Preguntes freqüents

La contaminació de l’aire

La contaminació ens afecta a tots per igual?

Hi ha un segment de la població que és especialment vulnerable als efectes de la contaminació: infants menors de sis anys, gent gran, adults amb problemes cardíacs o respiratoris o dones embarassades. Aquests col·lectius són els principals usuaris del transport públic, els qui menys contaminen, però a qui afecta més la pol·lució dels vehicles privats més contaminants.

 

L’aire de Barcelona està molt contaminat?

La ciutat de Barcelona registra uns nivells de contaminació (especialment les partícules en suspensió PM10 i el diòxid de nitrogen NO2, emesos principalment pels vehicles) per sobre de les recomanacions de la OMS que són molt nocius per a la salut de la població. Un 98% de la població pot estar exposada a nivells superiors de PM10 dels que estableix la OMS i un 68% a nivells superiors de NO2.

Cada any l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) emet un informe de Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2016. L'any 2016 aquest informe estableix que a la ciutat de Barcelona, i a tenor de l’anàlisi dels nivells atmosfèrics dels principals contaminants recollits a les 11 estacions de la Xarxa de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica, cinc superen els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en les mitjanes anuals. Es tracta del diòxid de nitrògen NO2, les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), el benzè, l’ozó i el benzo(a)pirè a les estacions de trànsit (les de més intensitat de pas de vehicles), i també en les estacions de fons urbà (les de menys intensitat de vehicles) en el cas de les partícules en suspensió i de l’ozó.

Afecta especialment a col·lectius com adults amb afectacions de cardiopaties o malalties respiratòries, dones embarassades, gent gran o infants menors de sis anys. Es tracta d’un problema del qual la població no n’és prou conscient perquè la contaminació no es percep, és invisible, malgrat perjudicar de manera severa la salut.

Quins són els principals elements contaminants de l’aire de l’àrea metropolitana?

Els dos grans contaminants que afecten l'aire de la ciutat de Barcelona són principalment el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió (PM10).

Les partícules en suspensió (PM2,5 i PM10) es generen en la combustió d’hidrocarburs i de biomassa, però també provenen de la pols de les obres i enderrocs, del rodament dels pneumàtics amb l’asfalt, dels frens dels vehicles o de fonts naturals (núvols de pols sahariana).

L’altre contaminant molt present és el diòxid de nitrogen (NO2). La principal font d’emissió prové de la circulació dels vehicles.

A la pol·lució de Barcelona hi són presents altres elements, encara que els seus nivells no acostumen a superar els límits de seguretat per a la salut de la ciutadania: ozó troposfèric (O3), diòxid de sofre (SO2), monòxid de carboni (CO) i compostos orgànics volàtils (COV).

Vegeu aquest infogràfic sobre el tema.

Quins efectes té la contaminació en la salut?

És un dels principals problemes de salut pública de la Unió Europea, on causa 300.000 morts prematures cada any. Una reducció dels nivells de contaminació a la conurbació de Barcelona fins als llindars recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) evitaria, cada any, 659 morts prematures a la ciutat i incrementaria l’esperança de vida de la ciutadania en 52 dies.

L’aire contaminat afecta el sistema cardiovascular i respiratori. També afecta el sistema immunològic i endocrí i a la fertilitat, contribueix a l’aparició d’asma i de diabetis, alenteix el desenvolupament pulmonar i del cervell dels infants i, en general, redueix la qualitat i l’esperança de vida.

Com es mesura la contaminació de l’aire a Barcelona?

Per detectar la presència de contaminants a l’aire, l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un centre d’anàlisi, la Direcció de Salut Ambiental de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que controla les estacions integrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). Anualment, l’Agència de Salut Pública de Barcelona elabora informes sobre l’evolució de la concentració d’aquests contaminants.

Quin és l’origen de la contaminació?

L’origen principal d’aquesta elevada contaminació és el trànsit de vehicles, combustions, les obres i d’altres activitats pulverulentes, el sector industrial o el Port. A Barcelona es produeixen puntualment pics de contaminació, però els registres diaris de partícules en suspensió (PM10) i dioxids de nitrògen (NO2) es mantenen massa elevats i sotmeten diàriament a la població a un aire perjudicial per a la seva salut.

El diòxid de nitrogen (NO2) té origen un 60% pel trànsit, un 13% es genera fora del municipi, un 8,3% prové del sector industrial, un 7,6% prové de les emissions del Port, un 11,1% prové d’altres fonts (calefaccions, combustions, etc). Font: Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

Pel què fa a les partícules en suspensió (PM10), 71% es genera fora del municipi, un 21% prové del trànsit i un 8% restant prové d’altres sectors (calefaccions i combustions), obres i del Port. Font: Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

On puc informar-me de la contaminació de la meva ciutat?

El web de la Qualitat de l’Aire ofereix el mapa de la ciutat amb els registres de diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM10) de les 11 estacions a la ciutat de la Barcelona integrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l’Aire (XVPCA). També ofereix les previsions de la qualitat de l’aire respecte a aquests contaminants per a “Demà” i “Demà passat”. A més, s’informa dels principals contaminants a través dels webs municipals i les xarxes socials (Twitter @BCN_Ecologia).

Totes les dades obtingudes per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l’Aire (XVPCA) a partir d’equips automàtics i manuals arreu de Catalunya estan disponibles a l’adreça web de la Generalitat de Catalunya.

Si t’interessa saber-ne més vine al Servei de Documentació d’Educació Ambiental l’Ajuntament de Barcelona on t’ajudaran a trobar el material que millor t’encaixi. Trobaràs recursos per treballar la contaminació de l’aire a les escoles, material per a entitats i grup o documentació d’ús individual.

Mesures per millorar la qualitat de l’aire

Quines mesures s’activen per a cada escenari de contaminació?

En cada escenari declarat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament posa en marxa el protocol municipal d’actuacions, que contempla un seguit de mesures adaptat a cada cas. Només l’Episodi ambiental per NO2 activa el reforç extraordinari del transport públic (T-aire, etc.), la restricció de circulació de vehicles dins la Zona de baixes emissions de l'àmbit rondes de Barcelona i l’increment de tarifació en l’aparcament en zona verda per als vehicles no residents.

Vegeu quadre – resum

CONTAMINANT   Mesures que s’implanten segons l’episodi de contaminació
  Fase d’avís preventiu Fase d’episodi
Diòxid de nitrogen (NO 2 ) Comunicació a la població via canals interns i externs.
Activació de campanyes de sensibilització.
Comunicació a la població via canals interns i externs.
Implantació de carrils Bus en vies d’accés a la ciutat (B23 i C31Sud).
Reforç del transport públic amb aportació de tots els efectius disponibles.
Increment de la tarifació en l’aparcament regulat en calçada.
Permetre la circulació només als vehicles menys contaminants (dins Zona de baixes emissions de l’àmbit rondes de Barcelona).
Activació de les campanyes de sensibilització.
Partícules en suspensió (PM10) Comunicació a la població via canals interns i externs.
Actuacions sobre els serveis municipals i les obres: reg de parcs i places no asfaltats amb aigua freàtica, i increment del reg dels carrers amb aigua freàtica. Prohibició de l’ús de bufadors en tasques de neteja i verd.
Intensificació del control en el compliment del Pla d’ambientalització de les obres.
Activació de les campanyes de sensibilització.
Comunicació a la població via canals interns i externs.
Actuacions sobre els serveis municipals i les obres: reg de parcs i places no asfaltats amb aigua freàtica, i increment del reg dels carrers amb aigua freàtica. Prohibició de l’ús de bufadors en tasques de neteja i verd.
Prohibició de les activitats pulverulentes de les obres.
Activació de les campanyes de sensibilització.

 

Què és un episodi de contaminació ambiental?

Un episodi de contaminació ambiental és una circumstància en la qual els nivells de contaminants atmosfèrics superen els valors límit recomanats per la Unió Europea (UE) i esdevenen nocius per la salut. A Barcelona es pot produir fins a 3 vegades l'any especialment en relació a concentracions de partícules en suspensió PM10 i el diòxid de nitrogen NO2.

La Generalitat de Catalunya pot decretar alerta per alta contaminació ambiental en dues fases (“Avís Preventiu o “Episodi ambiental de contaminació”) segons el nivell de concentració dels contaminants i segons el contaminant : PM10 i NO2:

Avís preventiu de contaminació:
    1. Avís preventiu per NO
2
    2. Avís preventiu per PM10
 

Episodi ambiental de contaminació:

    1. Episodi ambiental per NO2
    2. Episodi ambiental per PM
10

Es pot donar el cas d’activació d’una mateixa fase amb tots dos contaminants alhora.

 

Com m’assabento si s’activa un episodi de contaminació?

Quan la Generalitat de Catalunya declara un episodi de contaminació, l’Ajuntament de Barcelona n’informa a la població a través dels seus canals de comunicació (web, xarxes socials, servei d'avisos gratuïts al mail, etcètera) i serveis d'atenció ciutadana, i en dona coneixement als mitjans de comunicació. En cas de restricció de la circulació, s'emeten ,a més a més, avisos a través dels panells d'informació variable i s'instal·la la senyalizació vertical a les rondes i als accesos a la ciutat.

Aquesta activació entra en vigor a les 7.00 del matí del dia següent. D’aquesta manera, es facilita el temps necessari perquè la ciutadania estigui degudament informada i s’activin els serveis públics implicats en cada cas. La desactivació de l’avís preventiu o de l’episodi de contaminació entra en vigor el mateix dia que es declari aquesta desactivació.

Consells de salut i mobilitat en episodi de contaminació

L’Ajuntament de Barcelona ofereix unes recomanacions generals a la població en cas d’episodi de contaminació. Tot i els problemes derivats de la contaminació de l’aire, és mèdicament aconsellable dur a terme activitats esportives, com caminar, córrer, anar en bicicleta, nedar o altres, de manera regular. Els beneficis de fer esport superen els perjudicis possibles derivats de l’exposició a un aire contaminat.

 • Mou-te a peu o en bici i aprofita els carrers amb menys trànsit
 • Opta pel transport públic en lloc del transport privat
 • Si no tens més opció que el vehicle privat, comparteix-lo o combina’l amb el transport públic
 • Si fas exercici a l’aire lliure fes-ho en les hores de menys intensitat de vehicles
 • Regula la climatització de les llars evitant un escalfament o refrigeració excessiva
 • Ventila el teu habitatge en les hores amb menys trànsit en el teu carrer
 • Arranca i frena el vehicle suaument, disminuiràs l'emissió de partícules contaminants
 • Dueu els pneumàtics del cotxe ajustats a la pressió que els correspon: això disminueix l’emissió de partícules.

T-aire, T-Verda Metropolitana i altres ajuts a la mobilitat

En el camí cap a una mobilitat més sostenibles s'ofereixen nous títols de transport específics:

 • T-aire. Es tracta d’un títol multipersonal de 2 viatges integrats per utilitzar el mateix dia de la primera validació i que és vàlid únicament en dies d’episodi ambiental per NO2. La T-aire estarà disponible a les 6 corones i el temps de transbordament és el mateix que el de qualsevol títol integrat: 1 hora i 15 minuts per a la zona 1 i es va incrementant en 15 minuts més per cada zona addicional. El preu és el de 2 viatges d’una T-10 aplicant un descompte del 10%. La T-aire està disponible a les màquines de venda automàtica dels operadors de transport públic ( TMB, FGC, Rodalies de Catalunya i Tram) en dies d’episodi. S’activa la venda en el moment en què la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya declari un episodi ambiental de contaminació i es desactiva un cop es declari la fi de l’episodi.
  Més informació
   
 • T- Verda Metropolitana. Títol de transport que dona dret a tres anys de transport públic gratuït en tots els serveis de transport de l’ATM a canvi de desballestar un vehicle considerat molt contaminant. Es tracta d’un passi de transport públic gratuït per a tot l'àmbit integrat metropolità (6 corones).  En l’àmbit dels 36 municipis metropolitans es gestiona a través del servei AMB Informació. La Generalitat el fa extensiu a la resta de municipis amb el nom de T-Verda. 
  Se’n poden beneficiar les persones que donin de baixa i desballestin un vehicle contaminant i que no adquireixin cap vehicle nou durant la vigència de tres anys de la Targeta Verda Metropolitana. La persona beneficiària ha d’acreditar ser major d’edat, estar empadronada dins de l’àmbit de l’ATM de Barcelona i haver desballestat un vehicle contaminant de la seva titularitat que pagui l’impost de vehicles de tracció mecànica en algun municipi integrat.  Caldrà renovar anualment. El titular de la targeta pot cedir per una única vegada el dret de la targeta a un beneficiari substitut que pot ser qualsevol membre de la seva unitat familiar. L’emissió i renovació es realitza sense cap cost als centres d’atenció al client establerts per l’AMB per als residents dels 36 municipis metropolitans, i de l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per a la resta de l’àmbit ATM. S’hi poden acollir els vehicles desballestats fins a 6 mesos abans del moment de la sol·licitud de la tramitació de la T-Verda. Els vehicles que entren dins d’aquesta opció són:
  • Turismes dièsel matriculats abans de 2006
  • Turismes gasolina o gas matriculats abans de 2000
  • Motocicletes matriculades abans de l’1/7/2004
  • Ciclomotors matriculats abans del 17/6/2002
   Més informació
    
 • Mobilitat més sostenible: Ajudes a la compra de vehicle de baixes emissions; bonificacions en impostos, peatges o d’altres tarifes vinculades a la mobilitat; suport a flotes.

Quan es restringeix de manera temporal la circulació de vehicles?

A partir de l’1 de desembre de 2017 en cas d’episodi de contaminació per NO2 s’activen restriccions temporals en la circulació dels vehicles més contaminants dins la Zona de Baixes Emissions de l'àmbit rondes de Barcelona. Afecta als turismes sense etiqueta DGT (vehicles de gasolina anteriors al 2000 i dièsels d’abans del 2006) i furgonetes anteriors a Euro 1 (matriculades abans d’octubre de 1994), de dilluns a divendres de 7.00h a 20.00h.

Paral·lelament s’activen totes les unitats de transport públic disponibles (Metro, Tram, bus, FGC i Rodalies), s’ofereix als usuaris del transport públic la targeta T-aire, entre en servei de manera extraordinaria els carrils Bus ubicats als accessos de la ciutat (B23 i C31 Sud) i s'incrementa la tarifació d'aparcament regulat en calçada a no residents a zona blava i zona verda.
 

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya ha fixat la restricció temporal en la circulació de vehicles dins de l’àmbit integrat per 40 municipis de la conurbació urbana a partir de l’1 de desembre de 2017, per als turismes Euro1 (anteriors a 1 de gener de 1997) i furgonetes Euro1 (anteriors a 1 d’octubre de 1994).

En cas que es decreti episodi de contaminació per partícules en suspensió PM10 no s’activarà prohibició de circulació de vehicles ni en relació a la mobilitat, sinó que afectarà especialment a la realització d’activitats pulverulentes a l’exterior (obres, tasques de manteniment de jardineria i neteja viària, etc.).

Què són les Zones de Baixes Emissions (ZBE)?

A la conurbació de Barcelona es defineixen tres àrees on s’aplicaran mesures que afecten la circulació dels vehicles més contaminants:

 • Zona de baixes emisions de l'àmbit rondes de Barcelona: És una àrea de més de 95 km2 que inclou Barcelona i els municipis circumdants a les rondes on es preveu restringir progressivament la circulació de vehicles més contaminants a partir de l’1 de desembre de 2017. Inclou el terme municipal de Barcelona excepte el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i la Zona Franca Industrial. També engloba àmbits dels municipis circumdants a les rondes, com Sant Adrià de Besós, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.
   
 • Zona de baixes emissions de l’Àmbit40: Inclou 40 municipis de la conurbació on hi viuen 4,3 milions de persones. En vigència a partir de l'1 de desembre de 2017.
   
 • Zona de baixes emissions de l’Àrea Metropolitana: Està previst que a partir de l’any 2025 l’actual delimitació territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona passi a ser en la seva totalitat una zona de baixes emissions.

En l'àmbit de les Zones de Baixes Emissions s’instal·larà senyalització viària per indicar-ne la seva delimitació i quines vehicles queden autoritzats en situacions de restricció de circulació.

Quan serà permanent la restricció en la circulació de vehicles més contaminants?

L’any 2020 es prohibirà de manera permanent la circulació als vehicles més contaminants (és a dir: aquells que no tenen etiqueta de la DGT) dins la zona metropolitana delimitada per les rondes, que esdevé Zona de baixes emissions de l'àmbit rondes de Barcelona.

Es tracta d’una mesura que funciona en d’altres ciutats europees des de fa anys, amb resultats positius en la millora de la qualitat de l’aire (Londres, Berlín, París, etc.), i que ara arriba també a la nostra ciutat. Aquesta mesura s’implanta a tenor dels alts índex de contaminació que se segueixen registrant.

La Generalitat, per la seva banda, ha fixat la restricció permanent en la circulació de vehicles dins de l’àmbit integrat per 40 municipis de la conurbació urbana a partir de l’1 de gener de 2019, per als turismes Euro1 (anteriors a 1 de gener de 1997) o furgonetes Euro1 (anteriors a 1 d’octubre de 1994).

Quin criteri es fa servir per establir les restriccions de circulació als vehicles?

Les restriccions temporals i posteriors prohibicions en la circulació i aparcament en calçada dels vehicles més contaminants formen part de les mesures per afavorir als vehicles menys contaminants que estableix l’Ajuntament de Barcelona i que prenen com a base la categorització del parc de vehicles duta a terme per la Direcció General de Trànsit  d’acord amb el Plan Nacional de Calidad del Aire y protección de la Atmósfera 2013-2016 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Les restriccions s’apliquen de manera progressiva als vehicles etiquetats més contaminants.

 

 

A quins vehicles afectarà la restricció temporal de circulació per la ZBE de Barcelona?

La prohibició de circulació dins la Zona de baixes emissions de l'àmbit rondes de Barcelona afecta progressivament als vehicles considerats més contaminants, és a dir aquells que no han estat etiquetats amb el Distintiu Ambiental de la DGT. Segons l'Informe "Caracterització dels vehicles i les seves emissions a l'àrea metropolitana de Barcelona" els vehicles més contaminants suposen entre el 20 i 25% de vehicles circulants a l’àrea metropolitana de Barcelona (dades 2017).

A partir de 1 de desembre de 2017 la mesura afecta inicialment a tots els turismes sense etiqueta DGT (gasolina matriculats abans de gener de l’any 2000 i dièsels d’abans de gener de 2006) i les furgonetes anteriors a Euro 1 (matriculades abans de l’1 d’octubre de 1994), en dies d'episodi de contaminació per NO2.

Les restriccions estan vigents de 7 del matí a 8 de la tarda de dilluns a divendres mentre duri l'episodi. Queden exempts de manera permanent per aquest anys i futurs, els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i els serveis essencials (mèdic, funerari). Queden exempts durant el 2017 les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3. Les exempcions temporals es revisaran durant el 2018.

Com puc saber l’etiqueta ambiental de la DGT del meu vehicle?

La Direcció General de Trànsit ha enviat als titulars de vehicles les etiquetes ambientals que classifiquen el seu comportament ambiental. Només els vehicles que no compleixen uns requisits ambientals considerats mínims no rebran cap etiqueta de la DGT.

Al web de Qualitat de l’Aire pots comprovar el distintiu ambiental DGT del teu vehicle. Introdueix la matrícula per saber si t'afecten les restriccions en la mobilitat a la conurbació de Barcelona en el marc de la lluita contra la contaminació ambiental. També pots consultar-ho al web de la DGT.

Si has perdut o no disposes de l'etiqueta ambiental que li correspon al teu vehicle adreça't al 060 i t'informaran de com obtenir-lo.

 

 

Com es combat la contaminació a Barcelona?

La ciutat treballa conjuntament amb la resta d'administracions públiques en la millora de la qualitat de l'aire, per impulsar mesures en benefici d'una mobilitat més sostenible i una reducció en les emissions de contaminants que perjudiquen la salut de les persones i el medi ambient. Al novembre de 2016 l'Ajuntament va aprovar la Mesura de Govern Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica de Barcelona per lluitar contra la contaminació atmosfèrica. El programa inclou 58 mesures estructurals i extraordinàries per combatre l’alta contaminació tant en episodis ambientals com de manera permanent.  L'Ajuntament de Barcelona disposa també d'un Pla de mobilitat urbana per una mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient, d'un Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona 2015-2018.

La mobilitat lliure de fums per una millora qualitat de l'aire és un dels eixos centrals. És per això que a partir de l’1 de desembre de 2017 en cas d'episodi de contaminació per NO2 s'activa la Zona de Baixes Emissions de l'àmbit rondes de Barcelona, que restringueix la circulació dels turismes i furgonetes més contaminants mentre duri l'episodi de contaminació. Aquesta restricció afecta progressivament i de manera temporal als vehicles més contaminants només en dies d'episodi ambiental, fins al 2020, quan afectarà a tots els vehicles més contaminants de manera permanent.

Paral.lelament a la restricció als vehicles més contaminants, s'activen mesures per una mobilitat més sostenible. Així, en matèria de transport públic s'amplia i millora la xarxa de bus, es fomenta la connexió del tranvia, i s'amplia la xarxa de carrils bici, entre d'altres.  En tota la trama urbana de la ciutat es treballa per avançar cap a un model urbà saludable, sostenible i amb espais verds de proximitat. També es duen a terme accions en l'àmbit de l'estalvi energètic (als edificis i equipaments municipals, als nous habitatges -plaques solars, sistemes de cool-heating, etc. -) i en l’ambientalització de les flotes municipals (serveis de neteja, jardineria, etc.).  També es preveu actuacions per facilitar millores ambientals en l’àmbit de les indústries.

Els camions, vehicles de transport col·lectiu, de mercaderies o vehicles especials estan tots afectats per les restriccions també segons data de matriculació?

Des de la tardor de 2016 la DGT etiqueta tot el parc de vehicles segons les 5 categories, d’acord amb el seu comportament ambiental. Les restriccions afectaran progressivament a tots els vehicles d’acord amb aquesta categorització. Durant l’any 2017 l’Ajuntament de Barcelona fixa com a excepcions en la restricció de vehicles: les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro1, Euro2 i Euro3.

Altres ciutats europees es troben en la mateixa situació de contaminació? Com ho resolen?

Les grans concentracions de població d’Europa, com Londres, París, Milà o Rotterdam, acumulen un gran volum de trànsit, i per tant, presenten nivells molt alts de contaminació atmosfèrica. Com Barcelona, la majoria d’aquestes conurbacions han començat a dissenyar diferents estratègies per netejar el seu aire, i la majoria de mesures passen per la reducció del trànsit.

Més de dues-centes ciutats d’arreu d’Europa ja han marcat zones de baixes emissions delimitades als centres urbans on es restringeix l’accés als vehicles més contaminants. Diverses ciutats alemanyes i angleses, per exemple, controlen l’entrada de vehicles mitjançant un sistema d’adhesius de colors que n'identifiquen el nivell de contaminació.

Les mesures extraordinàries per moments episòdics aporten una solució real al problema?

A la llarga l’existència de mesures estructurals efectives farà innecessària la presa de mesures extraordinàries perquè reduirà o eliminarà els pics de contaminació que comporten la declaració d’episodi de contaminació. Les mesures actuals tenen un doble objectiu: reduir el nombre de vehicles que circulen i fer que aquests siguin menys contaminants, en benefici del conjunt de la ciutadania. Es tracta de mesures de dissuasió de l’ús del cotxe i la motivació per a la utilització dels mitjans de transport col·lectius.

El dièsel és el carburant més contaminant?

Als anys noranta, l’estratègia europea per reduir els gasos de l’efecte hivernacle (sobretot el CO2) va apostar per vehicles més eficients, que consumissin menys. Això va originar que a finals de la dècada els motors dièsel fossin els més venuts. Malauradament, és cert que els dièsel emeten menys CO2 que els de benzina, però expulsen quantitats superiors d’altres components molt nocius: partícules en suspensió (PM2,5 i PM10) i diòxid de nitrogen (NO2). Segons càlculs de la Generalitat, un turisme de gasolina anterior a la normativa Euro 1 (de més de 20 anys) emet 58 vegades més NO2 que un de nou. Retirar de la circulació dièsel de més de 20 anys equivaldria a treure del trànsit 35 vehicles moderns equivalents.

Per què el meu vehicle no té etiqueta de la DGT si passo els controls d’emissions dels vehicles a les ITV?

Els  vehicles, per  poder ser  considerats aptes per  circular, prèviament, han  hagut de superar les normatives de la Unió Europea relatives a la homologació i la matriculació vigents en cada moment. Aquestes normatives estableixen, entre d’altres aspectes tècnics, uns límits d’emissió de contaminants a l’atmosfera. Les inspeccions periòdiques obligatòries de les ITV comproven, entre d’altres, que les emissions de cada vehicle s’ajusten als límits originalment aprovats, és a dir que no han variat en relació a quan van sortir de fàbrica.

Els límits d’emissió de contaminants per als nous vehicles que es van homologant i matriculant a la Unió Europea han sofert una reducció espectacular en els últims anys, degut a la millora de les tecnologies anticontaminants. Així, els vehicles més antics, tot i que puguin superar favorablement els controls d’emissions que es fan a les inspeccions  periòdiques obligatòries de les ITV, se’ls va aplicar uns límits d’emissió més permissius que els que s’apliquen actualment als vehicles més nous, i per tant tenen unes emissions potencialment més elevades. Fins i tot, encara que es tracti de vehicles molt antics, com ara els equipats amb motor Diesel i matriculats amb anterioritat al 1 de gener de 1980, hi ha vehicles que estan exempts dels controls d’emissions.

Les mesures de restricció dels vehicles més contaminants discriminen a la població amb menys recursos

Restringir els vehicles més contaminants afecta més a la població amb rendes més altes, ja que disposen de més unitats i presenten un comportament més dependent del vehicle privat. L’enquesta de mobilitat en dies feines del 2016 mostra que les llars dels barris amb renda més baixa tenen menys cotxes (fins i tot antics) i fan servir menys el cotxe i la moto que els barris amb renda més alta que tenen més cotxes (fins i tot antics) i fan servir més el cotxe i moto per desplaçar-se. 

Reforç del transport públic

Reforç del transport públic en dies d’episodi ambiental per NO2

En dies d’episodi de contaminació per NO2 es reforça el transport públic de l’àrea de Barcelona especialment en les hores punta de matí i tarda.  

 • Metro: La xarxa de metro de TMB es reforça en hores punta amb un tren més en cada línia convencional, i personal d’informació i atenció a les estacions de més afluència i les d’enllaç amb altres xarxes ferroviàries. Amb aquest reforç tota la xarxa té una freqüència de pas al voltant dels 3 minuts, quan normalment la mitjana està entre els 3-4 minuts. Aquest reforç s’afegeix a l’increment estructural d’oferta que progressivament s’està implantant a la xarxa de metro per correspondre a l’increment de la demanda.
   
 • Autobús: Es reforcen els corredors amb més demanda amb més de 50 busos addicionals. A les línies de bus metropolità de l’AMB s’incorporen un total de 30 autobusos en hora punta,  15 autobusos a l’àmbit del Baix Llobregat i 15 més al Barcelonès Nord. Aquests reforços es duen a terme bàsicament en hora punta de matí i de tarda. A primera hora del dia, els reforços es concentren en els accessos a Barcelona, mentre que durant l’hora punta de la tarda, que coincideix amb la tornada de la feina, els reforços es concentren en les principals sortides de Barcelona.
  En el cas dels busos metropolitans de gestió directe de l'AMB, a través de TMB, des de la tardor de 2017 s'incorporen 22 vehicles més a la flota en dies feiners. A partir de la tardor de 2018 s'incorporen 21 noves unitats.
  A les línies de bus expres.cat, que gestiona la Generalitat es reforça el servei amb 25 autobusos en les línies de Mataró, la Vall de Tenes, Caldes de Montbui, Sentmenat, Vic, Sabadell, Igualada, Esparreguera, Corbera de Llobregat, Vallirana i Sant Pere de Ribes.
   
 • Tram: Millora dels intervals de pas del tramvia. A tot el tronc comú entre les 7 hores i les 22 hores la freqüència en dies d’episodi es situa en 4 minuts, en comptes dels 5 habituals. S’incrementa la capacitat amb la incorporació de dues unitats dobles a les línies T1 i T4 i es reforça en general el servei a les línies T5 i T6 en hora vall.
   
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): S’incrementa l’oferta a la Línia del Vallès i a la Llobregat – Anoia en hora vall. També es reforça la circulació a la línia Llobregat –Anoia durant tot el dia així com el bus Sant Cugat del Vallès – Barcelona.
   
 • Rodalies de Catalunya: Ampliació de l’hora punta fins a les 11 hores a les línies R1 i R4. L’anàlisi de la resta de corredors conclou que en aquests moments hi ha capacitat sobrant a la resta de línies per donar servei a un increment de la demanda.

Per facilitar la circulació dels busos dins la corona metropolitana s’habiliten carrils especials a les entrades a Barcelona per la B-23 i la Gran Via (C31 Sud).

 

Quins avantatges m’ofereix la xarxa de transport públic?

Viatjar en transport públic estalvia embussos innecessaris, facilita temps per a la lectura, la conversa o escoltar música de manera relaxada i suposa estalviar diners.

Barcelona disposa d’una àmplia xarxa d’autobús, metro, tramvia, ferrocarril i tren. Hi ha més de 2.513 parades distribuïdes pel territori per facilitar els desplaçaments diaris de les persones. La xarxa de transports és objecte de millores contínues per facilitar un servei més eficient, amb més connectivitat i millor intermodalitat entre els diferents modes de transport. Barcelona treballa perquè l’any 2018 el 95% de la població pugui disposar d’un servei d’autobús d’altes prestacions a menys de 300 metres de cada llar. La xarxa de metro té 8 línies, 156 estacions i més de 140 trens que funcionen en hora punta cada dia laborable.

En els meus desplaçaments no tinc més alternativa que l’ús de vehicle privat

Si no tens altra opció que desplaçar-te en vehicle privat, considera la possibilitat de compartir el cotxe menys contaminant possible amb d'altres persones que facin la teva mateixa ruta: reduiràs emisions contaminants i el teu trajecte serà més agradable i econòmic. Combina'l amb el transport públic sempre que puguis.

La xarxa de transport públic de la ciutat de Barcelona i de l’àrea metropolitana experimenta millores continues per donar resposta a les necessitats de la població. Consulta les possibilitats de desplaçament en transport públic a través del web municipal Com s’hi va, del web de l’AMB On vols anar? o de la plataforma de la Generalitat de Catalunya Mou-te.

Què puc fer jo en el meu dia a dia per reduir els efectes de la contaminació?

Vés sempre que puguis a peu, en bicicleta o en transport no motoritzat: no només pels beneficis que comportarà per la teva salut, sinó també pels que aportarà a la ciutat sencera, ja que suposa un vehicle menys que causa contaminació atmosfèrica, soroll i embussos.

Si vas caminant o en bici en les hores punta de mobilitat, busca les rutes alternatives en les quals hi hagi menys trànsit: això reduirà el temps del teu recorregut i farà que respiris aire més net.

Utilitza preferentment el transport públic abans que el teu cotxe privat. o comparteix un menys contaminant amb altres usuaris que facin la teva mateixa ruta.