Barcelona blindarà el parc de l’Oreneta com a zona verda i evitarà que s’hi construeixin pisos : Servei de Premsa

Barcelona blindarà el parc de l’Oreneta com a zona verda i evitarà que s’hi construeixin pisos

12/07/2018

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat aprova inicialment una Modificació del Pla general metropolità per qualificar de zona verda la finca de Montevideo, 33-53, que sempre ha format part del parc però el planejament vigent la considera edificable

El tràmit permet deixar enrere definitivament l’operació iniciada en l’anterior mandat que preveia fer possible la construcció de 30 habitatges lliures en aquest solar i que va generar un gran rebuig veïnal i de l’actual Govern municipal

A més, la nova MPGM transfereix l’edificabilitat que el planejament vigent atorga a la finca de Montevideo a uns terrenys municipals de l’entorn del parc on l’Ajuntament podrà construir un màxim de 45 habitatges de protecció i un equipament de barri

El parc de l’Oreneta passarà a ser un àmbit qualificat en tot el seu conjunt com a zona verda. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va aprovar inicialment aquest dimecres una Modificació del Pla general metropolità (MPGM) que preveu blindar la qualificació com a espai verd de la finca del carrer de Montevideo, 33-53, i evitar que s’hi edifiqui.

En el debat de la comissió, la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, va posar en valor que el que es planteja ara és “preservar d’una vegada per totes que l’espai estigui qualificat de verd urbà”. “Resolem una anomalia urbanística i evitem que es pugui edificar en aquest àmbit”, va dir.

El solar del carrer de Montevideo constitueix el límit natural entre el parc de l’Oreneta i el teixit urbà de Sarrià. Forma part intrínseca de la gran àrea verda que conforma el parc i compta amb 6.239 metres quadrats (m2) que sempre han tingut un ús d’espai urbà.

No obstant, el planejament vigent per a l’àmbit –el Pla general metropolità de 1976– el considera espai edificable. A més, al mandat passat es va iniciar la tramitació d’una modificació de planejament que transferia a aquest mateix solar 2.415 m2 d’edificabilitat d’una parcel·la situada al carrer del Xiprer, 40-46, en el marc d’una operació vinculada a Torre Garcini.

Aquesta actuació impulsada per l’anterior Govern municipal permetia construir a la finca de Montevideo, en ple parc de l’Oreneta, un total de 30 habitatges lliures. La proposta va provocar una forta oposició veïnal que es va organitzar en plataformes de defensa per reivindicar el manteniment del sòl de Montevideo, 33-53 com a espai verd del parc de l’Oreneta, i impedir així que s’hi edifiqués.

Per donar resposta al reclam veïnal, al desembre de 2015 l’actual equip de Govern va desistir de continuar la tramitació del procediment. I, ara, ha dut a aprovació inicial la present MPGM per protegir definitivament la condició de zona verda del solar.

El pla urbanístic que s’ha aprovat inicialment preveu traslladar el sostre edificable de la finca del carrer de Montevideo a uns terrenys de titularitat municipal de l’entorn del parc de l’Oreneta. Concretament, estan situats entre els carrers Major de Can Caralleu, Gaspar Cassadó i Esports, i tenen una superfície total de 3.538 m2.

Els terrenys estaran destinats a usos d’habitatge de protecció i equipament. D’aquesta manera, l’Ajuntament hi podrà construir un màxim de 45 pisos protegits, i es reserva la possibilitat que la planta baixa de la nova edificació on aniran els habitatges incorpori un equipament de barri de nova creació. El sostre assignat a habitatge serà de 3.120 m2 sobre rasant, i l’equipament, tindrà un sostre de 925 m2.

Amb la reordenació de sòls i els canvis de qualificacions previstos en la proposta de modificació del planejament, el guany total de superfície de zona verda serà d’uns 5.000 metres quadrats.

 


Àmbit del pla, amb el solar de Montevideo, 33-53 a la part inferior, i a la part superior,
el terreny municipal reservat per a habitatge protegit i equipament públic.
L’MPGM va tirar endavant ahir amb els vots a favor de tots els grups municipals i l’abstenció del PP. Ara afronta el període d’exposició pública, i després continuarà la tramitació de cara a afrontar l’aprovació provisional en el marc del Plenari del Consell Municipal i, finalment, la definitiva a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona.Compartiu aquest contingut