L’Ajuntament posa en marxa el procés per a la transformació integral, social i urbanística de la Rambla : Servei de Premsa

L’Ajuntament posa en marxa el procés per a la transformació integral, social i urbanística de la Rambla

05/09/2017

El consistori adjudica a l’equip km-ZERO el concurs internacional per definir les actuacions de dinamització i millora de la Rambla i les intervencions físiques i socials perquè els veïns es tornin a fer seu el passeig i en siguin protagonistes

La previsió és que en els propers sis mesos ja es compti amb el document d’estratègies i l’avantprojecte, la tardor del 2018 estigui enllestit el projecte executiu i les obres comencin a principis de 2019

La voluntat és que les actuacions en aquesta emblemàtica via s’enfoquin des d’una vessant essencialment social i de proximitat i que aquestes derivin en intervencions urbanístiques

L’equip redactor està format per 15 professionals de diferents àmbits que han presentat una proposta de proximitat i coneixedora de la realitat actual i les necessitats de la Rambla

L’Ajuntament crearà una taula amb totes les àrees implicades i l’equip redactor per tal de fer el seguiment de les propostes que es treballin

 

L’Ajuntament de Barcelona ha adjudicat el concurs internacional per definir la transformació de la Rambla. Els guanyadors han estat l’equip km-ZERO, format per 15 professionals de diferents àmbits, que ha obtingut la millor puntuació de cara a afrontar el repte de la dinamització, millora i transformació integral, física i social de la Rambla de Barcelona i el seu entorn d’influència.

Es tracta d’un concurs innovador perquè planteja afrontar la transformació d’aquesta emblemàtica via de la ciutat partint d’aspectes socials, ciutadans i de proximitat i que, a partir de les accions que es derivin de l’anàlisi social i dels usos més adequats de l’espai, es puguin plantejar les actuacions urbanístiques a desenvolupar. Tot, des d’una perspectiva de cooperació amb tots els actors involucrats en el dia a dia d’aquest espai. D’aquesta manera, es garantirà que la nova imatge de la Rambla doni resposta a les necessitats ciutadanes de l’entorn i la ciutat.

Per tant, el març passat l’Ajuntament va convocar el concurs per buscar un equip pluridisciplinari que defineixi actuacions de dinamització, millora i transformació física i social de la Rambla i el seu entorn d’influència. Aquestes es basaran en la redacció d’una proposta sociourbanística i un projecte de disseny de l’espai públic. La metodologia innovadora ve donada per la certesa que recuperar la Rambla requereix anar més enllà d’un projecte d’urbanització i tenir una visió integral dels reptes que planteja el passeig, incorporant-hi els vessants socials, culturals i comercials.

Així, l’equip guanyador haurà d’abordar aquest repte amb una visió global i local alhora, fent una diagnosi adequada per comprendre i distingir els factors estructurals i conjunturals dels fenòmens que es produeixen en aquest entorn i traspassant-los degudament a un projecte d’urbanització capaç de recuperar la comoditat i ajudar a millorar el sentiment de pertinença del passeig.

Km-ZERO és un equip amb un ampli coneixement de la Rambla format per 15 professionals de diferents àmbits, tots ells molt propers a la dinàmica veïnal de la via. Són Itziar González (arquitecta), Arnau Boix (arquitecte), Lola Domènech (arquitecta), Olga Tarrasó (arquitecta), Jordi Quiñonero (sociòleg), Paul B. Preciado (doctor en Filosofia), Josep Selga (biòleg), Ole Thorson (enginyer de camins, canals i ports), Sergi Cutillas (economista), Ernest Cañada (geògraf), Albert Conesa (enginyer industrial), Sebastià Ribot (enginyer de camins, canals i ports), Cristina Pedraza (arquitecta tècnica), Pablo Feu (advocat) i Pere Mogas (urbanista). A més, al llarg del procés es comptarà amb la participació de més professionals i experts de diversos àmbits.

El projecte guanyador ha comptat amb un total de 84,68 punts sobre 100. És la millor puntuació que ha atorgat la taula tècnica de valoració del concurs després de tenir en compte tots els aspectes tant tècnics com de contingut i concloure que es tracta de la proposta que més s’adapta a les necessitats actuals de la Rambla i a l’objectiu de recuperar-la per a l’ús veïnal.

La valoració l’ha realitzat personal intern de l’Ajuntament i membres externs, entre ells representants de l’Associació d’Amics de La Rambla, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, el Col·legi de Geògrafs de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.

En total, s’han presentat al concurs un total de 6 equips que integren uns 85 professionals. L’equip guanyador vol promoure la col·laboració amb els restants equips per tal d’intentar recollir els punts més destacats de les propostes dels altres equips per tal que el resultat final tingui una mirada més àmplia.

 

Una proposta de proximitat i coneixedora de la realitat de la Rambla

De la proposta guanyadora de Km-ZERO, s’ha valorat com a punts més destacats una identificació molt correcta dels aspectes més rellevants i una metodologia per donar solució als problemes urbans i la participació ciutadana.

Pel que fa als problemes urbans, presenta un pla de gestió d’espais de gran afluència que inclou estratègies per canviar els usos comercials dedicats al turisme en les plantes baixes i potenciar els usos ciutadans de l’espai. També preveu desenvolupar polítiques d’habitatge per recuperar veïns residents a la Rambla, i actuacions de millora de l’accessibilitat al transport públic i l’eficiència en la distribució de mercaderies, així com mesures de restricció del vehicle privat. El projecte preveu també buscar la connexió de la Rambla amb la xarxa d’espais oberts i lliures de l’entorn, amb especial atenció al parc de la Cituadella.

Alhora, es defineix un pla de dinamització comunitària i temporal que inclou fer una auditoria ciutadana que permeti tirar endavant accions per a la implantació nou comerç de proximitat i habitatge. I, en aquest marc, es repensarà la gestió de les concessions públiques de l’espai comercial de tot l’àmbit –mercat de la Boqueria, guinguetes, floristes i quioscs–.

Un altre dels plans que es treballaran és el de gestió cultural i d’equipaments. En aquest sentit, es proposa crear un centre documental i de recerca per rememorar la història desconeguda dels edificis, i es promourà la Rambla com a centre internacional d’investigació de turisme crític i economia circular, fomentant el creuament crític entre turistes i persones d’origen divers. Les programacions culturals i les activitats dels equipaments de la Rambla i dels voltants es faran més visibles i se n’impulsarà la coproducció amb els agents. A més, es treballarà per recuperar la Rambla per a celebracions col·lectives, festives i reivindicatives, i es fomentarà la participació dels centres educatius de Ciutat Vella i els dedicats a la formació artística a la Rambla amb activitats que interaccionin amb els veïns i veïnes.

Quant a l’avantprojecte urbanístic previst, que es redactarà en els propers sis mesos, els objectius principals van en la línia de recuperar la Rambla com a eix identitari, cívic i vertebrador de les activitats socials, culturals i comercials, i també dels espais públics que configuren l’estructura del casc antic. La voluntat és millorar la permeabilitat transversal amb els espais públics adjacents, repensar els elements que interfereixen el creuament i la dimensió de les voreres en els creuaments, i millorar el transport públic i la seva accessibilitat.

En definitiva, fer que la Rambla sigui un espai on s’hi desenvolupi la vida quotidiana de la ciutat. Un espai saludable i amable que convidi al passeig i que, amb el seu nou aspecte, millori els desplaçaments dels vianants, l’arbrat, els espais de repòs i bancs, la racionalització dels armaris i elements fixos i altres aspectes com la recollida d’escombraries. L’avantprojecte tindrà com a marc urbanístic el Pla Especial d’Ordenació de la Rambla aprovat el mes de maig de 2016, impulsat el mandat anterior.

Els altres aspectes que s’apunten al projecte guanyador és un pla de gestió de l’arbrat de la Rambla; declarar una àrea de conservació i rehabilitació que permeti fer un seguiment de l’estat dels edificis, i establir mecanismes de control sobre les transaccions immobiliàries i l’execució de les ordres d’execució per tal de potenciar i recuperar els habitatges de llarga estada.

En l’àmbit de la participació ciutadana, s’impulsarà el treball conjunt i de cooperació en el territori entre l’administració, la ciutadania i tots els agents que conformen la realitat complexa i multifactorial de la Rambla. I s’afavorirà el foment de la vida comunitària i veïnal, tot buscant l’equilibri respectuós entre veïnat i visitants per evitar nous processos de gentrificació derivats de la intervenció.

La metodologia participativa que donarà lloc a les diferents mesures i l’avantprojecte està ben delimitada i incorpora clarament tots els agents: ciutadans i administració. El procés de participació estarà sempre integrat al procés de redacció del document, i proposa la creació de quatre grups cooperatius ciutadans que acompanyaran el procés de redacció: accions socials i turisme, cultura i patrimoni, mobilitat i espai públic.

 

Sis mesos per redactar les estratègies d’actuació i l’avantprojecte d’urbanització

A partir de l’inici dels treballs, l’equip guanyador comptarà amb sis mesos per redactar el documents necessaris per afrontar el repte de transformació de la Rambla. D’una banda, hauran de treballar en el document d’estratègies d’actuació que han de tenir en compte la definició d’objectius i criteris per a les accions socials i el turisme; la cultura i el patrimoni, la mobilitat i l’espai públic.

Així, aquest document estarà format pels quatre documents transversals que ja recull la proposta amb l’objectiu d’incidir directament sobre l’espai públic de la Rambla: pla de gestió d’espais de gran afluència; pla de dinamització comunitària i activació d’usos temporals; pla de gestió cultural i d’equipaments, i avantprojecte d’urbanització de l’espai públic i entorn de la Rambla.

Un cop duta a terme tota aquesta tasca, l’equip redactor haurà de treballar en el projecte d’urbanització, que estarà basat en la feina duta a terme en el document d’estratègies d’actuació. Aquest projecte haurà d’estar enllestit a la tardor de 2018 i ha de respondre a les necessitats de la gent amb el principal objectiu de recuperar la Rambla com a passeig sense cap gran transformació urbanística.

Els principis sobre els quals s’ha de basar el projecte d’urbanització són: la inclusió, l’accessibilitat, la contextualització, la mixtura d’usos, la sostenibilitat, fer-la agradable, la seguretat i la innovació. Tot això cenyint-se als preceptes que marcava el Pla Especial d’Ordenació de la Rambla.

Per tal d’anar fent un seguiment del projecte i les propostes previstes durant el procés de redacció dels diferents documents, es crearà una taula de treball format per l’àrea d’Urbanisme, la de Seguretat, el Districte de Ciutat Vella i l’equip redactor. Aquest grup de treball penjarà de la Comissió d’Urbanisme i Seguretat que es va constituir a la Junta Local de Seguretat del passat 23 d’agost, i tindrà com a missió incorporar en l’avantprojecte els elements relatius a la seguretat que es determinin des de la Junta Local de Seguretat i els experts en la matèria.

 

Senyalització memorial

La Rambla va ser l’escenari de l’atemptat que va tenir lloc a Barcelona el passat 17 d’agost. Per aquest motiu, l’Ajuntament preveu que compti amb algun tipus de senyalització memorial per explicar i transmetre els fets i homenatjar les víctimes.

Aquest tractament memorial serà un dels aspectes que es tindrà en compte en el procés de desenvolupament de totes les actuacions i de l’execució del pla especial de la Rambla, ja aprovat. Es comptarà amb la col·laboració del comissionat de Programes de Memòria i la Taula de Memòria del districte, un espai, aquest últim, que incorporarà els diferents agents socials implicats, com l’Associació d’Amics de la Rambla o les associacions veïnals.Compartiu aquest contingut