L’Ajuntament incrementa el pressupost dedicat a subvencions per a projectes de Cooperació per a la Justícia Global : Servei de Premsa

L’Ajuntament incrementa el pressupost dedicat a subvencions per a projectes de Cooperació per a la Justícia Global

31/01/2018

 

 

L’Ajuntament ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats dedicades a l’àmbit de la justícia global i la cooperació internacional de l’any 2018, amb un crèdit total de 6.820.000 euros. Aquesta dotació pressupostària representa un increment del 3% respecte a l’any anterior, que va ser de 6.620.000 euros, consolidant així el compromís del govern municipal d’arribar a dedicar el 0,7% del pressupost municipal a aquest àmbit.

El pressupost destinat a subvencions en justícia global i cooperació de l’Ajuntament de Barcelona ja van créixer un 68% l’any 2015 per a assolir aquesta fita. L’any 2016, l’increment va ser del 15%, els anys següents aquest pressupost es va estabilitzar i, enguany, s’incrementa de nou respecte a l’any anterior.

D’aquests 6.820.000 euros per a 2018, 4.970.000 aniran a càrrec del pressupost d’aquest any  –destinat a projectes anuals i primeres anualitats de projectes pluriennals– i 1.850.000 a càrrec de pressupost 2019 (segones anualitats de projectes pluriennals).

La convocatòria preveu 10 modalitats de projectes, agrupades en tres programes: Cooperació per a la Justícia Global (3.120.000 EUR), Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques (1.800.000 EUR), centrada en reforçar els governs locals de les ciutats sòcies en el desplegament de les polítiques municipals, i Educació per a la Justícia Global (1.900.000 EUR).

 

Novetats en les modalitats

S’introdueix una nova modalitat orientada a donar suport, en el terreny, a projectes d’acompanyament internacional i protecció a defensors i defensores de drets humans amenaçats, fruit del compromís de l’Ajuntament de Barcelona de defensar els qui defensen. Es tracta de protegir sobre el terreny les persones defensores de drets humans que pateixen atacs i amenaces greus de naturalesa diversa per la seva tasca de defensa dels drets humans, amb l’objectiu que els i les activistes puguin seguir exercint la seva tasca amb seguretat i llibertat. Aquests projectes inclouen accions com presència física al costat de les persones amenaçades, visibilització de les seves reivindicacions i atacs que pateixen, accions d’incidència política, acompanyament psicosocial, promoció de l’autocura a través de cases d’acollida, etc.

D’altra banda, s’elimina la modalitat d’Intervencions en contextos d’Emergència i postemergència atès que s’està estudiant un instrument alternatiu més adequat i àgil que respongui a les especificitats de les emergències d’acció humanitària.

Pel que fa a zones geogràfiques, es mantenen les establertes fins ara per a cada modalitat tret de dos petits canvis: s’afegeix la Franja de Gaza a la modalitat d’Intervencions en crisis de llarga durada i en la modalitat de capacitats productives amb enfocament de gènere, es prioritzen els projectes a la Mediterrània i a l’Àfrica Subsahariana, tot i que també s’hi poden presentar projectes a Amèrica Llatina.

 

Presentació de sol·licituds via telemàtica des del 5 de febrer

Per tercer any consecutiu, s’estableix la via telemàtica com a única via de presentació de sol·licituds i documentació complementària, amb l’objectiu d’agilitar els tràmits i racionalitzar el nombre de documents a presentar, que s’ha reduït substancialment.

Des que es va instaurar la via telemàtica l’any 2016, el nombre se sol·licituds ha augmentat substancialment. Un 47% el primer any, i un 14% l’any passat, fet que constata la bona acollida d’aquest sistema.

El termini de presentació de sol·licituds, a través del portal de tràmits de l’Ajuntament (ajuntament.barcelona.cat/tramits), serà de 15 dies hàbils, del 5 al 23 de febrer.

La convocatòria, que es va publicar el 22 de desembre de 2017 al BOPB, i els formularis de sol·licitud, a títol informatiu (en format no editable), ja estan disponibles al web de l’Ajuntament (barcelona.cat/ciutatglobal).Compartiu aquest contingut