrica. Mentre que les primeres construïdes a l’interior del recinte medieval de la ciutat es creaven a partir de l’agrupació de diferents parcel·les, el Raval –amb extensos terrenys agrícoles i per urbanitzar- oferia als fabricants la possibilitat de noves parcel·lacions adients a la demanda d’espais productius. Així es va iniciar el procés d’implantació industrial al barri que va continuar fins a mitjans del segle XIX.

Els primers establiments eren construccions bàsicament horitzontals o de pavelló. A partir de la implantació dels vapors al segle XIX es va fer majoritària la construcció de bloc o fàbrica de pisos. Ben aviat, el concepte de casa-fàbrica va començar a designar tant les construccions que estrictament obeïen a aquesta estructura d’habitatge a façana amb quadres productius interiors com també les fàbriques de pisos afrontades al carrer, encara que no disposessin d’habitatges.

Quan es localitzen els emplaçaments originals d’aquestes instal·lacions industrials, s’observa un eix molt marcat sobre la traça contínua dels carrers actuals de l’Om, de la Riereta i de Sant Vicenç, sobre els quals s’ubica una part important dels emplaçaments i que fins i tot és equidistant de la resta d’emplaçaments del barri. També és molt significativa la concentració de fàbriques a les hortes del voltant de Sant Pau i del carrer Nou de la Rambla, focus d’implantació original d’aquestes instal·lacions en el Raval.

 


Plànol de 1862 de Miquel Garriga i RocaCompartiu aquest contingut