Els projectes dels túnels i del futur parc de les Glòries tiren endavant : Servei de Premsa

Els projectes dels túnels i del futur parc de les Glòries tiren endavant

26/09/2017

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat aprova inicialment el projecte refós dels túnels per un import global en obra civil de 149ME

El Govern municipal continua avançant en la tramitació i treballa per treure a licitació el projecte el proper mes d’octubre amb l’objectiu de reprendre les obres a principis de 2018

A més, la Comissió de Govern ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització per a l’àmbit de la plaça entre Independència i Cartagena, la primera etapa del projecte global de Canòpia Urbana que convertirà l’espai en una gran zona verda i un autèntic pulmó per a la ciutat

Les obres per a aquest primer àmbit comptaran amb un pressupost de 19,7ME i està previst que comencin el gener de 2018 i finalitzin al cap d’un any

 

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha aprovat inicialment el projecte refós dels túnels de Glòries, per un import global en obra civil de 149.267.648 euros (IVA inclòs). El projecte inclou el projecte modificat del túnel situat entre els carrers Badajoz i Castillejos que suma un import de 96.798.603 (IVA inclòs) i el projecte executiu actualitzat dels túnels viaris, entre el carrer Badajoz i la Rambla del Poblenou amb un import de 52.469.045 (IVA inclòs). El nou projecte s’ha aprovat amb els vots a favor del Govern municipal, del grup municipal Demòcrata, d’ERC, de C’s i del regidor no adscrit, Gerard Ardanuy. A partir d’ara s’obre un període d’un mes d’exposició pública, fins a la seva aprovació definitiva.

El projecte modificat del primer tram de túnel ha incorporat una sèrie de modificacions necessàries per continuar els treballs:

– Canvi de geometria de les pantalles de formigó armat, ajustant -la a la situació exacta del sifó existent sota les línies del ferrocarril.
– Perfeccionament del procediment d’execució del túnel sota els túnels ferroviaris existents.
– Noves estructures per variació en l’execució dels desviaments de clavegueram.
– Canvis en la definició geomètrica i d’armat de lloses de coberta i nivells d’apuntalament intermedi per adaptar -los a la nova geometria provocada pel canvi de rasant.
– Canvi, en la rampa Besòs, de mur pantalla per mur pantalla de pilons.

El projecte actualitzat del segon tram de túnel ha consistit en adaptar-lo a l’obra realment executada del primer tram; ajustar-lo en determinats aspectes a partir del coneixement adquirit amb la seva execució i posar al dia els costos i criteris de la intervenció.

A partir de l’aprovació inicial del projecte refós, el Govern municipal treballa per licitar, mitjançant lots i de manera conjunta, la construcció dels dos trams de túnels, el proper mes d’octubre. L’objectiu és reiniciar les intervencions a principis del 2018, amb una durada prevista de l’obra civil de 32 mesos. D’acord amb el calendari establert, es preveu la posada en funcionament de tota la infraestructura el primer trimestre de l’any 2021, un cop licitades i executades les obres complementàries d’instal·lacions i acabats.

L’actuació dels túnels de Glòries consisteix en la construcció i posada en funcionament d’uns túnels urbans -dos tubs independents amb circulació unidireccional- amb una longitud total de 957 metres, que recolliran el trànsit de la Gran Via, amb una IMD mitjana de 90.000 cotxes /dia. Els túnels segueixen la traça de Gran Via i passaran per sota dels 4 túnels existents: L1 Metro, R1 línia de Maçanet -Massanes, R3 /R4 (línies de Manresa i Puigcerdà) i la línia d’Estació de França-Sants.

El primer tram de túnel (longitud 508 m) està situat entre c/Castillejos i c/Badajoz. És el tram més profund, i passarà per sota els túnels ferroviaris, arribant a 25 metres sota la rasant de la plaça.

El segon tram de túnel (longitud 449 m) anirà del c/Badajoz a la Rambla del Poblenou, serà un tram completament rectilini i amb la mateixa secció en ambdós sentits que discorrerà a una profunditat mitjana d’uns 10 m per sota de la rasant de Gran Via.

Actualment s’estan finalitzant els tràmits per a la liquidació del contracte, després que el 24 d’abril de 2017, el Consell d’Administració de BIMSA notifiqués la resolució del contracte a la unió temporal d’empreses formada per Comsa, SAU, Copisa Constructora Pirenaica, SA, Benito Arnó e Hijos, SAU; Romero Gamero, SAU, a conseqüència dels endarreriments previstos per causes imputables al contractista i en aplicació del que preveia el propi contracte d’obra.

Llum verda a la Canòpia Urbana

En paral·lel, la Comissió de Govern va aprovar inicialment dijous passat el projecte urbà que defineix la urbanització de l’àmbit Clariana de la plaça de les Glòries. Es tracta de la primera etapa del projecte global Canòpia Urbana, que convertirà la plaça en un nou espai de centralitat amb vocació metropolitana i un parc de proximitat que actuarà com a pulmó verd de la ciutat. L’espai, doncs, es transformarà per garantir la nova centralitat de la plaça, ordenar-ne la mobilitat, fomentar el transport sostenible, renaturalitzar i maximitzar l’espai verd i reordenar els equipaments previstos.

En concret, la Clariana comprèn l’espai que queda entre els carrers Independència i Cartagena. Pel nord, l’àmbit s’estén fins al perímetre de les edificacions existents al carrer de Consell de Cent, i pel sud, fins al vial provisional de la Gran Via en superfície. En total, una superfície de 45.860 metres quadrats.

 

El projecte comptarà amb una inversió de 19.786.040,29 euros. Està previst que les obres comencin el gener de 2018 i finalitzin al cap d’un any.

En l’àmbit comprès s’hi inclouen els següents espais rellevants del parc:

– La Gran Clariana: gran esplanada de gespa d’una hectàrea que esdevé un espai polivalent, obert i d’estada per a la ciutadania.
– La Rambla dels Encants (part corresponent a la Clariana): un nou passeig per vianants i bicicletes que connecta el nord i sud del parc amb una doble alienació de xicrandes.
– Àrea de gestió d’espais verds: comprèn la casa del jardiners, un espai de 600 metres quadrats que comptarà amb un edifici i un pati destinat al manteniment del parc. A sota, s’hi situarà un dipòsit d’aigua freàtica de 1.500 litres que es connectarà a la xarxa. .
– Node lúdic: espai dedicat al joc per als infants.
– Nodes de biodiversitat: refugis de la natura amb arbres i vegetació.
– Àrea per a gossos: espai per al lleure de les mascotes.
– Espai joventut: zona lúdic-esportiva on se situen taules de jocs i un espai multiusos que pot ser utilitzat com a pista esportiva o per fer altres tipus d’activitats com patinatge, ball, etc. Aquest espai està acompanyat d’una guingueta de préstec de material esportiu, lavabos i bar. També es proposa un recorregut esportiu senyalitzat per tota la zona

Més enllà del projecte que ja s’ha aprovat, la Canòpia Urbana preveu desenvolupar també els següents espais en tot l’àmbit de la plaça:

Finalització de la Rambla dels Encants: La traça de la rambla continua fins al c. Bolívia.
– Espai lúdic-ambiental: espai dedicat als més petits per 0-3 anys.
– Esports: més taules de ping-pong, futtoc i recorreguts gimnàstics.
– Nodes de biodiversitat: més zones refugis de la natura amb arbres i vegetació.
– Una altra àrea per a gossos.
– Balcó Urbà: espai de transició entre la ciutat consolidada i el parc que acollirà zones de joc (camps de petanca i jocs infantils) i un àmbit polivalent per fer-hi les fires de barri.
– Jardí Exòtic: espai de biodiversitat del parc amb espècies foranies amb un petit mirador d’observació.
– Mirall d’Aigua: situat a la Diagonal, làmina d’aigua sobre el paviment que proveeix frescor i a la vegada ofereix un espai de lleure en aquest àmbit del parc.
– Àgora sensorial: zona per fer-hi espectacles.
– Jardí d’Immersió: situat a la sortida del metro, permet que els ciutadans puguin connectar directament amb el nou parc.
– Plaça Sud: espai de plaça arbrada en contacte amb el DHub i el nou intercanviador de transport en superfície que es crearà a la banda sud del parc amb l’objectiu d’integrar les línies de tramvia, les de busos urbans i les dels autobusos interurbans.
– Recuperació del rec Comtal: espai d’aigua que recupera la traça de l’antic rec Comtal i descobreix diverses restes de l’antiga infraestructura.
– Horts associatius: previstos a l’entorn del Rec Comtal.

A més, està previst posar de relleu elements històrics del patrimoni industrial existent com la Fàbrica de Paraigües, situada al carrer del Dos de Maig, i l’antiga Sucrera, situada al carrer de Cartagena, que esdevindran edificis protegits i futures seus d’equipaments del barri.

 

El futur parc serà de caràcter obert les 24 hores. No obstant, hi haurà algunes zones que es protegiran de manera permanent o per franja horària a fi de preservar els espais més delicats. D’aquesta manera es garantirà la permeabilitat de l’espai i la lliure circulació dels veïns i veïnes de la zona en qualsevol hora del dia.

Dins del parc també hi haurà diferents circuits didàctics i esportius senyalitzats, amb elements d’exercici complementaris.

 

Rambla dels Encants

Balcó urbà

Plaça Sud

Pel que fa a verd, en la seva globalitat la Canòpia Urbana aposta per la renaturalització de la ciutat, articulant un paisatge que suma vies verdes i nodes (zones), amb una vegetació que té un caràcter sistèmic més que ornamental. El parc s’estructura en tres nivells diferenciats, per una banda, la coberta vegetal (Canòpia) que recorre tot el parc i que dóna caràcter unitari a aquest àmbit de Glòries; per l’altra, l’existència de nodes de biodiversitat protegida que es reparteixen per tot el parc i són refugis de la natura inaccessibles per les persones; i finalment, les plantacions de l’estrat baix (arbustives, vivaces, gramínies i zones de gespa).

El nou parc presentarà un hàbitat boscós de tipus mediterrani als nodes de biodiversitat, arbres de fulla perenne i caduca a la canòpia i jardins amb vegetació exòtica als nodes de programa. L’objectiu és crear indrets d’estada i de frescor per garantir el confort i benestar de l’usuari així com potenciar la presència de la biodiversitat i la connectivitat ecològica a nivell urbà. En total es comptarà amb 1.343 exemplars.

La Canòpia Urbana va ser la guanyadora del concurs internacional impulsat al febrer de 2013 per l’Ajuntament per seleccionar un projecte per a urbanitzar l’espai lliure de la plaça de les Glòries. La proposta final és el resultat d’un llarg i aprofundit treball amb les entitats veïnals de l’entorn a partir dels acords recollits al Compromís per Glòries i també de les conclusions d’unes Jornades ciutadanes realitzades amb motiu del concurs, on hi van participar al voltant de 150 persones. Des de llavors, la proposta s’ha treballat també en el marc de la Comissió de Seguiment de Glòries.Compartiu aquest contingut