Preguntes freqüents

La contaminació de l’aire

L’aire de Barcelona està molt contaminat?

La ciutat de Barcelona registra uns nivells de contaminació (especialment les partícules en suspensió PM10 i el diòxid de nitrogen NO2, emesos principalment pels vehicles) per sobre de les recomanacions de la OMS que són molt nocius per a la salut de la població. Un 98% de la població pot estar exposada a nivells superiors de PM10 dels que estableix la OMS i un 68% a nivells superiors de NO2.

L’informe Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2016 de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) estableix que a la ciutat de Barcelona, i a tenor de l’anàlisi dels nivells atmosfèrics dels principals contaminants recollits a les 11 estacions de la Xarxa de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica, cinc superen els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en les mitjanes anuals. Es tracta del gas NO2, les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), el benzè, l’ozó i el benzo(a)pirè a les estacions de trànsit (les de més intensitat de pas de vehicles), i també en les estacions de fons urbà (les de menys intensitat de vehicles) en el cas de les partícules en suspensió i de l’ozó.

Afecta especialment a col·lectius com adults amb afectacions de cardiopaties o malalties respiratòries, dones embarassades, gent gran o infants menors de sis anys. Es tracta d’un problema del qual la població no n’és prou conscient perquè la contaminació no es percep, és invisible, malgrat perjudicar de manera severa la salut.

Quins són els principals elements contaminants de l’aire de l’àrea metropolitana?

Ara per ara, l’element contaminant més nociu són les partícules en suspensió (PM2,5 i PM10), que es generen en la combustió d’hidrocarburs i de biomassa, però també provenen de la pols de les obres i enderrocs, del rodament dels pneumàtics amb l’asfalt, dels frens dels vehicles o de fonts naturals (núvols de pols sahariana).

L’altre contaminant molt present és el diòxid de nitrogen (NO2), que supera sovint els llindars legals de seguretat. La principal font d’emissió en són els vehicles, i més concretament els motors dièsel (i com més antics, més contaminants).

A la pol·lució de Barcelona hi són presents altres elements, encara que els seus nivells no acostumen a superar els límits de seguretat per a la salut de la ciutadania: ozó troposfèric (O3), diòxid de sofre (SO2), monòxid de carboni (CO) i compostos orgànics volàtils (COV).

Vegeu aquest infogràfic sobre el tema.

Quins efectes té la contaminació per a la salut?

La contaminació de l’aire provoca problemes greus per a la salut de les persones. L’Organització Mundial de la Salut va manifestar el 2013 que la contaminació de l’aire podia provocar càncer, però diferents investigacions enumeren tot un seguit d’altres efectes. Segons aquests estudis, una mala qualitat de l’aire provoca irritació del sistema respiratori i ocular, altera la connectivitat cerebral dels infants i retarda el desenvolupament del seu cervell, contribueix a l’aparició d’asma i afecta malformacions congènites del cor, entre molts altres efectes.

Algunes dades referides a Barcelona mostren com de devastadors poden arribar a ser els efectes de la contaminació en la salut:

 • morts prematures cada any
 • hospitalitzacions per raons cardiorespiratòries
 • casos de bronquitis en adults
 • casos de bronquitis agudes en nens
 • atacs d’asma en nens i adults

Com es mesura la contaminació de l’aire a Barcelona?

Per detectar la presència de contaminants a l’aire, l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un centre d’anàlisi, la Direcció de Serveis de Vigilància Ambiental de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que controla les estacions integrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). Anualment, l’Agència de Salut Pública de Barcelona elabora informes sobre l’evolució de la concentració d’aquests contaminants.

Als anys noranta, els cotxes amb motors dièsel es consideraven un exemple de vehicles nets. Què ha canviat?

L’estratègia europea per reduir els gasos de l’efecte hivernacle (sobretot el CO2) va apostar per vehicles més eficients, que consumissin menys. Això va potenciar els motors dièsel i va originar que a finals dels noranta fossin aquests els més venuts. Malauradament, els vehicles dièsel, que emeten menys CO2 que la benzina, expulsen altres components nocius per a la salut dels ciutadans: les partícules en suspensió (PM2,5 i PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2).

Per què les mesures se centren en el vehicle privat i no en altres tipus d’accions?

La principal font de contaminació ambiental és el trànsit rodat, i el 23% de la mobilitat a l’àrea de Barcelona encara es fa en transport privat. És per això que les principals mesures se centren a reduir el nombre de vehicles més contaminants. Però l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb altres administracions, ja ha començat a treballar en l’estudi d’algunes mesures més, com ara:

 • Unir els dos trams del tramvia de Barcelona per la Diagonal.
 • Triplicar el nombre de quilòmetres de carril bici el 2018 i augmentar un 23% el nombre d’aparcaments de bicicletes.
 • Estudiar solucions globals en el marc d’un organisme creat recentment, la Taula contra la Contaminació de l'Aire.
 • Elaborar un protocol d’acció específic per a episodis d’alta contaminació.
 • Establir diverses zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP) a prop de localitzacions sensibles, com escoles i hospitals.

Quin és l’origen de la contaminació?

L’origen principal d’aquesta elevada contaminació és el trànsit de vehicles, combustions, les obres i d’altres activitats pulverulentes, el sector industrial o el Port. A Barcelona es produeixen puntualment pics de contaminació, però els registres diaris de partícules en suspensió i gasos contaminants (PM10 i NO2) es mantenen massa elevats i sotmeten diàriament a la població a un aire perjudicial per a la seva salut.

El diòxid de nitrogen (NO2) té origen un 60% pel trànsit, un 13% es genera fora del municipi, un 8,3% prové del sector industrial, un 7,6% prové de les emissions del Port, un 11,1% prové d’altres fonts (calefaccions, combustions, etc).

Font: Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

Pel què fa a les partícules en suspensió (PM10), 71% es genera fora del municipi, un 21% prové del trànsit i un 8% restant prové d’altres sectors (calefaccions i combustions), obres i del Port.

Font: Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

Com puc saber el nivell de contaminació de la ciutat?

La web de Qualitat de l’Aire t’ofereix un mapa amb les previsions de la qualitat de l’aire per “Demà” i “Demà passat”, i els registres a actuals dels principals contaminants que afecten la ciutat de Barcelona (PM10 i NO2) del dia (Valors actuals).

També s’informa dels principals contaminants dels diferents punts de mesurament automàtic de la Xarxa de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). a través dels webs municipals i en xarxes socials, via el twitter d’Ecologia Urbana (@BCN_Ecologia).

Abans de la tardor de 2017 l’Ajuntament preveu activar un servei d’avisos automàtic d’episodis de contaminació a través del mòbil.

La contaminació ens afecta a tots per igual?

Hi ha un segment de la població que és especialment vulnerable als efectes de la contaminació, malgrat ser les persones que més utilitzen el transport públic: infants menors de sis anys, gent gran, adults amb cardiopaties o problemes respiratoris o dones embarassades. Són els principals usuaris del transport públic, essent qui menys contaminen, però a qui més afecta la pol·lució dels vehicles privats més contaminants. La contaminació és més severa amb aquestes persones: tinguem-ne especial cura.

 

Mesures per millorar la qualitat de l’aire

Què he de fer quan s’activi un episodi de contaminació?

Utilitza preferentment el transport públic i segueix les recomanacions que activa l’Ajuntament de Barcelona. Tot i els problemes derivats de la contaminació de l’aire és mèdicament aconsellable realitzar de manera regular activitats esportives, com caminar, córrer, anar en bicicleta, nedar o altres. Els beneficis de fer esport superen els possibles perjudicis derivats de l’exposició a un aire contaminat.

 • Mou-te a peu o en bici i aprofita els carrers amb menys trànsit
 • Opta pel transport públic en lloc del transport privat
 • Si no tens més opció que el vehicle privat, comparteix-lo o combina’l amb el transport públic
 • Si fas exercici a l’aire lliure fes-ho en les hores de menys intensitat de vehicles
 • Regula la climatització de les llars evitant un escalfament o refrigeració excessiva
 • Ventila el teu habitatge en les hores amb menys trànsit en el teu carrer
 • Arranca i frena el vehicle suaument, disminuiràs l'emissió de partícules contaminants

Quins ajuts s’ofereix a la ciutadania des de l’Ajuntament?

En el camí cap a un model urbà més habitable i saludable en el que cal abandonar aquells modes de transport més contaminants i perjudicials per la salut i adquirir nous hàbits de mobilitat més sostenibles, l’Ajuntament i les administracions competents ofereixen ajuts per facilitar aquest salt.

 

Més informació: Plataforma Live

Quan es restringeix de manera temporal la circulació de vehicles?

Actualment, en cas que la Generalitat declari un episodi de contaminació per NO2, es procedeix a l’activació del protocol municipal per episodis de contaminació ambiental de la ciutat de Barcelona. A partir de l’1 de desembre de 2017, davant d’un episodi de contaminació per NO2, aquest protocol inclourà restriccions en relació a la mobilitat:

S’activaran restriccions temporals en la circulació dels vehicles més contaminants dins la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, que inclou tot el terme municipal de Barcelona excepte Zona Franca-Industrial i el barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, i en l’estacionament regulat en calçada dels turismes sense etiqueta DGT (vehicles de gasolina anteriors al 2000 i dièsels d’abans del 2006) i furgonetes anterior a Euro 1 (matriculades abans d’octubre de 1994). Paral·lelament s’activaran totes les unitats de transport públic disponibles (TMB i Bus Metropolità, Rodalies i Regionals, FGC, Tramvia i Bus Interurbà), s’oferirà als usuaris del transport públic la targeta T-Episodi Ambiental i entraran en servei els carrils Bus ubicats als accessos de la ciutat.

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya ha fixat la restricció temporal en la circulació de vehicles dins de l’àmbit integrat per 40 municipis de la conurbació urbana a partir de l’1 de desembre de 2017, per als turismes Euro1 (anteriors a 1 de gener de 1997) i furgonetes Euro1 (anteriors a 1 d’octubre de 1994).

En cas que es decreti episodi de contaminació per partícules en suspensió PM10 no s’activarà prohibició de circulació de vehicles ni en relació a la mobilitat, sinó que afectarà especialment a la realització d’activitats pulverulentes a l’exterior (obres, tasques de manteniment de jardineria i neteja viària, etc.).

Què són les Zones de Baixes Emissions (ZBE)?

A la conurbació de Barcelona es defineixen tres àrees on s’aplicaran mesures que afecten la circulació i l’aparcament de vehicles.

 • ZBE de l’Àmbit40: Inclou 40 municipis de la conurbació on hi viuen 4,3 milions de persones.
 • ZBE de Barcelona: A la ciutat es delimita una zona compresa dins el terme municipal de Barcelona a excepció de Zona Franca-Industrial i el barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes.
 • ZBE de l’Àrea Metropolitana: Està previst que a partir de l’any 2025 l’actual delimitació territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona passi a ser en la seva totalitat una zona de baixes emissions.

Quan serà permanent la restricció en la circulació de vehicles més contaminants?

L’any 2020 es prohibirà de manera permanent la circulació als vehicles més contaminants (és a dir: aquells que no tenen etiqueta de la DGT) dins la zona metropolitana delimitada per les rondes, que esdevé “Zona de Baixes Emissions de Barcelona”.

Es tracta d’una mesura que funciona en d’altres ciutats europees des de fa anys, amb resultats positius en la millora de la qualitat de l’aire (Londres, Berlín, París, etc.), i que ara arriba també a la nostra ciutat. Aquesta mesura s’implanta a tenor dels alts índex de contaminació que se segueixen registrant i que són permanentment objecte d’alerta des de la UE.

La Generalitat, per la seva banda, ha fixat la restricció permanent en la circulació de vehicles dins de l’àmbit integrat per 40 municipis de la conurbació urbana a partir de l’1 de gener de 2019, per als turismes Euro1 (anteriors a 1 de gener de 1997) o furgonetes Euro1 (anteriors a 1 d’octubre de 1994).

Quin criteri es fa servir per establir les restriccions de circulació als vehicles?

Les restriccions temporals i posteriors prohibicions en la circulació i aparcament en calçada dels vehicles més contaminants formen part de les mesures per afavorir als vehicles menys contaminants que estableix l’Ajuntament de Barcelona i que prenen com a base la categorització del parc de vehicles duta a terme per la Direcció General de Trànsit - DGT  d’acord amb el Plan Nacional de Calidad del Aire y protección de la Atmósfera 2013-2016 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Les restriccions s’apliquen de manera progressiva als vehicles etiquetats més contaminants.

 

 

Com es combat la contaminació a Barcelona?

L’Ajuntament de Barcelona va presentar al novembre de 2016 la Mesura de Govern Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica de Barcelona per lluitar contra la contaminació atmosfèrica. El programa inclou 58 mesures estructurals i extraordinàries per combatre l’alta contaminació tant en episodis ambientals com de manera permanent.

A partir de l’1 de desembre de 2017 l’Ajuntament activarà la posta en marxa de la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, que restringirà la circulació dels turismes i furgonetes més contaminants durant els dies que es decreti episodi de contaminació, dins del terme municipal de Barcelona, excepte Zona Franca-Industrial i el barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes.

Es preveu reduir progressivament la circulació del vehicle més contaminant, fomentant el transport públic i una mobilitat més sostenible, millorant la trama urbana de la ciutat per avançar cap a un model urbà més saludable i fomentant millores ambientals en l’àmbit de les indústries.

Amb l’objectiu d’una ciutat saludable l’Ajuntament treballa enfortint la xarxa de transport públic amb la nova xarxa de bus, estenent la xarxa de carrils bici, millorant i incrementant els espais verds i la biodiversitat, fomentant els modes més sostenibles i implicant a la ciutadania en un canvi de mobilitat per a una millor qualitat de l’aire que respirem.

Des de fa anys Barcelona impulsa actuacions per afavorir la qualitat de l’aire i la consegüent reducció en les emissions de contaminants, implantant mesures municipals d’estalvi energètic als edificis municipals i als nous habitatges (plaques solars, sistemes de cool-heating, etc. ), en el foment del verd i els seus serveis ambientals, l’ambientalització de les flotes municipals (serveis de neteja, GUB, etc.).

A quins vehicles afectarà la restricció temporal i permanent de circulació per la ZBE de Barcelona?

La prohibició de circulació afectarà progressivament als vehicles considerats més contaminants, és a dir aquells que no han estat etiquetats amb el Distintiu Ambiental de la DGT. La DGT estima que pot afectar un 30% del total del parc de vehicles existent, malgrat que encara no es disposa de cap estudi o estadística actualitzat que confirmi aquesta dada.

A data 1 de desembre de 2017 la mesura afectarà a tots els turismes sense etiqueta DGT (gasolina matriculats abans de gener de l’any 2000 i dièsels d’abans de gener de 2006) i les furgonetes anteriors a Euro 1 (matriculades abans de l’1 d’octubre de 1994).

Les restriccions estaran vigents de 7 del matí a 8 de la tarda en dies laborables. Queden exempts de manera permanent per aquest anys i futurs, els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i els serveis essencials (mèdic, funerari). Queden exempts durant el 2017 les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3.

Com puc saber l’etiqueta ambiental de la DGT del meu vehicle?

Els titulars de vehicles han de rebre directament al seu domicili les etiquetes ambientals de la DGT. Només els vehicles que no compleixen uns requisits ambientals considerats mínims no rebran cap etiqueta de la DGT.

Al web de Qualitat de l’Aire pots comprovar el distintiu ambiental DGT del teu vehicle. Introdueix la matrícula per saber si t'afecten les restriccions en la mobilitat a la conurbació de Barcelona en el marc de la lluita contra la contaminació ambiental.

També pots consultar-ho al web de la DGT.

 

Altres ciutats europees es troben en la mateixa situació de contaminació? Com ho resolen?

Les grans concentracions de població d’Europa, com Londres, París, Milà o Rotterdam, acumulen un gran volum de trànsit, i per tant, presenten nivells molt alts de contaminació atmosfèrica. Com Barcelona, la majoria d’aquestes conurbacions han començat a dissenyar diferents estratègies per netejar el seu aire, i la majoria de mesures passen per la reducció del trànsit.

Més de dues-centes ciutats d’arreu d’Europa ja han marcat zones de baixes emissions delimitades als centres urbans on es restringeix l’accés als vehicles més contaminants. Diverses ciutats alemanyes i angleses, per exemple, controlen l’entrada de vehicles mitjançant un sistema d’adhesius de colors que n'identifiquen el nivell de contaminació.

Els camions, vehicles de transport col·lectiu, de mercaderies o vehicles especials estan tots afectats per les restriccions també segons data de matriculació?

La DGT etiqueta tot el parc de vehicles segons les 5 categories, d’acord amb el seu comportament ambiental. Les restriccions afectaran progressivament a tots els vehicles d’acord amb aquesta categorització. Durant l’any 2017 l’Ajuntament de Barcelona fixa com a excepcions en la restricció de vehicles: les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro1, Euro2 i Euro3.

Les mesures extraordinàries per moments episòdics aporten una solució real al problema?

A la llarga l’existència de mesures estructurals efectives farà innecessària la presa de mesures extraordinàries perquè reduirà o eliminarà els pics de contaminació que comporten la declaració d’episodi de contaminació. Les mesures actuals tenen un doble objectiu: reduir el nombre de vehicles que circulen i fer que aquests siguin menys contaminants, en benefici del conjunt de la ciutadania. Es tracta de mesures de dissuasió de l’ús del cotxe i la motivació per a la utilització dels mitjans de transport col·lectius.

El dièsel és el carburant més contaminant?

Als any noranta, l’estratègia europea per reduir els gasos de l’efecte hivernacle (sobretot el CO2) va apostar per vehicles més eficients, que consumissin menys. Això va originar que a finals de la dècada els motors dièsel fossin els més venuts. Malauradament, és cert que els dièsel emeten menys CO2 que els de benzina, però expulsen quantitats superiors d’altres components molt nocius: partícules en suspensió (PM2,5 i PM10) i diòxid de nitrogen (NO2). Segons càlculs de la Generalitat, un turisme de gasolina anterior a la normativa Euro 1 (de més de 20 anys) emet 58 vegades més NO2 que un de nou. Retirar de la circulació dièsel de més de 20 anys equivaldria a treure del trànsit 35 vehicles moderns equivalents.

Per què el meu vehicle no té etiqueta de la DGT si passo els controls d’emissions dels vehicles a les ITV?

Els  vehicles, per  poder ser  considerats aptes per  circular, prèviament, han  hagut de superar les normatives de la Unió Europea relatives a la homologació i la matriculació vigents en cada moment. Aquestes normatives estableixen, entre d’altres aspectes tècnics, uns límits d’emissió de contaminants a l’atmosfera. Les inspeccions periòdiques obligatòries de les ITV comproven, entre d’altres, que les emissions de cada vehicle s’ajusten als límits originalment aprovats, és a dir que no han variat en relació a quan van sortir de fàbrica.

Els límits d’emissió de contaminants per als nous vehicles que es van homologant i matriculant a la Unió Europea han sofert una reducció espectacular en els últims anys, degut a la millora de les tecnologies anticontaminants. Així, els vehicles més antics, tot i que puguin superar favorablement els controls d’emissions que es fan a les inspeccions  periòdiques obligatòries de les ITV, se’ls va aplicar uns límits d’emissió més permissius que els que s’apliquen actualment als vehicles més nous, i per tant tenen unes emissions potencialment més elevades. Fins i tot, encara que es tracti de vehicles molt antics, com ara els equipats amb motor Diesel i matriculats amb anterioritat al 1 de gener de 1980, hi ha vehicles que estan exempts dels controls d’emissions.

Les mesures de restricció dels vehicles més contaminants discriminen a la població amb menys recursos

Restringir els vehicles més contaminants afecta més a la població amb rendes més altes, ja que disposen de més unitats i presenten un comportament més dependent del vehicle privat. L’enquesta de mobilitat en dies feines del 2016 mostra que les llars dels barris amb renda més baixa tenen menys cotxes (fins i tot antics) i fan servir menys el cotxe i la moto que els barris amb renda més alta que tenen més cotxes (fins i tot antics) i fan servir més el cotxe i moto per desplaçar-se. 

Què és un episodi de contaminació ambiental?

Un episodi de contaminació ambiental és una circumstància en la qual els nivells de contaminants atmosfèrics superen els valors límit recomanats per la Unió Europea (UE) i esdevenen nocius per la salut. A Barcelona es pot produir fins a 3 vegades l'any especialment en relació a concentracions de partícules en suspensió PM10 i el diòxid de nitrogen NO2.

Si la Generalitat de Catalunya, que és qui en té les competències, declara “Avís preventiu per contaminació” o un “Episodi ambiental de contaminació”, l’Ajuntament posa en marxa el seu Protocol d’actuacions, que contempla un seguit d’accions segons els casos, des de campanyes informatives fins al reforç del transport públic i l’aplicació de restriccions de circulació i d’aparcament al vehicles més contaminants.

Com m’assabento si s’activa un episodi de contaminació?

Segons el Protocol d’episodis per alta contaminació, quan la Generalitat de Catalunya declara un episodi de contaminació, els municipis n’informaran a través dels seus mitjans propis (web, xarxes socials, etc.) a la població i en donaran coneixement als mitjans de comunicació, a fi efecte de garantir la informació a tothom.

També s’informarà als conductors pels panells d’informació viaria. L’Ajuntament oferirà a la ciutadania a partir de la tardor de 2017 d’un sistema d’alertes de la contaminació ambiental personalitzat al mòbil.

Vull ajudar a millorar la qualitat de l’aire

Quines alternatives tinc si el meu vehicle és un dels afectats per la mesura?

Els vehicles que patiran restriccions en primer lloc seran els més antics i contaminants. La Direcció General de Trànsit de l’Estat ha tingut en marxa el Pla Pive 8, adreçat precisament a renovar cotxes que tinguin més de 10 anys, i sembla probable que aviat es posi en marxa el Pla Pive 9.

D’altra banda, l’àrea metropolitana de Barcelona ofereix nombroses solucions de transport públic integrat, amb bones connexions des de la major part de direccions: metro, autobusos diürns i nocturns, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, trens de rodalies, el tramvia, i també el taxi i el servei Bicing. Amb tots aquests transports diferents pots arribar on vulguis des de gairebé tot arreu. Si no és el cas, sempre pots combinar-los amb la bicicleta privada o caminar algun tram.

Què puc fer jo en el meu dia a dia per reduir els efectes de la contaminació?

Vés sempre que puguis a peu, en bicicleta o en transport no motoritzat: no només pels beneficis que comportarà per la teva salut, sinó també pels que aportarà a la ciutat sencera, ja que suposa un vehicle menys que causa contaminació atmosfèrica, soroll i embussos.

Si vas caminant o en bici en les hores punta de mobilitat, busca les rutes alternatives en les quals hi hagi menys trànsit: això reduirà el temps del teu recorregut i farà que respiris aire més net.

Utilitza preferentment el transport públic abans que el teu cotxe privat. Segur que trobaràs la ruta que et vagi millor: l’àrea metropolitana de Barcelona està interconnectada per una completa xarxa de transports públics: bus, metro, tramvia, ferrocarrils, trens…

Finalment, si t’és imprescindible agafar el teu vehicle per desplaçar-te, considera la possibilitat de compartir cotxe amb companys de feina o amics que fan el mateix trajecte: reduiràs vehicles i, per tant, contaminació, i el teu trajecte serà més agradable i econòmic.

Com puc informar-me més sobre la contaminació de l’aire?

L’Ajuntament disposa del web de la Qualitat de l’Aire, l’AMB t’informa a través d'aquest web i la Generalitat t’ofereix informació de la contaminació en aquesta pàgina.

Si t’interessa saber-ne més vine al Servei de Documentació d’Educació Ambiental l’Ajuntament de Barcelona on t’ajudaran a trobar el material que millor t’encaixi. Trobaràs recursos per treballar la contaminació de l’aire a les escoles, material per a entitats i grup o documentació d’ús individual.