Consell de Cooperació

Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Què és?

És un òrgan consultiu i de participació sectorial  de l’Ajuntament de Barcelona creat per impulsar i promoure les accions de cooperació internacional al desenvolupament, l’ajut humanitari, i la promoció dels drets humans i la pau.
Respon al principi de col·laboració i complementarietat entre els poders públics i les iniciatives solidàries  i de cooperació al desenvolupament de la societat. És un espai de diàleg i participació de la societat civil, fomenta la concertació amb el teixit solidari per tal de crear sinèrgies i complementarietats. El consell és també un òrgan assessor i consultiu de la política municipal de cooperació per al desenvolupament,
És un lloc de debat en el que els representants de l’Ajuntament i els diferents actors de l’àmbit de la cooperació internacional a la ciutat es troben amb els propòsits de:

 • Analitzar, reflexionar, valorar, proposar i incidir sobre les accions cooperació internacional al desenvolupament, l’ajut humanitari, els drets humans i la pau.
 • Orientar l’activitat municipal en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament.

Com funciona? Com s'organitza?

El Consell realitza les seves funcions a través dels següents òrgans:

La Presidència:

 • La presidència correspon a l’Alcalde/ssa o Tinent d’Alcalde o Regidor/a o Delegat/da Sectorial  o persona en qui delegui
 • Ostenta la màxima representació de l’Ajuntament i exerceix la direcció superior del consell.
 • Presideix el Plenari i la Permanent.
 • Convoca i fixa l’ordre del dia  de les sessions plenàries i de la comissió permanent.
 • És el/la  responsable de promoure i articular la participació de les associacions del sector en el funcionament i debat del Consell.

La Vicepresidència

 • Li correspon dur a terme les funcions de col·laboració i assistència a la Presidència;
 • Presideix el Plenari i la Permanent en cas d’absència de la Presidència.

El Plenari

 • És el òrgan de màxima representació del Consell.
 • Hi participen les entitats i associacions de la ciutat de Barcelona que actuen en el camp de la cooperació internacional, la solidaritat, els drets humans i la pau i els representants del Govern i l’administració de l’Ajuntament de Barcelona.
 •  Celebraran dues sessions ordinàries cada any.
 • Es poden convocar sessions extraordinàries per la Presidència a iniciativa pròpia o a sol·licitud de la quarta part, com a mínim dels seus membres.
 • Els acords del Plenari s’adopten preferentment per consens i en el seu defecte, per majoria simple dels assistents, amb el vot diriment de la Presidència, en cas d’empat.
 • Les sessions del  Plenari són públiques

La Comissió Permanent.

 • Constitueix l'òrgan  de continuïtat del Consell. Esta format per part dels membres del plenari.
 • S’encarrega d’elaborar els dictàmens, les propostes de resolució i els informes sobre les matèries que són competència del Plenari
 • La Permanent es reuneix  cada tres mesos com a mínim de manera ordinària,
 • Es pot reunir  de manera extraordinària cada cop que la convoqui la Presidència per pròpia iniciativa o a petició d'un terç dels seus membres.
 • Els acords, a l’igual que els de Plenari, s’adoptaran per majoria simple dels assistents amb el vot diriment de la Presidència en cas d’empat.

Les Comissions de treball

EL Plenari podrà acordar la creació d'aquelles comissions de treball necessàries pel desenvolupament de les seves funcions, integrades per membres del propi Plenari, en les quals podran participar també experts/es escollits/des per raó de la matèria a tractar.

La Secretaria Tècnica.

Té les funcions pròpies d'un òrgan auxiliar de suport tècnic i administratiu.

Competències

Orientar i  fer el seguiment de l’activitat Municipal:

 1. Assessorar sobre la política de cooperació al desenvolupament de l’Ajuntament de Barcelona.
 2. Conèixer anualment la gestió del programa municipal de cooperació, “Barcelona Solidària”, fent-ne les propostes i suggeriments corresponents per a la seva millora.
 3. Presentar propostes sobre el desenvolupament de les polítiques municipals de solidaritat i cooperació internacional al Consell de Ciutat.
 4. Conèixer els pressupostos municipals de cooperació internacional.
 5. Assessorar en les campanyes de sensibilització impulsades per l’Ajuntament de Barcelona en relació a la cooperació internacional al desenvolupament

Impulsar la comunicació, coordinació i concertació entra la administarció i altres actors de cooperació.

 1. Potenciar la coordinació entre les institucions i les entitats que actuen en el camp de la cooperació internacional al desenvolupament.
 2.  Relacionar-se amb altres organismes semblants, d’àmbit internacional, estatal, autonòmic, municipal, supramunicipal i altres entitats locals.
 3. Donar suport als consell sectorials de districte.
 4. Donar compta a totes les entitats del sector de la seva activitat i escoltar les seves propostes, com a mínim un cop a l’any.

Potenciar l’educació per al desenvolupament.

 1. Impulsar i promoure la cultura de la pau, la solidaritat i la cooperació internacional a la ciutat.
 2. Promoure programes i campanyes d’educació per al desenvolupament, sensibilització i comunicació entre la ciutadania.
 3. Fomentar el desenvolupament humà, l’educació i el compromís cívic dels ciutadans de Barcelona en aquest àmbit.

Realitzar Informes i altres documents.

 1. Elaborar informes sobre la participació de la societat barcelonina en l'àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament i l’ajut humanitari.
 2. Informar els criteris generals i les normatives de les subvencions del Programa Barcelona Solidària.
 3. Elaborar informe sobre el Pla director de Cooperació Internacional i Solidaritat  i sobre el Pla d’Actuació Municipal.
 4. Elaborar, a través de la Permanent, els dictàmens, les propostes de resolució i els informes sobre les matèries que són competència del Plenari.
 5. Realitzar el informe anual que s’ha de remetre al Consell de Ciutat

Composició del Plenari del Consell

President:

-      Ima Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora de Relacions Internacionals

 

Vicepresident/a:

 -      Sr. Tono Albareda Tiana, La Fede.cat

 

 Representants dels Grups polítics Municipals :

-      Ima Sra. Carmen Andrés Añón, PSC

-      Im. Sr. Marilén Barceló Verea, C’s

-      Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés, ERC

-      Ima Sra. Ángeles Esteller Ruedas, PP

-      Ima. Sra. Eulàlia Reguant i Cura, CUP

-      Im. Sr. Jordi Martí i Galbis, CiU

-      Ima. Sra. Susanna Segovia Sánchez, Barcelona en Comú

 

Director de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional

-      Sr. David Llistar Bosch

 

Director de Diplomàcia de Ciutats

-      Sr. Felip Roca Blasco

 

Tècnics/es Municipals

-      Sr. Genís Arnàs Páez, Institut Municipal de Mercats

-      Sr. Lluís Basteiro Bertoli, Regidoria d’Aigua i Energia

-      Sra. Aida Guillen Lanzarote, Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i d’Immigració

-      Sr. Toni Pujol Vidal,  Direcció d’Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat

-      Sra. Pilar Solanes Salse, Departament de Salut

-      Sr. Lluís Vallvé Cordomí, Consorci d’Educació de Barcelona

 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

-      Sra. Meritxell Budó Pla

 

Associació Consell de Cent    

-      Sra. Maravillas Rojo Torrecilla

 

Experts/es

-      Sra. Núria Camps Vidal

-      Sr. Xavier Martí González

-      Sr. Alejandro Pozo

-      Sr. Josep M. Puig Rovira

 

Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament

-      Sr. Xavier Casanovas

-      Sr. Miguel Castro

-      Sra. Josefina Díaz

–      Sr. Luca Gervasoni

–      Sra. Júlia Granell

–      Sra. Teresa Palop

–      Sr. Manel Rebordosa

–      Sr. Josep M. Royo

 

Consells de Cooperació dels Districtes

-      Sr. Jesús Auñón Palomar, Districte Sarrià-Sant Gervasi

-      Sr. Jordi Altarriba Bos, Districte de Gràcia

-      Sra. Gemma Blasco Callao, Districte d’Horta-Guinardó

-      Sr. Joaquim Carreras Pérez, Districte de Sant Andreu

 

Sindicats

-      Sr. Daniel García Tenorio, Unió General dels Treballadors (UGT)

-      Sra. Ascensión Romero Cabello, Fundació Pau i Solidaritat de Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)

 

Fundacions universitàries

-      Sr. Xavier López Arnabat, Fundació Solidaritat UB

-      Sra. Eva Vidal López, Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC

-      Sra. Gemma Xarles Jubany, Àrea de Cooperació Universitària per al Desenvolupament de la UOC

 

Col·legis professionals

-      Sra. Alícia Oliver Rojo, Col.legi de Periodistes de Catalunya

-      Sra. Núria Flaquer Molinas, Il.lustre Col.legi de l’Advocacia de Barcelona

 

Consell de la Joventut de Barcelona

-      Sr. Cristina Castilla Martínez

 

Associacions d’immigrants

-      Sr. Amadou Bocar Sam Daff, CASC (Coord. Associacions Senegaleses de Catalunya)

-      Sr. Omar El Hakeh García, Centre Euro-Àrab de Catalunya

-      Sr. Javier García Bonomi, Fedelatina

-      (Pendent designar representant) Associació Mujeres Pa’lante

 

Entitats no federades

-      Sr. Carles Requena Amadas, Pallassos Sense Fronteres

-      Sr. Aitor Óscar Urquiola Pérez, GRAIN

-      Sra. Estel.la Pareja Morte, Asil. Cat

 

Secretària

-      Sra. Glòria Meler, Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional

 

 

Composició de la Permanent del Consell

Laura Pérez, Presidenta del Consell

Tono Albareda, Vicepresident del Consell

David Llistar, Director de Justícia Global i Coop. Internacional

Felip Roca, Director de Diplomàcia de Ciutats

Núria Camps, experta

Luca Gervasoni, La Fede.cat

Miguel A. Castro, La Fede.cat

Aitor O. Urquiola, GRAIN

Jordi Saban, Pallassos sense Fronteres

(Pendent designar representant), Mujeres Pa’Lante

Meritxell Budó, Fons Català de Coop. al Desenvolupament

Ascensión Romero, CCOO, i  Daniel García, UGT (alternats anualment)

Glòria Meler, Secretària del Consell

 

 

Documentació

 

 
Actes de les reunions del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament:

Planificació

 

Balanç d’activitats de la Direcció del Programa de Solidaritat i Cooperació Internacional

 
 
Memòries del Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament

 

 

Grup de Treball Estratègia d'Educació per a la Justícia Global (EpJG)

Contacte

Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

C/Avinyó, 15 planta 4ª

08002 Barcelona

Telèfon: +34 934 132 075

Fax: +34 934 132 084

email: consellcooperacio@bcn.cat